FI: Vi ville egentligen ha en längre övergångsperiod

I sitt remissvar skriver Finansinspektionen att man ser positivt på regeringens förslag om att övergångsperioden för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor förlängs till utgången av 2020. Samtidigt påpekar FI att den föreslagna förlängningen är dock kortare än vad FI tidigare har förordat. 

Enligt förslaget ipromemorian ”Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar” ska pensionskassornas övergångstid för att anpassa sig till det kommande regelverket för tjänstepensionsbolag förlängas fram till den 1 november i år.

De flesta remissinstanser hittills har i sina remissvar på hittills över promemorian ”Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar” antingen meddelat att man avstår från att yttra sig, eller givit en allmänt positiv men relativt ytlig kommentar till förslaget om att förlänga övergångsperioden för understödsföreningar.

Det stora undantaget hittills är Tjänstepensionsförbundet, som organiserar landets större pensionskassor, som i sitt remissvar menar att regeringens förslag innebär en orimlig tidspress för tjänstepensionskassorna. Tjänstepensionsförbundet förordar istället samma övergångstid som vanliga försäkringsbolag, enligt nuvarande förslag fram till den 31 december 2022.

Nu har Finansinspektionen lämnat sitt remissyttrande. Finansinspektionen skriver i yttrandet att man ser positivt på att övergångsperioden för tjänstepensionskassorna förlängs. Några övriga synpunkter har man inte på promemorian.

FI passar dock på att påpeka att man faktiskt i ett tidigare skede förordat en längre övergångsperiod. Detta skulle kunna tolkas som ett — må vara något vagt — visst stöd för Tjänstepensionsförbundets syn att övergångstiden bör förlängas ytterligare.

Här kan du ta del av promemorian om förlängd övergångstid för understödsföreningar.

Och här hittar du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang FI:s remissyttrande.

13 februari, 2019
Gunnar Loxdal