Värdet på försäkrings- och pensionskonton i Avanza sjönk 12%

Det samlade kapitalet på Avanzas pensions- och försäkringskonton minskade under under fjärde kvartalet i år med 12 procent, till 91 miljarder kronor. Det framgår av Avanzas bokslutskommuniké som presenterades på torsdagen. 

Nedgången var störst på konton för kapitalförsäkring där nedgången var 14 procent till 61,8 miljarder kronor. Behållningen på Avanzas tjänstepensionskonton sjönk med 6 procent till 18,6 miljarder kronor.

Samtidigt ökade antalet tjänstepensionskunder i Avanza. Vid årsskiftet hade man 77 700 tjänstepensionskunder jämfört med 63 700 ett år tidigare, motsvarande en ökning med 22 procent på ett år.

Under fjärde kvartalet minskade Avanzas intäkter totalt med 1 procent till 267 miljoner kronor. Nedgången beror enligt Avanza på en minskning av courtageintäkterna och övriga intäkter, som delvis kompenserades av högre fondprovisioner och förbättrat räntenetto. Resultat efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till 95 miljoner kronor, vilket var en minskning med 3 procent jämfört med motsvarande period 2017.

För helåret 2018 steg intäkterna totalt med 8 procent till 1 049 miljoner kronor. Resultat efter skatt ökade till 384 miljoner kronor.

Enligt VD Rikard Josefsons kommentar är siktet inställt på att långsiktigt sänka kostnaden per sparkrona, även om det momentant behöver satsas stora resurser på innovation och produktutveckling:

Avanza är för kunderna genom medarbetarna. Det betyder förutom vårt starka kundengagemang att vi sköter all utveckling själva. För att ha flexibiliteten att tillvara framtida tillväxtmöjligheter genom att säkerställa innovation med tillräckligt antal medarbetare har vi breddat vår kostnadsguidning något till en årlig kostnadstillväxt på 9-12%. Budgeten för 2019 ligger på 10,5%. Samtidigt höjer vi vår långsiktiga ambition att sänka kostnaden per sparkrona från 0,20% till närmare 0,16%, med våra allra bästa internationella branschkollegor som riktmärke, heter det i VD-kommentaren.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av Avanzas hela bokslutkommuniké.

17 januari, 2019
Gunnar Loxdal