Insuresec: Fyra förmedlare fälls för brister i handledningen

Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd har beslutat att dela ut en erinran till fyra förmedlare. Bakgrunden är att de – enligt nämnden – har arbetat med rådgivning och förmedling utan att ha fått tillräcklig handledning. 

De fyra förmedlarna är registrerade hos Insuresec sedan flera år tillbaka. I ett av fallen skedde registreringen 2015, i de tre övriga 2016. 

Av besluten – som är i stort sett likalydande – framgår att ärendena har uppkommit sedan Insuresec genomfört en inspektion hos koncernen där de är anställda. Insuresec har därefter vänt sig till Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd med en begäran om disciplinär åtgärd mot de fyra, eftersom de har gjort sig skyldiga till överträdelse av ett av Finansinspektionen utfärdat allmänt råd. 

Enligt det allmänna rådet ska den som förmedlar försäkringar ha en praktisk erfarenhet anpassad till verksamheten och de försäkringar som förmedlas. Förmedlarna har genomgått en internutbildning på sex månader kombinerat med handledning. Därefter har de utan handledning fått förmedla enklare försäkringsavtal. Vid mer komplicerade fall har förmedlarna fått handledning före och efter sina rådgivningstillfällen. 

Disciplinnämndens menar att detta strider mot de allmänna råden. Där framgår det att den som förmedlar försäkringar som sin huvudsakliga yrkesverksamhet som huvudregel bör ha arbetat med sådana arbetsuppgifter under kvalificerad handledning hos en försäkringsförmedlare under en sammanlagd tid av minst två år under de senaste fem åren. 

– En förmedlare med begränsad erfarenhet riskerar att misstolka kundens behov och föreslå mindre lämpliga produkter, framhåller Disciplinnämnden.

Nämnden menar också att det egentligen skulle kunna finnas skäl att utfärda en varning i samtliga fyra fall, men att det finns förmildrande omständigheter. Bland annat har de saknat kunskap om regelverket när de rekryterats av företaget. Så här formuleras detta av Disciplinnämnden: 

– Att Koncernen rekryterat och skolat in ett stort antal oerfarna personer till försäkringsförmedlare, att Förmedlaren själv saknat kunskap om regelverket vid rekryteringen, samt att det i viss mån varit oklart hur kravet på praktisk erfarenhet ska tolkas, innebär dock att påföljden i detta fall för Förmedlarens del kan stanna vid en erinran.

Disciplinnämnden menar också att praxis kring handledningsformer och handledningstider behöver utvecklas och förtydligas, men att det kan finnas skäl att avvakta den kommande nya lagstiftningen om försäkringsförmedling. 

Besluten har fattats av nämndens ledamöter Malin Björkmo, ordförande och referent, Jan-Mikael Bexhed, Patric Thomsson och Susanne Sundberg. Föredragande har varit Henning Holmberg

Av de offentliga versionerna av besluten framgår inte namnen på förmedlarna eller förmedlarkoncernen.  

Här kan du läsa besluten ifrån Disciplinnämnden. 

10 april, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048