Även Svenskt Näringsliv och SKL vill ge kassorna längre tid

Remisstiden har nu gått ut för promemorian ”Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar” där det föreslås att respiten för landets understödsföreningar ska förlängas till november, med hänsyn till att lagstiftningen om tjänstepensionsföretag skjutits upp något. Ytterligare två remissinstanser — Svenskt Näringsliv och SKL — poängterar i sina svar att den föreslagna övergångstiden är för kort.

Svenskt Näringsliv skriver i sitt remissvar att tjänstepensionskassorna måste ges rimlig tid för att rätt kunna värdera lagstiftningen.

— Den i denna promemoria föreslagna förlängningen av övergångsperioden är välkommen men Svenskt Näringsliv menar att övergångsperioden för tjänstepensionskassor behöver förlängas ytterligare. Övergångsperioden för tjänstepensionskassor bör därför förlängas att motsvara försäkringsföretagens övergångsperiod, heter det i näringslivsorganisationens remissvar.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, menar också i sitt remissvar att tiden är mycket snäv i relation till de föreslagna förändringarna promemorian.

— Understödsföreningarna kan komma att behöva mer tid för att genomföra de anpassningar och förändringar av system, bemanning och regelverk som föreslås i de kommande bestämmelserna för tjänstepensionsföretag, skriver SKL.

Här hittar du alla remissvar på promemorian. 

15 februari, 2019
Gunnar Loxdal