Etikett: blogg

Alecta: Aktierna är övervärderade med hänsyn till CO2-effekter

Många av dagens börsbolag kan vara övervärderade, med utgångspunkt från vad kostnaden egentligen bör vara för koldioxidutsläpp. Det menar Alecta som har genomfört en värdering av bolagets aktieportfölj och kommit fram till att värdet på aktierna kan sjunka med hela 49 procent om priset på koldioxid höjs till den nivån där det enligt vissa bedömare bör ligga. 

Alecta har de senaste åren allt mer betonat klimat- och hållbarhetsfrågor. Bolaget har bland annat anslutit sig till ”Net Zero Asset Owner Alliance” där man åtagit sig att år 2050 ha en portfölj i enlighet med 1,5-gradersmålet.

Enligt olika bedömningar krävs en kraftig ökning av kostnaden för koldioxidutsläpp för att 1,5-gradersmålet ska vara nåbart. Uppskattningarna varierar mellan 240 USD/ton och 870 USD/ton. 

Om man antar att den högre siffran skulle bli verklighet, betyder det givetvis ökade kostnader och minskad lönsamheten i många företag — och därmed ett lägre aktievärde.

Alecta har genomfört en modellberäkning utifrån detta antagande och kommit fram till att värdet av bolagets aktieportfölj minskar betydligt. Vid en kostnad på 870 USD/ton koldioxid minskar aktievärdet med hela 49 procent, enligt det klimatscenariot som Alecta har använt sig av i sina rapporter. 

— Om du inte redan hunnit sätta kaffet i halsen, så vill jag lugna dig med att det är en högst hypotetisk beräkning, skriver Alectas VD Magnus Billing på sin VD-blogg — och påpekar att värdeminskningen är beräknad utifrån att inget görs i bolagen för att hantera koldioxidutsläppen i portföljbolag och fastigheter. Dessutom är det rimliga priset för koldioxidutsläpp svårt att fastställa.

— Men beräkningen belyser vikten av att ta med koldioxidpriset i risken, och att hitta ett rättvisande koldioxidpris som alla investerare kan använda. Även om den hypotetiska värdeminskningen för Alecta är ansenlig i absolut tal så är den relativt sett liten jämfört med andra kapitalförvaltare. Vi har en portfölj som är väl anpassad för omställning. Inte ens med worst case scenario är det någon risk för att vi inte klarar våra åtaganden, påpekar Magnus Billing i sitt blogginlägg.

Magnus Billing påpekar att Alecta arbetar aktivt med klimatfrågan bland annat genom att ha en dialog med de bolag man investerar i, genom att föra en dialog med myndigheter och lagstiftare och att bolagen uppmana att rapportera om utsläpp så korrekt som möjligt.

— 2021 kommer att innebära ett än större fokus på klimatrisker. Vi på Alecta kommer fortsätta fokusera på att ligga i framkant av arbetet genom noggranna analyser och genom att kontinuerligt dela med oss av det analyserna visar, avslutar Magnus Billing sitt blogginlägg. 

Här kan du ta del av hela texten i inlägget på Alectas blogg.

I en artikel i Dagens Industri i dag på morgonen utvecklar Alecta resonemanget kring klimatet och hur kostnaden för koldioxidutsläpp påverkar värdet på aktieportföljen.