Revisorer avstyrker beslut om ansvarsfrihet för Allras styrelse

Dagens Industri uppmärksammar i dag att Allras revisionsbyrå Mazars avstyrker ansvarsfrihet för de styrelseledamöter i Allra som suttit i styrelsen under 2016. Det gäller bland andra styrelseledamöterna Thomas Bodström och tidigare ordförande Ebba Lindsö, samt VD Alexander Ernstberger. 

Mazars tog över uppdraget efter att Deloitte hoppat av i början av året.

Enligt Dagens Industri motiverar revisorerna sitt beslut med att företrädare och anställda inom Allra har delgivits misstankar om trolöshet mot huvudman som delvis rör 2016. Man lyfter även fram att efterutdelningar på 85 miljoner kronor som gjorts under 2016.

– Mot bakgrund av detta och i kombination med den osäkerhet som föreligger om vad som skulle kunna komma fram i samband med pågående brottsutredningar kan vi inte tillstyrka att bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet för flertalet av de ledamöter som suttit i styrelsen under 2016, skriver revisorerna enligt DI.

När det gäller efterutdelningarna konstaterar revisorerna att utdelningen har gjorts utan att aktiebolagslagen har följts. Styrelsen har nämligen vare sig har upprättat och undertecknat en redogörelse eller har låtit revisorerna uttala sig om huruvida stämman bör besluta i enlighet med förslaget eller inte.

– Mot bakgrund av den osäkerhet som föreligger om vad som skulle kunna komma fram i samband med pågående brottsutredningar, kan den beslutade efterutdelningen 2017 påverka vår rekommendation till bolagsstämman 2018 avseende ansvarsfrihet för de styrelseledamöter som upprättade förslaget 2017, säger revisorerna i sin skrivning enligt Dagens Industri.

Revisorerna konstaterar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen och att den ger en rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning den sista december 2016. Däremot har årsredovisningen och koncernredovisningen inte upprättats i tid, vilket revisorerna anmärker på.

28 december, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048