Dokumenttagg: understödsföreningar

Proposition om förlängd övergångstid för understödsföreningar

Den 26 mars lade regeringen fram en proposition om förlängd övergångstid för understödsföreningar. I propositionen föreslås att övergångsperioden för understödsföreningar som är tjänstepensionskassor förlängs ytterligare till utgången av april 2020 och för övriga understödsföreningar till utgången av år 2020.

FI:s yttrande över promemorian om förlängd övergångstid

Finansinspektionen har lämnat ett yttrande över promemorian ”Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar”. I stort tillstyrker FI förlaget, men påpekar också att  den föreslagna förlängningen är kortare än vad FI tidigare föreslagit.