Etikett: Aspis

Aspis Livs konkursbo blir skyldigt att betala 2 Mkr till CNA Insurance

Aspis Livs konkursbo blir skyldigt att betala CNA Insurance 2 miljoner kronor för rättegångskostnaden i en tvist mellan bolagen. Det framgår av ett färskt beslut i Stockholms tingsrätt. 

Tvisten mellan Aspis och CNA Insurance har sin grund i att CNA stod för ansvarsförsäkringen för Aspis Liv. Tvisten gällde skadeersättning på cirka 25 miljoner kronor. Aspis stämde CNA Insurance år 2011, men målet vilandeförklarades 2014 i väntan på ett avgörande i Aspis Livs tvist med bolagets tidigare VD Jan Paju.

Tidigare i år beslutade Svea hovrätt till Aspis Livs nackdel i tvisten med Jan Paju. Domstolen avvisade påståendet att det klarlagts att Jan Paju insett att den överföring av Aspis Livs tillgångar som genomfördes skedde till konton som inte tillhörde bolaget. Enligt domen skulle Aspis Liv och CNA — som då biträdde Aspis — tvingas stå för rättegångskostnader på knappt 750 000 kronor. Efter hovrättsdomen beslutades att försätta Aspis Liv i konkurs.

Konkursboet återkallade därefter sin talan i tvisten med CNA Insurance. Målet har nu avskrivits av domstolen, som också har beslutat att Aspis Liv i konkurs ska ersätta CNA Insurance för rättegångskostnaden i målet med 2 miljoner kronor. CNA hade ursprungligen krävt att beloppet skulle fastställas till 3 miljoner kronor, men domstolen menade att summan 2 miljoner kronor v var mer skälig.

Tidigare i november konstaterade konkursförvaltaren för Aspis Liv att underskottet i konkursboet uppgick till cirka 36 miljoner kronor. CNA Insurance möjligheter att få ut någon ersättning från konkursboet verkar därmed begränsade.

Du som prenumererar på Sak & Liv Premium kan klicka här för att ta del av domen. 

Konkursförvaltaren i Aspis Liv avgår efter anklagelser om jäv

Advokat Leif Baecklund, konkursförvaltare i Aspis Liv, har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag. Ny föreslagen förvaltare är istället advokat Jonas Premfors.

Leif Baecklunds begäran om att bli entledigad kom sedan Aspis Livs tidigare VD Jan Paju överklagat beslutet att utse honom till konkursförvaltare för bolaget.

I sin skrivelse säger Leif Baecklund att det kan finnas viss risk för jäv. Han säger bland annat att Setterwalls advokatbyrå för åtta år sedan hade ett mindre uppdrag för bolaget, men att han till en början ansåg att detta saknade betydelse. Efter Jan Pajus överklagande har han dock tänkt om.

– Med hänsyn till ovanstående och till den överklagande borgenärens inställning vill jag nu frånträda mitt uppdrag, skriver Leif Baecklund till tingsrätten.

Även Aspis Livs likvidatorer har markerat att de ställer sig bakom förslaget att utse Jonas Premfors som ny konkursförvaltare. Även Jan Paju har nämnt Jonas Premfors som ett av de tänkbara namnen i sitt överklagande.

Det är nu upp till hovrätten att fatta det formella beslutet om att utse en ny konkursförvaltare.

I sitt överklagande av beslutet att utse Leif Baecklund till förvaltare påpekade Jan Paju att denne tidigare varit kollega med de båda likvidatorerna på Vinge advokatbyrå. Han framförde bland annat också att det kan finnas anledning att se över om inte Aspis Liv var på obestånd redan när domen i tingsrätten föll, i det mål som rörde den tidigare Aspis-ledningens ansvar. 

Robert Wikholm om bakgrunden till konkursen i Aspis Liv

Den 25 maj försattes Aspis Liv i konkurs, på begäran av bolagets likvidatorer. Det var första gången i modern tid som ett livbolag gick i konkurs. Sak & Liv har talat med advokat Robert Wikholm, bolagets likvidator, om orsakerna till Aspis konkurs.

Hur skulle du vilja beskriva bakgrunden till konkursen?

– Det går tillbaka till 2009 då det försvinner 300 miljoner kronor ur bolaget då företagsledningen för över pengar till ett konto i utlandet som inte tillhör bolaget. När Finansinspektionen får klart för sig vad som har inträffat drar man in tillståndet, och därmed försätts bolaget i likvidation.

– Orsaken till att det sker just nu är ju att vi förlorade ett mål mot den tidigare ledningen. Vi lämnade in stämningsansökan våren 2010 och målet har pågått sedan dess. Det var denna dom som direkt utlöste konkursen. Hade vi vunnit målet skulle försäkringsbolaget CNA, enligt vår uppfattning, ha gått in och täckt upp för en del av de försvunna pengarna och då hade det inte blivit någon konkurs.

