Etikett: Annika strandhäll

Så mycket vill Pensionsgruppen höja garantipensionerna och bostadstillägget

Regeringen meddelade under torsdagen att partierna i Pensionsgruppen kommit överens om att höja bostadstillägget och garantipensionen från år 2020. Höjningen innebär att garantipensionärer får 200 kronor mer i månaden samtidigt som taket i bostadstillägget höjs med 1 400 kronor per månad. Förslaget — som beräknas kosta 2,1 miljarder kronor per år — skickas ut på remiss inom kort.

Regeringen motiverar höjningen med att skillnaderna i inkomst mellan de pensionärer som har de lägsta inkomsterna och övriga i samhället har ökat under lång tid.

– Vi kommer satsa 2,1 miljarder årligen för att öka tryggheten för de sämst ställda pensionärerna. Det kommer innebära mer pengar i plånboken för 800 000 pensionärer, säger Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister och ordförande i Pensionsgruppen.

Taket i bostadstillägget höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor, vilket anses bättre motsvara dagens hyresnivåer. Vidare förändras bostadstilläggets inkomstprövning med syftet att bostadstillägget ska bli mer träffsäkert. Maximalt bostadstillägg höjs därmed från 5 560 kronor till 6 540 kronor per månad. Utöver detta införs ett fribelopp för arbetsinkomster i äldreförsörjningsstödet på 24 000 kronor årligen.

Enligt beräkningarna får omkring 800 000 pensionärer en ökad disponibel inkomst till följd av förslagen.

Förslaget skickades ut på remiss i fredags den 1 februari. Remissvaren ska vara inlämnade den 15 april. Här hittar du en förteckning över remissinstanserna.

Du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium kan ta del av hela promemorian genom att klicka här.

Utredningsförslag om mildrade krav för förlängd sjukpenning

Under fredagen överlämnade den särskilde utredaren Claes Jansson ett delbetänkande med titeln ”Ingen regel utan undantag” med förslag på vissa tekniska förändringar av den allmänna sjukförsäkringen. Han har i huvudsak tre förslag: Mildra kraven när det gäller prövningen av arbetsförmågan efter 180 dagar, ändra på begreppet ”oskäligt” efter 365 dagar, ändra kraven för personer som har kort tid kvar i arbetslivet. 

Bakgrunden är att rätten till sjukpenning i dag bedöms utifrån vissa tidsgränser. Efter att en person har haft nedsatt arbetsförmåga i 180 dagar ska arbetsförmågan i de flesta bedömas mot ett normalt förekommande arbete.

Men ibland kan det behövas undantag från den regeln. Utredaren föreslår i sitt delbetänkande olika regeljusteringar som gör att det i vissa fall det ska vara möjligt — i högre utsträckning än i dag — att kunna skjuta upp en sådan bedömningen av arbetsförmågan.

– En trygg sjukförsäkring är en försäkring med tydliga och förutsebara villkor. Det är lika viktigt att människor inte fastnar i långa sjukskrivningar som att den som kan återgå i sitt arbete ska ges möjlighet till det även om man varit sjukskriven en längre tid. Arbetet och arbetsplatsen betyder ofta mycket för att en sjukskriven person ska tillfriskna, säger Claes Jansson i en presskommentar.

– Sverige ska ha en trygg och välfungerande sjukförsäkring. Vi behöver stärka förutsättningar för människor som varit sjukskrivna att komma tillbaka i arbete. Jag ser nu framemot att fördjupa mig i utredningens förslag, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i sin kommentar.

I betänkandet föreslås att det ska bli lättare att skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan mot ett normalt förekommande arbete efter att man haft nedsatt arbetsförmåga i 180 dagar, eftersom kraven i dag för uppskjutande av bedömning anses vara för höga. Dessutom föreslår utredningen att det ska vara möjligt att även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan pröva arbetsförmågan mot arbete hos arbetsgivaren — under förutsättning att det är sannolikt att den sjukskrivne kan återgå i arbetet. Efter att en person varit sjukskriven i mer än två år ska det däremot inte vara möjligt att skjuta upp prövningen mot ett normalt förekommande arbete.

Ett slutbetänkande från utredaren väntas den 15 oktober.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av betänkandet. 

Ny lag ska skydda svenska pensionärer efter en hård brexit

Regeringen har skickat ut en promemoria på remiss, med lagförslag som ska underlätta för svenska pensionärer i Storbritannien och brittiska pensionärer i Sverige om det genomförs en brexit utan något avtal med EU. Den tillfälliga lagstiftningen är tänkt att träda i kraft den 30 mars 2019 då Storbritannien enligt nuvarande tidplan lämnar EU.

En konsekvens om Storbritannien lämnar EU utan avtal, en hård brexit, är att tillgången till trygghetssystemen upphör för ett antal individer i både Sverige och Storbritannien. I den promemoria som nu är ute på remiss fram till den 6 februari finns förslag som syftar till att under en övergångsperiod mildra de konsekvenser som kan uppstå vid en hård brexit, när det gäller sociala förmåner. Förslagen till lagstiftning är bara aktuella om Storbritannien lämnar EU utan överenskommelse om ett utträdesavtal. Med lagförslagen säkerställs att enskilda personer inte plötsligt blir av med rätt till delar av sin pension eller någon annan social förmån som finns i dag.

– Vid en hård Brexit blir det särskilt viktigt att Sverige gör det vi kan för att underlätta för svenskar som bor i Storbritannien och britter som bor i Sverige, säger EU-minister Ann Linde i sin kommentar.

