Etikett: AI Pension

”Skandia har ingen master plan att ta över alla pensionskassor”

Under nästa år, när Finansinspektionens godkännande finns på plats, väntas Skandia ta över hela beståndet och all verksamhet i AI Pension. Skandias chef för kollektivavtalad pension Jan Karlsson säger till Sak & Liv att man är öppen för fler samarbeten med pensionskassor, men att det inte finns någon ”master plan” att ta över allt. 

Grattis Jan Karlsson till en spännande affär! Vad kan du säga om hur förhandlingarna har gått med AI Pension?

– Det har varit väldigt positiva och bra diskussioner. Det känns som att vi är väldigt nöjda på båda håll. Vi är nöjda med att få in den här typen av bestånd, och AI Pension är nöjda med att ha hittat en långsiktig lösning. Vi känner nog båda att det här kommer att bli väldigt bra.

Hur kommer AI Pensions företagskunder och deras anställda att påverkas av att få Skandia som försäkringsgivare i stället för AI Pension?

– Meningen är att inte de ska påverkas alls. Vi behåller varumärket AI Pension. Det är sagt att det ska vara samma avgiftsnivåer som i dag, eller lägre. Sedan får de försäkrade tillgång till förmånliga bolån, erbjudanden på hälsoområdet och möjlighet att teckna andra försäkringar.

Ni har inte sockrat affären med högre pension till de anställda eller så?

– Nej, det har vi inte gjort. Vi är ju ett ömsesidigt bolag, och då kan vi inte göra så. Vi måste tänka på våra kunder.

Hur påverkas personalen i AI Pension av affären?

– I och med att det är en beståndsöverlåtelse följer personalen med. AI Pensions VD kommer däremot inte att följa med till oss i affären.

Vad är skälet till att den här affären var intressant för Skandia?

– AI Pensions kundstruktur matchar oss bra. AI Pension har ett bestånd av akademiker – ingenjörer och arkitekter – och många mindre företag som kunder. Det matchar Skandia väldigt väl. 

– Sedan är det intressant för oss eftersom handlar om kollektivavtalad pension. Det blir en delvis ny situation för oss att vara den försäkringsgivare som föreskrivs i kollektivavtalet, även om redan vi i dag ansvarar för riskförsäkringarna i FTP-avtalet. 

Vilket intresse har Skandia av att genomföra motsvarande affär även med andra pensionskassor? Det ligger ju till exempel nära till hands att tänka på bolag som PP Pension eller SH Pension. 

– Vi har ingen master plan att ta över allt, och fungera som ett ”konsolideringsbolag”. Det finns inga sådana planer. Men självfallet har vi möjlighet att gå in i olika typer av samarbeten. 

 – Vi har ju ett bolag i Skandiakoncernen – Skandikon – som hanterar förmånsbaserad pension och där vi redan har oberoende uppdrag från SPP och SPV. Där kan vi tillhandahålla olika stödtjänster såsom systemstöd, administration på olika nivåer m.m. Om det finns ett intresse kan vi hjälpa till. Det beror helt och hållet på vilken fas man är i, säger Jan Karlsson.

AI Pension + Skandia = sant! Skandia tar över hela beståndet

Skandia och AI Pension har kommit överens om att Skandia ska ta över AI Pensions bestånd av försäkringar och verksamhet. Överlåtelsen beräknas genomföras under första halvåret 2019.

Överlåtelsen omfattar samtliga delar av AI Pensions bestånd och verksamhet. AI Pension hanterar idag cirka 22 000 försäkringar och förvaltar tillgångar om cirka 8 miljarder kronor.

– Genom överlåtelsen breddar Skandia sitt erbjudande som ledande pensionsbolag och blir förvaltare av arkitektföretagens ITP 2. AI Pensions kunder får därmed en långsiktig och säker hantering av sina försäkringsprodukter och tillgång till en bredare produktportfölj, säger Jan Karlsson, chef för Kollektivavtalad affär på Skandia, i en presskommentar.

Bakgrunden till överlåtelsen är enligt AI Pensions att affärsförutsättningarna har förändrats. Till det kommer att det under 2019 blir nya regelverk för tjänstepensionsverksamhet, vilket ställer krav på fler resurser med ökade kostnader som följd.

Skälet til att AI Pension har valt Skandia för överlåtelsen är, enligt pressinformationen från AI Pension, att bolaget är en av få aktörer som har en tillräckligt bred produktportfölj och ett systemstöd med kapacitet att kunna ta över förvaltningen av hela beståndet och uppfylla de krav som ställs av regelverk för tjänstepensionskassorna.

– Genom överlåtelsen kommer AI Pensions kunder få en stabilare och tryggare drift av försäkringsprodukterna. Det kommer även innebära nya möjligheter och produkter långsiktigt, säger Maritha Lindberg, VD på AI Pension, i sin presskommentar.

Formella godkännanden om överlåtelsen har fattats hos AI Pension, Skandia och de berörda kollektivavtalsparterna. Överlåtelsen kräver ett godkännande från Finansinspektionen.

AI Pensions totalavkastning ökade till 8,0 procent

AI Pension hade förra året en totalavkastning på 8,0 procent, jämfört med 6,6 procent under 2016. Det framgår av pensionskassans rapport under tisdagen. 

De senaste fem åren har den genomsnittliga årsavkastningen varit 8,5 procent.

Återbäringsräntan för AI Liv låg under 2017 till 7 procent, vilket innebär att det är tredje året i rad som AI Pension behåller återbäringsräntan på samma nivå. 

