Riksrevisionen utreder statens försäljning av Nordea-aktier

Riksrevisionen har beslutat att granska om statens försäljning av aktier i Nordea planerades och genomfördes på ett affärsmässigt sätt. Under åren 2011–2013 sålde svenska staten aktier för över 60 miljarder kronor. 

Det var i samband med bankkrisen 1992 som staten tog över ägandet av Nordbanken. Under 1997–2001 bildades sedan Nordea genom sammanslagningen av de fyra bankerna Nordbanken, Merita Bank, Unibank och Christiania Bank og Kreditkasse.

2011 och 2013 sålde svenska staten vid tre olika tillfällen sitt aktieinnehav i Nordea för totalt drygt 60 miljarder kronor.

Riksrevisionen konstaterar att försäljningarna av Nordeaaktierna var betydande ur ett statsfinansiellt perspektiv. Ett par procent skillnad i försäljningspris hade inneburit flera miljarder kronor i försäljningsintäkter – pengar som används för att betala av på statsskulden.

Syftet med granskningen är nu att undersöka om statens försäljning av Nordeaaktierna 2011 och 2013 genomfördes på ett metodiskt och affärsmässigt sätt, och om beslut om försäljningsmetod var välgrundat. Granskningen ska också bidra till att lärdomar tillvaratas inför eventuella kommande försäljningar av aktier i statligt ägda bolag.

– Staten äger fortfarande aktier för stora summor, och framtida försäljningar är inte osannolika. Då är det viktigt att vi tillvaratar de lärdomar som utförsäljningen av Nordea och andra bolag kan ge oss, säger riksrevisor Ingvar Mattson i en presskommentar.

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i november 2018.

12 mars, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048