Dokumenttagg: tjänstepensionsbolag

Analys av FI:s utkast till föreskrifter för tjänstepensionsbolag

Finansinspektionen har presenterat utkast till föreskrifter och allmänna råd som gäller tjänstepensionsföretag, enligt den nya lagstiftningen som enligt regeringens lagrådsremiss ska börja gälla den 1 december. Sak & Livs analys är — när det nya regelverket börjar ta form — att vi, med hänsyn till de mer förmånliga regelverken, kan få se en rusning av ombildningar.

Ny lagrådsremiss om skatteregler för tjänstepensionsbolag

Regeringen offentliggjorde den 19 juni en lagrådsremiss om beskattning av tjänstepensionsföretag. I lagrådsremissen föreslås att tjänstepensionsföretag — och svenska europabolag och europakooperativ som bedriver motsvarande verksamhet — ska tillämpa de särskilda bestämmelserna för livförsäkringsföretag i inkomstskattelagen.