Regeringen lade fram proposition om PSD2-direktivet

Under tisdagen lade regeringen fram en proposition om betaltjänster som bygger på EU:s andra betaltjänstdirektiv 2015/2366 – PSD2-direktivet – som väntas öka konkurrens på bankområdet. 

Det nya regelverket för betaltjänster har beskrivits som att bankerna framöver kommer att tvingas att dela med sig av kunduppgifter till utomstående betaltjänster. Betaltjänstleverantörer nu ska ges rätt till tillgång till betalkonto hos kreditinstituten på ”objektiva, icke-diskriminerande och proportionella grunder”, och i den omfattning som krävs för att de effektivt ska kunna tillhandahålla betaltjänster. 

På så vis är det tänkt att konkurrensen ökar när det gäller elektroniska betalningar, och att det skapas bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar.

 Regeringen har tidigare uttalat att den nya regleringen kan bidra till bättre förutsättningar för innovation och produktutveckling bland aktörer som erbjuder betaltjänster.

– E-handel och digitala lösningar har banat väg för nya betalningssätt. Svenskar är förändringsbenägna och tar snabbt till sig ny teknik, i synnerhet på detta område. Genom den nya lagstiftningen möjliggör vi att befintliga och nya aktörer kan erbjuda sina tjänster på ett säkert och effektivt sätt, sade finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund i en presskommentar när en lagrådsremiss lades fram i november förra året

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

Under tisdagen lade också Finansinspektionen fram förslag på föreskrifter om krav på betaltjänstleverantörer med anledning av den nya lagstiftningen. 

 
Här kan du ta del av hela propositionen. 
30 januari, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048