Förslagen gäller förmåner från de sociala trygghetssystemen så som pensioner, föräldrapenning, sjukersättning och arbetslöshetsersättning. Förslaget är en tidsbegränsad bestämmelse som möjliggör en fortsatt utbetalning av bland annat den pension som individen i dag har rätt till. Det föreslås även att inkomster eller försäkringsperioder som den enskilde har tjänat in före utträdet ska kunna ligga till grund för en pension eller annan förmån.

Uppskattningsvis 100 000 svenskar bor eller arbetar i Storbritannien. Därmed är Storbritannien är ett av de länder som flest svenska medborgare väljer att bosätta sig i för arbete. Cirka 2 400 personer i Storbritannien uppbär garantipension eller efterlevandestöd från Sverige och cirka 23 000 personer i Storbritannien har tjänat in till allmän pension och får därmed får ett orange kuvert från Pensionsmyndigheten. Ungefär 5 700 personer i Sverige uppbär i dag pension från Storbritannien.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv premium ta del av promemorian.  

Ny utredning om ökat samarbete mellan vård och allmän sjukförsäkring

Regeringens särskilda utredare Vivianne Macdisi har presenterat sina förslag för bättre samordning mellan hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och den allmänna sjukförsäkringen.

Betänkandet heter “Samspel för hälsa: Finansiell samordning mellan hälso-och sjukvård och sjukförsäkring” och där föreslås en ny lag för att höja kvaliteten i sjukskrivningsprocessen. Förslaget är att den nya lagen införs 2020. Utredaren vill skapa incitament för landstingen och Försäkringskassan att göra fler och tidiga insatser för att förebygga sjukskrivning och att hållbart återvända till arbete efter sjukfrånvaro. Bland annat föreslås upp till 2 miljarder kronor årligen i statligt stöd till landsting och regioner för att samarbeta för minskad sjukfrånvaro. Utredningen ser också behov av samlad kunskap nationellt i ett forum för kunskaps-och implementeringsstöd kring sjukskrivningar, och stärkt kompetensutveckling och minskad administration i vården vid sjukskrivningsprocessen.

Men enligt utredaren är inte avsikten med förslagen i första hand att minska sjukfrånvaron.

– Utredningens förslag siktar inte primärt mot sänkt sjukfrånvaro. Sjukförsäkringen fyller en viktig funktion och det ska vara möjligt att vara borta från arbetet vid behov. Det vi föreslår syftar till att stärka vården, arbetsgivarna och Försäkringskassan i stödet till individen och nå en mer förutsägbar nivå på sjukfrånvaron, säger Vivianne Macdisi i sin presskommentar.

Socialminister Annika Strandhäll kommenterar utredningsförslaget så här:

– Grundtanken när regeringen tillsatte utredningen var att förbättra stödet till individen samt samverkan mellan vården och Försäkringskassan i sjukskrivningsprocessen. Det ska bli spännande att sätta sig in i förslagen som nu kommer att beredas i Regeringskansliet.

Här hittar du mer fakta om utredningen. 

Här kan du läsa hela utredningen. 

Prisbasbeloppet höjs med 2,2 % till 46 500 kr

Regeringen beslutade på torsdagen att slå fast att prisbasbeloppet för nästa år ska vara 46 500 kronor. Det är en höjning med 1 000 kronor, eller 2,2 procent, jämfört med 2018.

Prisbasbeloppet används bland annat inom de statliga trygghetssystemen, pensionerna och inom skattesystemet. 

– Prisbasbeloppet höjs för att se till att våra trygghetssystem hänger med i prisutvecklingen. Vi gör det för att pensionerna och andra ekonomiska stöd inte ska urholkas och halka efter prisutvecklingen i samhället i stort, säger socialminister Annika Strandhäll i en kommentar.

Garantipensionen är knuten till prisbasbeloppet och höjs därmed med 2,2 procent för 2019. För en ogift pensionär som har hel garantipension motsvarar detta en förstärkning med 177 kronor per månad från januari 2019.

Höjs gör också garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen, tidigare förtidspension. Höjningen påverkar också ersättningarna från sjuk- och föräldraförsäkring höjs då taken i försäkringarna räknas utifrån prisbasbelopp.

Den inkomstgrundade ålderspensionen styrs av inkomstindex som speglar inkomstutvecklingen. Inkomstindex väntas fastställas i början av november

 

Maria Rydbeck går från Pensionsmyndigheten till Försäkringskassan

Regeringen meddelade under torsdagen att man har utsett Maria Rydbeck till överdirektör för Försäkringskassan. Hon är i dag tillförordnad generaldirektör för Pensionsmyndigheten och tillträder tjänsten på Försäkringskassan den 15 oktober 2018

Maria Rydbeck har varit vid Pensionsmyndigheten som tillförordnad generaldirektör och chef för ledningsstaben sedan november förra året. Tidigare har hon bland annat varit enhetschef för Produktionsavdelningen vid Skatteverkets huvudkontor och avdelningschef för Verksamhetsstyrning vid Ekonomistyrningsverket. 

– Maria Rydbeck har bred erfarenhet och gedigen kompetens efter en lång karriär som ledare i statlig sektor. Jag är övertygad om att hon är rätt person för jobbet, säger socialminister Annika Strandhäll i en presskommentar.

Överdirektören vid Försäkringskassan är myndighetens ställföreträdande generaldirektör och fungerar som ett stöd till generaldirektören när det gäller ledning och styrning av verksamheten.