Nya regler för pensionsstiftelser föreslås från januari 2019

Finansdepartementet lade under tisdagen fram ett förslag på nya regler för pensionsstiftelser, med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet, IORP II. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 13 januari 2019. 

Enligt pressinformationen från finansdepartementet ska de nya reglerna stärka skyddet för dem som har sina pensioner tryggade i pensionsstiftelser. Detta sker huvudsakligen genom utbyggda regler om pensionsstiftelsernas investeringar och om företagsstyrning.

Reglerna inarbetas i lagen om tryggande av pensionsutfästelse. En justering sker också i offentlighets- och sekretesslagen.

De nya reglerna tillåter också pensionsstiftelserna att i ökad utsträckning ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer i sin kapitalförvaltning. 

Av informationen från finansdepartementet framgår också att en lagrådsremiss baserad på tjänstepensionsföretagsutredningens betänkande ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag” och Finansinspektionens rapport ”Förslag till kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag” väntas under november 2018. Remiss på de lagförslagen är planerad till senare under våren 2018 och avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft före utgången av april 2019. 

Här kan du ta del av promemorian om nya regler för pensionsstiftelser. 

13 mars, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048