FI: Varning och sanktion på 10 Mkr mot Solidar Fonder

Finansinspektionen har beslutat att tilldela Solidar Fonder AB en varning, och att besluta om en sanktion på 10 miljoner kronor. Det meddelade inspektionen i dag på morgonen. 

FI skriver i sin information om beslutet att en undersökning visat att Solidar har haft allvarliga brister i sin hantering av intressekonflikter, i sitt agerande i fondandelsägarnas intresse och bristfälliga rutiner och kontroller för riskbedömning och riskhantering.

Bakgrunden är Solidar tillsammans med bolaget DS Platforms Ltd (DSP) utvecklat ett derivatinstrument. Solidar ingick därefter omfattande transaktioner i derivatinstrumentet med DSP för vissa av Solidars fonder. Här fanns samtidigt allvarliga intressekonflikter, bestående av att styrelseledamöter i Solidar hade ekonomiska intressen i DSP. 

Enligt FI hanterade Solidar inte dessa intressekonflikter, vilket har medfört en uppenbar risk att egna ekonomiska intressen har satts framför fondandelsägarnas.

Solidar vidtog inte heller tillräckliga åtgärder för att säkerställa att bolaget handlade uteslutande i fondandelsägarnas intresse. Detta eftersom bolaget hade brister i sin utvärdering av olika förvaltningsstrategier. Dessutom hade bolaget brister i rutiner och kontroller för riskbedömning och riskhantering av de undersökta fonderna.

– Solidar har vidtagit åtgärder och planerar att vidta ytterligare åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Handeln med DSP har upphört och bolaget har förtydligat sina interna regler. Bolaget har också genomfört ändringar i sin styrelse och ledning. Med hänsyn till dessa åtgärder finner FI att det är tillräckligt att meddela Solidar en varning tillsammans med en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor, skriver FI i sin kommentar till beslutet. 

Under onsdagen beslutade Danica Pension att ta bort Solidars fonder ur sitt utbud för Avtalspension SAF-LO, sedan bland annat Expressen uppmärksammade att fonderna låg kvar på Danicas fondtorg trots att de köpstoppats – åtminstone tillfälligt – av Pensionsmyndigheten. Pensionsmyndigheten har ännu inte tagit ställning till om stoppet ska bli permanent, men säger i en kommentar till Pensioner & Förmåner att undersökningen om Solidar är i sin slutfas.

Solidar Fonder hade per den sista mars ett samlat förvaltat kapital på cirka 20 miljarder kronor. Tre fjärdedelar av detta kommer från premiepensionssystemet. Om Pensionsmyndigheten beslutar att stänga av Solidar på grund av avtalsbrott kommer spararnas pengar att flyttas till andra sparalternativ. 

Här kan du ta del av FI:s fullständiga beslut om Solidar. 

18 april, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048