Avanza: Det har aldrig varit någon risk för våra kunder

Avanzas VD Rikard Josefson säger i en kommentar till FI:s sanktionsbeslut att Avanza Pension är ett stabilt och välskött bolag. Han vill också framhålla att det aldrig har förelegat någon risk för Avanzas kunder, trots de regelöverträdelser som har förekommit. 

Finansinspektionen fattade beslut om sanktionen mot Avanza Pension på sitt styrelsemöte i går tisdag. I dag på morgonen publicerades beslutet, som innebär att Avanza Pension tvingas betala 35 miljoner kronor i sanktionsavgift för tidigare bristande regelefterlevnad. I huvudsak gäller sanktionsavgiften bristande regelefterlevnad i samband med implementeringen av Solvens 2-regelverket som trädde ikraft 2016.

Rikard Josefson är VD för Avanza och styrelseordförande för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension. Så här formulerar han sin kommentar till FI:s beslut:

— Vi delar Finansinspektionens tolkning av regelverket och har tagit till oss av deras synpunkter. Viktigt att poängtera är dock att det aldrig har förelegat någon risk för våra kunder. Vi har sedan Solvens 2-regelverket trädde ikraft arbetat med att förstärka inom intern styrning och kontroll i pensionsbolaget. Sanktionen från Finansinspektionen är ett tecken på att det arbetet har gått för långsamt. Vi är trygga i att Avanza Pension är ett stabilt och välskött bolag.

Avanza påpekar också att man har gjort investeringar för att förbättra den interna styrningen och kontrollen och dessutom har en ny VD och i stort sett en helt ny styrelse.

— Bristerna är åtgärdade och förbättringsarbetet fortsätter löpande, och det har inte vid något tillfälle funnits någon risk för att Avanza Pension inte skulle kunna infria sina åtaganden. Avanza Pension har också alltid haft en betryggande marginal till solvenskapitalkravet, heter det i pressinformationen från Avanza.

Avanza skriver i sin information också att sanktionsbeloppet kostnadsförs under första kvartalet 2019 och inte är inkluderat i tidigare kommunicerade kostnadsökningstakt för 2019 på 10,5 procent.

Här hittar du hela pressmeddelandet från Avanza med kommentaren till FI:s beslut.

20 februari, 2019
Gunnar Loxdal