Vid utgången av 2017 uppgick AI Pensions förvaltade kapital till 7 612 miljoner kronor jämfört med 7 055 miljoner kronor ett år tidigare. 

7 % återbäring i AI Pension – för tredje året i rad

AI Pension har fastställt återbäringsräntan till 7 procent. 

AI Pension meddelade i dag att styrelsen fastställt återbäringsräntan i AI Liv till 7 procent för 2017. Det är tredje året i rad som styrelsen fattar beslut om återbäringsränta på 7 procent. 

AI Pension erbjuder individuella tjänstepensionslösningar och gruppförsäkringar till arkitekt- och teknikkonsultföretag och till de anställda som jobbar på sådana företag. AI Pension förvaltar även arkitektföretagens kollektivavtalade ITP-försäkring. Totalt har AI Pension cirka 15 000 medlemmar, varav drygt 9 000 har en aktiv försäkring.

 

 

AI Pensions riskpremier rabatteras med 100 % även 2018

Tack vare ett överskott i riskrörelsen, har AI Pension beslutat att riskförsäkringspremierna i förmånsbestämd pension ITP 2 rabatteras med 100 procent. Det är tredje året i rad som AI Pension kan ge denna rabatt. 

AI Pensions styrelse har även beslutat att ITP 2 under utbetalning räknas upp med ett pensionstillägg på 2,12 procent och intjänade fribrev räknas upp med 2,12 procent.

Pensionstillägget följer därmed konsumentprisindex som var 2,1 procent under perioden september 2016 till september 2017.

Motsvarande höjning har beslutats i flera andra bolag som erbjuder ITP 2 och liknande produkter, bland annat Alecta. Även Alecta även premierabatt på riskpremierna, dock inte fullt så mycket som 100 procent.  

Pensionsjättar investerar i Malmö stads gröna obligationer

Svenska pensionsjättar som KPA, Folksam, Andra AP-fonder, AI Pension och SPP Fonder har investerat i Malmö stads första gröna obligationer. 

Malmö stad emitterade den 29 november  sina två första gröna obligationer, för att bidra till att uppnå stadens miljömål.

Ett av målen är att Malmö ska försörjas till hundra procent av förnybar energi 2030.

Det här är hela listan på investerare som deltog i den första gröna emissionen: Danske Bank A/S, KPA Pension, Folksamgruppen, Nordic Investment Bank, Nordea Bank, SPP Fonder, Alfred Berg, Andra AP-fonden, SBAB, Länsförsäkringar Västernorrland, Ikano Bank, Länsförsäkringar Jönköping, AI Pension och Ikano Bank.

Ramverket för obligationerna innehåller åtta olika investeringskategorier:

  • Hållbara transporter
  • Klimatanpassningsåtgärder
  • Energieffektivitet
  • Miljövänlig förvaltning av levande naturresurser
  • Gröna och energieffektiva byggnader
  • Minskade föroreningar och kontroll
  • Förnybar energi
  • Hållbar hantering av vatten och avloppsvatten

AI Pension höjer premierna för ålderspension med 5,4 procent

AI Pensions styrelse har beslutat att höja premierna för ålderspension med i snitt 5,4 procent. Höjningen motiveras med de låga räntenivåerna. Samtidigt sänks premierna för familjepension i ITP2.

Båda förändringarna träder i kraft per den 1 december 2017.

Ålderspensionspremien är individuell, men den genomsnittliga höjningen blir alltså 5,4 procent. Höjningen gäller vid nyteckning och löneökningar. Premienivån för befintliga försäkringsförmåner är garanterad och påverkas därmed inte av beslutet.

Familjepension är en ersättning vid dödsfall till efterlevande make, maka, registrerad partner och barn under 20 år. Premien för familjepensionen är individuell. Förklaringen till att familjepensionspremien kan sänkas är att AI Pension har ändrat sina antaganden för sannolikheten för att vara gift.

4,7 procents avkastning i AI Pension första halvåret

AI Pension uppvisade under första halvåret en totalavkastning på 4,7 (2,2) procent. Det framgår av bolagets kvartalsrapport i dag. 

Vid halvårssskiftet förvaltade AI Pension totalt 7,4 (6,8) miljarder kronor.

Premieintäkterna uppgick till 123 (119) miljoner kronor , vilket motsvarar en ökning med 3,4 procent.

Under perioden sjönk driftskostnaderna till 8 (9) miljoner kronor.  

6,6 procents avkastning för AI Pension under förra året

AI Pension meddelade på måndagen att totalavkastningen för 2016 uppgick till 6,6 procent, jämfört med 6,9 procent under 2015.

Under senaste fem åren har genomsnittlig årsavkastning varit 8,2 procent.

Den lämnade återbäringen för AI Liv uppgick under förra året till 7 procent. Solvensgraden sjönk något och uppgick till 148 procent under 2016 (152) procent.

Nyckeltal i korthet för AI Pension

Nedan följer några nyckeltal för 2016, med 2015 års siffror inom parentes.

Avkastning: 6,6 procent (6,9)

Lämnad återbäring på AI Liv 2016: 7 procent (6,9)

Förvaltat kapital: 7 055 miljoner kronor (6 641)

Kollektiv konsolidering ITP (förmånsbestämd försäkring): 142 procent (144)

Kollektiv konsolidering Liv (premiebestämd försäkring): 111 procent (111)

Solvensgrad: 148 procent (152)