Dokumenttagg: trafikförsäkringslagen

Dom i HD om preskription av trafikskada

Högsta domstolen har fattat beslut i ett mål som gäller frågan om när en fordran på försäkringsersättning för inkomstförlust enligt trafikförsäkringslagen ska preskriberas.