– Vad domen egentligen handlar om är hur långt man kan dra analogier i den gamla Försäkringsrörelselagen när det gäller begreppet aktieägare. Den går egentligen aldrig in på ledningens ansvar.

Hade ni några tankar på att överklaga hovrättens dom?

– Vi övervägde noggrant om vi skulle överklaga domen, men bedömde att det inte var troligt att vi skulle få prövningstillstånd i HD. Det fanns inte något egentligt prejudikatsintresse, med tanke på att man senare har ändrat lagstiftningen. Därmed återstod bara konkursen.

– Min uppfattning är att om dagens lagstiftning hade gällt 2009, då hade vi vunnit målet. Man kan också notera att ansvarsförsäkringsbolaget CNA måste ha trott att vi skulle kunna ha framgång med vår talan, i annat fall hade de inte valt att intervenera i målet på vår sida.

Vilka fordringsägare är det nu som berörs av konkursen?

– Det handlar inte om några försäkringstagare. Genom det skickliga arbete som framförallt min kollega Peter Morawetz utförde i inledningen av likvidationen av bolaget, lyckades vi avyttra bestånden av försäkringstagare. Först den pågående affären och sedan beståndet av kunder där det förelåg pågående utbetalningar. De som nu drabbas av konkursen är i första hand återförsäkringsbolag, säger Robert Wikholm till Sak & Liv.

Norrköpings tingsrätt beslutade om konkurs för Aspis Liv

Norrköpings tingsrätt beslutade i fredags den 25 maj om konkurs för Aspis Liv Försäkrings AB i likvidation. Konkursbeslutet kom efter egen ansökan från bolagets likvidatorer. 

Utsedd konkursförvaltare är advokat Leif Baecklund vid Setterwalls Advokatbyrå. Edgångssammanträde är planerat till den 3 juli. 

Aspis Liv försattes i likvidation år 2009 efter uppmaning av Finansinspektionen. 

Nyligen förlorade Aspis Liv en tvist i Svea hovrätt där bolaget riktat krav mot företagets tidigare VD Jan Paju och företrädaren Alexandros Antzoulides. Domstolens beslut blev att Aspis och försäkringsbolaget CNA ska stå för Pajus och Antzoulides rättegångskostnader på sammanlagt nära 750 000 kronor.

– Jag kan inte säga så mycket om bolaget i dag. Vi har haft telefonkontakt med likvidatorerna och jag ska träffa och tala med likvidatorerna inom en nära framtiden, först därefter är det möjligt att bilda sig en uppfattning om bolaget, säger advokat Leif Baecklund i en kommentar till Sak & Liv.

Likvidatorer i bolaget har sedan 2011 varit advokaterna Robert Wikholm och Fabian Ekeblad vid advokatfirman Vinge. 

Aspis Liv och CNA förlorade mot Paju och Antzoulides i hovrätten

Inte heller i hovrätten fick Aspis Livs likvidator, biträdd av CNA Insurance, rätt mot Aspis tidigare VD Jan Paju och Alexandros Antzoulides.

Sammanfattningsvis avvisar Svea hovrätt – liksom tidigare tingsrätten – påståendet att det klarlagts att Jan Paju insett att den genomförda överföringen av Aspis Livs tillgångar skett till konton som inte tillhörde bolaget.

Aspis och CNA tvingas nu stå för Pajus och Antzoulides rättegångskostnader på sammanlagt nära 750 000 kronor.

Friad! Tingsrätten underkänner Aspis krav mot Jan Paju

Nej, Aspis tidigare VD Jan Paju har inte gjort sig skyldig till vårdslöshet genom att föra över bolagets kapital. Därför frias han i Attunda tingsrätt, enligt nättidningen Pensioner & Förmåner. 

Även bolagets investeringschef Alexandros Antzoulides frias i domen som kom i fredags.

Aspis Liv bildades 2004. Finansinspektionen drog in bolagets koncession 2009, då bolaget hade förlorat kontrollen över merparten av sina tillgångar.

Men dessförinnan hände märkliga saker i bolaget. Våren 2009 hade bolagets ägare överfört Aspis Livs tillgångar från bolagets konton i Danske Bank till nya kontor i Credit Suisse i Zurich respektive Basel. Kontona tillhörde det brittiska bolaget Hestiun, som kontrollerades av de grekiska ägarna till Aspis.

Under 2010 stämde Aspis Livs likvidator två av de grekiska ägarna samt Jan Paju och Alexandros Antzoulides. Bland annat hävdades att Jan Paju och Alexandros Antzoulides genom vårdslöshet bidragit till att överföra bolagets kapital till Hestiun.

Enligt Pensioner & Förmåner har Aspis Livs ombud nu bestämt sig att överklaga domen. Ett överklagande skickas in någon av de närmaste veckorna. Senast i februari väntas hovrätten fatta beslut om prövningstillstånd. 

Här kan du läsa hela den friande domen.