Skandiabanken tappade intäkter och gick back under Q4

Under fjärde kvartalet i år minskade intäkterna för Skandiabanken till 231 miljoner kronor, jämfört med 235 miljoner kronor föregående kvartal. Det framgår av bankens bokslutskommuniké i dag på morgonen. Rörelseresultatet för banken under fjärde kvartalet var en förlust på —13 miljoner kronor, jämfört med en vinst på 33 miljoner kronor föregående kvartal. 

En förklaring till det försämrade resultatet är att kostnaderna ökade under det fjärde kvartalet beroende på ett antal projekt inom regelverk och affärsutveckling, bland annat med koppling till bankens nya kreditprocess. Banken har också höjt avsättningen till Skandias resultatandelsstiftelse för de anställda, till följd av ett starkt resultat för 2018 för Skandiakoncernen i sin helhet.

För helåret 2018 minskade intäkterna jämfört med föregående år, till 945 (985) miljoner kronor. Rörelseresultatet för helåret sjönk till 85 (204) miljoner kronor.

De lägre intäkterna beror enligt banken i huvudsak på ökade räntekostnader beroende på en höjd resolutionsavgift och en högre kostnad för bankens externa upplåning.

I sin kommentar till bokslutet trycker VD Johanna Cerwall på att banken har hög kundnöjdhet och att man har lanserat ett nytt erbjudande inom bolån:

— Vi kan med glädje summera ett år som präglats av hög kundnöjdhet och ökade affärsvolymer. Det förbättrade bolåneerbjudandet som lanserades under sommaren har fallit mycket väl ut. Erbjudandet, som belönar kunder med tjänstepension i Skandia, har mottagits väl av såväl befintliga som nya kunder. Det har medfört ett högt inflöde av ansökningar och en ökad tillväxt. Volymen har växt med 4 procent under det fjärde kvartalet, vilket är mer än dubbelt så mycket som marknaden i sin helhet. Genom en förenklad kreditprocess i kombination med vår förbättrade prismodell förväntar vi oss ökade volymer i vår bolånestock framåt.

Johanna Cerwall konstaterar också att hon inte är nöjd med resultatet, men har stora förhoppningar för innevarande år:

— Resultatet för 2018 når inte vår ambitionsnivå, men vi ser framåt med tillförsikt. Inför 2019 har vi skapat förutsättningar för god tillväxt och förbättrad lönsamhet. De investeringar vi gjort har medfört att vi är bättre positionerade för att möta kundernas förväntningar. Kreditkvaliteten är hög och kapitaliseringen är stark. Bankens finansiella ställning ger oss goda förutsättningar till att växa. Vi ser fram emot en fortsatt ökad kundtillväxt, högre volymer och en ökad lönsamhet, heter det i VD-kommentaren.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av hela bokslutskommunikén.

15 februari, 2019
Gunnar Loxdal