Image of author

Gunnar Loxdal är publisher för Sak & Liv

Nord-beslutet visar att man inte kan gömma sig bakom rådgivarna

• ”Samarbete skapar framgång”. Så här i efterhand kanske inte Nords slogan alldeles klockren. Men å andra sidan — vilka managmentklyschor skulle inte ha ekat tomma efter FI:s beslut att dra in bolagets samtliga tillstånd?

KrönikaNär Finansinspektionen i veckan drog alla tillstånd från Nord Fondkommission betonade man att det var ett vägledande beslut. FI:s undersökning visade att bolaget har drivit en stor del av sin verksamhet genom anknutna ombud, men inte anpassat vare sig organisation, styrning och kontroll eller funktion för regelefterlevnad efter detta.

FI skriver också i sitt beslut att en stor del av de brister som Finansinspektionen har identifierat i sin undersökning inte handlar om vad som har hänt i Nord Fondkommissionen, utan handlar om hur bolagets ombud har agerat.

Poängen är att det helt saknar betydelse att bristerna inte har ägt rum i Nords egen organisation utan hos ombuden.

Så här skriver FI i beslutet:

”Att Nord har bedrivit sin verksamhet genom anknutna ombud saknar betydelse för bolagets ansvar för de regelöverträdelser som skett, liksom för inspektionens möjligheter att ingripa mot bolaget. Ett värdepappersbolag svarar fullt och villkorslöst för ombudets handlingar.”

Med andra ord går det inte att som produktbolag skylla på att rådgivarna ger dåliga råd till slutkunderna.

FI-beslutet om Nord handlar om ett värdepappersbolag och man hänvisar i första hand till Mifid II-regelverket.

Men även IDD-reglerna om försäkringsdistribution lägger ett omfattande ansvar på produktbolaget för sådant som produktstyrning, målgruppsbeskrivning och hantering av distributörer. Översatt till ett försäkringssammanhang är det med andra ord i stor utsträckning försäkringsbolagets ansvar att slutkunderna hanteras på rätt sätt, även om produkterna säljs via försäkringsförmedlare och andra typer av fristående distributörer.

Nu ska det påpekas att det inte är exakt samma sak med anknutna ombud som med förmedlare som verkar under eget tillstånd. Men reglerna om produktgodkännande, inklusive definition av målgrupp och riskbedömning — punkter där FI riktar tung kritik mot Nord — är relevanta även för försäkringsbolag som säljer sina produkter via förmedlare.

Det innebär att försäkringsbranschen noga bör studera de 59 sidor där FI går igenom de punkter där man underkänner Nords verksamhet. Vad går att applicera på försäkringsbranschen? Vad kan man göra för att styra upp verksamheten och relationen till förmedlarna?

OK, få saker är väl tråkigare än att formulera styrdokument.

Fast en av de saker som faktiskt är ännu tråkigare är att drabbas av FI-beslut om indragna tillstånd.

* * * * *

Ett antal av de ombud som Nord har arbetat genom är registrerade förmedlarbolag. FI skriver i sitt beslut inget alls om hur man ser på deras verksamhet, utan betonar att undersökningen som beslutet fattats på gäller just Nord Fondkommission och inget annat.

När det gäller möjligheten för drabbade kunder att kräva ersättning hänvisar FI till ARN och möjligheten att gå till domstol. Och visst underlättas möjligheten att få rätt i ARN eller i domstol av att FI i sin undersökning underkänner Nords verksamhet.

Men samtidigt kan man konstatera att det inte är alldeles enkelt — och långt ifrån gratis — för en kund att driva en process för att få tillbaka förlorade pengar efter oseriös rådgivning om obskyra finansiella instrument.

I slutändan är det inte osannolikt att en del av de rättstvister vi kan komma att se i Nords efterföljd landar hos förmedlaransvarsförsäkringsbolagen och därmed indirekt — genom möjliga kommande premiehöjningar — påverkar kostnaderna för alla Sveriges förmedlare.

* * * * *

En fråga som har väckts kring Nord är hur förmedlargruppen Ymer påverkas. FI-beslutet om Nord har begränsad betydelse för Ymer Partners, menade Peter Uvelid, tf VD för Nord Fondkommission och ordförande för Ymer Partners, i en intervju i Sak & Liv.

Framtiden får utvisa om detta stämmer.

Men en aspekt som skulle kunna få betydelse är FI:s ledningsprövning av personer som ingår i ledningen för en försäkringsdistributör.

En av de frågor som ska besvaras vid FI:s ledningsprövning lyder så här:

”/Har du/ under de senaste fem åren drivit verksamhet, eller ingått i ledningen för en juridisk person som står under Finansinspektionens tillsyn och som fått sitt tillstånd återkallat för att förutsättningarna för tillstånd inte längre uppfylldes eller för att tillståndspliktig verksamhet inte utövats under en sammanhängande tid av sex månader?”

14 oktober, 2021
Gunnar Loxdal