AMF uppnådde 1,3 procents avkastning i tradliv under 2018

Under förra året uppnådde AMF en totalavkastning för sin tradlivportfölj på 1,3 procent, vilket kan jämföras med 7,9 procent under 2017. 

AMF:s premieinkomst steg under 2018 något till 16,5 (16,2) miljarder kronor. Till det kommer premier för fondförsäkring som uppgick till 3,3 (3,3) miljarder kronor.

Det förvaltade kapitalet inom tradliv minskade under året till 467 (469) miljarder kronor. AMF:s relativa förvaltningskostnader för traditionell försäkring steg under perioden till 12 (11) öre per 100 kronor i förvaltat kapital. Solvensgraden sjönk till 182 (196) procent sedan 11,2 miljarder kronor avsatts till en garantiförstärkning under året.

Den genomsnittliga årsavkastningen har under de senaste fem åren varit 6,8 (8,5) procent och under de senaste tio åren 7,6 (6,7) procent.

Under året stod fastighetsportföljen för den starkaste utvecklingen med en avkastning på 12,4 procent, medan avkastningen på alternativa tillgångar låg på 4,1 procent. Aktier och räntebärande tillgångar hade en negativ avkastning.

— Året präglades av tecken på en begynnande avmattning, samtidigt som handelskrig och politisk oro skapade osäkerhet på de finansiella marknaderna. I det ljuset, och mot bakgrund av senhöstens kraftiga börsfall, är jag nöjd med att vi kunde säkra en positiv avkastning för helåret. Det är ett kvitto på att vår strategi inriktad bland annat mot att hela tiden jobba aktivt med vår allokering, och på att öka andelen tillgångar som inte tenderar att korrelera med aktiemarknaden, som fastigheter och infrastruktur, är verkningsfull, säger AMF:s VD Johan Sidenmark i sin kommentar.

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet vid årsskiftet till 122 (126) miljarder kronor.

13 februari, 2019
Gunnar Loxdal