Dokumenttagg: bilrån

HD:s dom om bevisvärdering efter skadeanmälan om bilrån

Högsta domstolen kom den 11 juli 2017 med en dom om bevisvärdering i ett fall där en försäkringstagare stämt Gjensidige efter att inte ha fått ut någon ersättning efter att ha anmält att hon blivit rånad på en bil. Högsta domstolen förklarade i domen att försäkringstagaren måste göra det klart mer sannolikt att den händelse som hon grundar ersättningsanspråk på har inträffat, än att så inte är fallet. Högsta domstolen lämnade i och med detta ställningstagande tillbaka målet till hovrätten för fortsatt handläggning.

HD:s beslut om prövningstillstånd för skadeärende i Gjensidige

Högsta domstolen har meddelat partiellt prövningstillstånd för en försäkringstvist i ett skadeärende i Gjensidige, där en försäkringstagare uppget att hon blivit rånad på sin bil. Prövningstillståndet gäller tillämpningen av Försäkringsavtalslagen 6 kap. 2 § första stycket tredje meningen.