HFD-dom: Transaktionsförsäkring får dras av som löpande utgift

Ett företag har rätt till avdrag för kostnaderna för premien för en transaktionsförsäkring, i samband med ett företagsförvärv. Det framgår av en ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen. 

Bakgrunden till att målet kom upp i domstol var att Skatteverket underkände avdraget vid en genomgång av företagets deklaration. Enligt Skatteverkets bedömning handlade det inte om en avdragsgill löpande utgift i rörelsen, utan om en anskaffningskostnad i samband med förvärvet. 

Skatteverkets allmänna ombud vände sig till Skatterättsnämnden för att få frågan klarlagd. Skatterättsnämnden gick på Skatteverkets linje. Från Skatterättsnämnden överklagades ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen – och nu ansåg domstolen att företaget faktiskt har rätt till avdrag för sin försäkringspremie! 

Så här skriver HFD i sin dom: 

– Försäkringen innebär att långdragna tvister och därmed sammanhängande utgifter kan undvikas eftersom köparen, vid försäkringsfalll, inte behöver vända sig till säljaren i första hand. I grunden är det alltså fråga om en sedvanlig skadeförsäkring. 

– Vid angivna förhållanden kan enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening premien för försäkringen inte anses sammanhänga med förvärvet av aktierna på ett sådant sätt att utgiften ska behandlas som ett led i förvärvet av dessa. Utgiften för premien ska därmed dras av som kostnad det beskattningsår som den hänför sig till enligt god redovisningssed.

Här kan du ta del av domen i Högsta Förvaltningsdomstolen, i rensad form.

18 juni, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048