Folksam och KPA: Kollektivavtalade pensioner måste särbehandlas!

• Folksams koncernchef Jens Henriksson har tillsammans med KPA Pensions VD Britta Burreau undertecknat remissyttrandet från Folksam och KPA. 

Folksam och KPA pekar i sitt remissyttrande på att staten normalt är återhållsam när det gäller att lägga sig i partnernas överenskommelser och fria förhandlingsrätt.  Det finns därför bärande skäl till att kollektivavtalsgrundad tjänstepension och andra kollektivavtalade försäkringar ska särbehandlas i lagstiftningen, skriver Folksam/KPA i sitt remissvar.

Sak & Liv har tidigare berättat att en rad medlemsföretag i Svensk Försäkring valt att lämna egna remissyttranden på promemorian om reglering av Tjänstepensionsföretag. Detta eftersom det finns stora intressekonflikter och åsiktsskillnader inom förbundet när det gäller inriktningen på den nya lagstiftningen.

Bland de medlemsföretag som lämnade in separata yttranden i förra veckan när remisstiden gick ut fanns AMF, Afa Försäkring och Alecta, som tillsammans med Tjänstepensionsförbundet kraftigt markerade att man önskade en lagstiftning för tjänstepensionsföretagen som var självständig i förhållande till försäkringsrörelselagen och som inte gick längre i regleringen än vad som krävs i EU:s IORP II-direktiv.

Skandia, Länsförsäkringar, Swedbank Försäkring och SEB Pension och Försäkring gick samtidigt samman om ett gemensamt remissvar med rakt motsatt budskap, det vill säga att de betonade vikten av att lagstiftningen för tjänstepensionsföretag ska ligga så nära försäkringsrörelselagstiftningen som möjligt. Handelsbanken Liv lämnade ett eget remissvar med liknande innehåll.

Men det har nu kommit ännu fler särskilda remissyttranden från olika försäkringsbolag.

Denna vecka, efter remisstidens utgång, har även Folksam tillsammans med dotterbolaget KPA Pension lämnat ett eget kortfattat remissvar. Av yttrandet framgår att Folksam och KPA ställer sig bakom Afa Försäkrings, Alectas och AMF:s remissvar när det gäller bland annat investeringar, solvens, ingripande, penningtvätt och distribution. Man trycker dessutom särskilt på att det är olämpligt med en lagstiftning som går alltför långt i regleringen av pensioner och andra förmåner som fastställs i kollektivavtal. Så här formuleras det i remissyttrandet:

– Förmånerna ingår som en del i arbetsmarknadsparternas uppgörelser om anställningsförhållanden och kan i första hand ses som en anställningsförmån. Den mycket starka arbetsrättsliga anknytningen i dessa överenskommelser och statens i allmänhet återhållsamma inställning till att intervenera i kollektivavtalsförhållanden och i arbetsmarknadsparternas fria förhandlingsrätt samt det faktum att partsöverenskommelserna genom arbetstagarorganisationernas medverkan tar tillvara konsumentintresset, utgör bärande skäl för en särbehandling av kollektivavtalsgrundad tjänstepension samt närliggande kollektivavtalade försäkringar.

Bakom remissvaret står Folksam Liv, Folksam Sak, KPA Livförsäkring, KPA Pension, FOLO och Folksam Fondförsäkring. Remissvaret är undertecknat av Folksams koncernchef Jens Henriksson och KPA Pensions VD Britta Burreau.

SPP har inkommit med ett eget remissyttrande med fokus på vilka regler som ska gälla för distribution och information i tjänstepensionsföretag. SPP delar promemorians förslag att tjänstepensionsföretag ska omfattas av bestämmelserna i lagen om försäkringsdistribution.

Efter remisstidens utgång har även PTK lämnat ett remissvar, där man drar slutsatsen att Sverige riskerar att reglera bort stora delar av en väl fungerande kollektivavtalad tjänstepensionsmarknad om promemorians förslag blir verklighet. PTK kritiserar – i likhet med flera andra remissinstanser – att nya distributionsregler fördyrar för tjänstepensionsföretagen, att tjänstepensionsföretag inte ska få ha tillstånd enbart för tilläggstjänster, att beståndsöverlåtelse inte tillåts till tjänstepensionsföretag och att det ställs nya höger kapitalkrav på tjänstepensionsföretagen som riskerar att på sikt stoppa tradförsäkringar.

Du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium kan ladda ned dessa remissvar här:

Folksam och KPA:s remissvar.

SPP:s remissvar.

PTK:s remissvar.

17 oktober, 2018
Gunnar Loxdal

Här är Konsumentverkets kritik mot försäkringsförmedlare och bolag

16 timmar Läs mer
Nu har Swedbank Försäkring över 200 Mdr kr i förvaltat kapital
23 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Pensionsmyndigheten handlar upp marknadsundersökningar
16 timmar Läs mer

8,5 % avkastning första halvåret i Alectas förmånsbestämda portfölj

21 timmar Läs mer
Länsförsäkringar varnar för sadelliga på stöldturné
16 timmar Läs mer
"Försäkringsbranschen är en ekonomisk gigant, men trots det sätter den inget påtagligt avtryck vare sig i Antikrundan, i människors karriärdrömmar eller i det offentliga samtalet."
Håkan Svärdman resonerar i Dagens Arena om varför få människor engagerar sig i sin försäkring.
Handelsbanken Livs förvaltade kapital steg till rekordnivån 163 Mdr
21 timmar Läs mer
Karlstad missade pensionskostnad — får skattetillägg på 0,7 Mkr
1 dag Läs mer
HDI Global Specialty ny försäkringsgivare för Brims fullgörandeförsäkring
1 dag Läs mer
If: Folk gör fel när de insjuknar utomlands
1 dag Läs mer
7,4 % avkastning första halvåret för SEB:s tjänstepensionskunder
1 dag Läs mer
Nu är 145 fonder klara enligt det nya premiepensionsavtalet
1 dag Läs mer