Image of author

Gunnar Loxdal är publisher för Sak & Liv

Efter 20 år — äntligen på väg mot höjd åldersgräns i ITP

• Tidigare i år lanserade Alecta den innovativa idén att fira ”att ta pensionen” som en ny bemärkelsedag. Men vad det hittills har talats rätt tyst om är att de sista åren före pensionen inte är något att fira — åtminstone inte i pensionspremiehänseende i ITP.

KrönikaÄntligen har PTK tagit initiativ för höjda åldersgränser i ITP, med utgångspunkt från stigande medellivslängd och ändrade åldersgränser i det allmänna pensionssystemet.

Dagens ITP-avtal innebär att två tjänstemän som arbetar sida vid sida med exakt samma arbetsuppgifter får olika löneförmåner beroende på ålder. En 64-åring tjänar in sina ITP-pensionspremier varje timme hen arbetar medan en 66-åring som sitter bredvid och uträttar samma sysslor inte tjänar in några ITP-premier alls. (D v s om inte arbetsgivaren av ren välvilja väljer att gå utöver ITP-avtalet och betala in extra ITP-premier för 66-åringen fast de inte är skyldiga att göra det enligt ITP-avtalet.)

Rätten att kvarstå i anställning fram till 67 års ålder infördes för 20 år sedan. År 2020 höjdes gränsen till 68 år och år 2023 har vi rätt att kvarstå i anställning fram till 69 års ålder.

Att ITP-avtalet nu kan vara på väg att ändras när det gäller ålder för intjänandet är sannerligen på tiden.

Att det inte har skett tidigare syns … äh, lite märkligt.

 * * *

I förra veckan offentliggjordes att Finansinspektionen delade ut en varning till Maiden Life, åtföljt av en sanktion på 5,5 miljoner kronor.

Av FI:s beslut framgick att bristerna i bolaget var sådana att det fanns anledning att överväga att återkalla bolagets tillstånd.

Nu blev det inte så, tack vare att Maiden vidtagit åtgärder för att rätta till alla brister och gjort förändringar i bolagets styrelse och ledning.

En av de brister som FI slog ned på var att bolaget inte hade något huvudkontor i Sverige. Visserligen hyrde man en kontorsplats i World Trade Center i Stockholm, men för det mesta fanns ingen på plats där.

Andra punkter där FI riktade kritik mot bolaget var att det saknades tillräckligt utförliga styrdokument, att samarbetsavtalen inte var tillräckligt detaljerade, att complaince och riskhanteringsfunktionen inte varit tillräckligt oberoende, att man inte hanterat intressekonflikter på rätt sätt och — sammanfattningsvis — att företaget inte har styrts på ett sunt och ansvarsfullt sätt.

Allvarlig kritik med andra ord.

FI:s beslut ger också en övertygande bild av att bolaget inte har hanterat företagsstyrningen tillräckligt seriöst och att det är högst motiverat med ett sanktionsbeslut.

Sedan FI framförde sin kritik tycks det som om bolaget har rättat in sig i ledet och agerat för att uppfylla alla FI:s krav.

Dock menar FI i sitt beslut att Maiden Life inte har samarbetet med FI under utredningen, på ett sådant sätt att bolaget ”i väsentlig mån kan anses ha underlättat myndighetens utredning”. Exempelvis har Maiden Life i princip bara lämnat in sådan dokumentation till FI och tillfört sådana uppgifter som inspektionen har begärt. Därmed finns inga förmildrande omständigheter, menar FI.

Att Maiden Life snabbt har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med bristerna leder i alla fall fram till att FI beslutar att det räcker att tilldela bolaget en varning istället för att dra in koncessionen.

Med utgångspunkt från FI:s beslut kan man göra ett par reflektioner:

• För en utomstående är det häpnadsväckande att ett bolag som drabbas av hård kritik inte omedelbart gör en pudel och uppfyller FI:s krav på att ”i väsentlig mån underlätta myndighetens utredning”. Visserligen har Maiden Life nu rättat till de brister som FI har påpekat. Men med tanke på vad det finns att vinna på att underlätta för FI så mycket det bara går i samband med tillsyn, så är det märkligt att FI gång på gång i sanktionsärenden konstaterar att tillsynsobjektet inte i väsentlig mån har underlättat tillsynsarbete. Det kostar så lite att vara hjälpsam, och kan kosta så mycket att framstå som ohjälpsam.

•  Maiden är ett bolag som jobbar mycket med att outsourca sin verksamhet. Inget fel med det. Tvärtom är det en affärsmodell som alldeles säkert har framtiden för sig. Allt fler bolag kommer att satsa på allt mer uppbrutna värdekedjor, vilket kan bidra till ökad flexibilitet och vassare kompetens inom fokusområden. I det perspektivet är det alldeles utmärkt att FI sätter ned foten och tydligt preciserar vilka förutsättningar som ska gälla vid outsourcning. Maiden och andra bolag som arbetar på ett liknande sätt bör med andra ord sända FI en tacksamhetens tanke, även om tacksamhet kanske inte är vad Maiden känner just nu .

2 juli, 2021
Gunnar Loxdal