Etikett: casper von Koskull

Torbjörn Magnusson köpte 6 000 aktier i Nordea

Nordea rapporterar att Torbjörn Magnusson — som väntas tillträda som styrelseordförande senare under året — har förvärvat 6 000 aktier i Nordea för ett pris om 84,07 kronor per aktie, motsvarande en total investering på drygt 500 000 kronor. 

Den största investeringen i Nordeaktier står samtidigt bankens VD Casper von Koskull för. Han rapporteras i dag ha förvärvat 34 101 aktier i Nordea för ett genomsnittligt pris på 8,0481 euro. Hans totala aktieköp i Nordea uppgår därmed till 274 000 euro eller 2,9 miljoner kronor.

Jussi Koskinen, Head of Group Legal i Nordea, har förvärvat 1 000 aktier till ett pris om 8,069 euro per aktie.

 

Nordea satsar på fler gröna pensionsprodukter 2019

Nordea Life & Pensions är på väg att stärka miljöprofilen för alla pensionsprodukter, framgår det av Nordeas rapport i dag på morgonen. Under 2019 kommer man att lansera flera gröna pensionsprodukter.

Enligt Nordea har man redan minskat koldioxidavtrycket i sina traditionellt förvaltade aktieportföljer med 70 procent.

– Vi räknar med att den här portföljen kommer att utvecklas bättre än konkurrenternas, eftersom bolag som är starka inom hållbarhet normalt överträffar de som är svaga., skriver Nordea i sin rapport.

Av rapporten framgår också att det förvaltade kapitalet inom Nordea Life & Pensions under tredje kvartalet ökade till 50,8 miljoner euro, jämfört med 49,8 miljoner euro vid halvårsskiftet.

För Nordea som helhet minskade intäkterna under tredje kvartalet jämfört med motsvarande period 2017 med 14 procent, eller 12 procent i lokala valutor, till 2 046 miljoner euro. Rörelseresultatet sjönk med 21 procent, eller 19 procent i lokala valutor, till 866 miljoner euro.

Enligt Nordea var nedgången en följd av svåra marknadsförhållanden och lägre företagsaktivitet. Samtidigt kan banken glädja sig åt bland annat förbättrad kundnöjdhet och ökad utlåningsvolym. Dessutom genomfördes under kvartalet flytten av huvudkontoret till Finland, och flera strukturaffärer. Så här sammanfattar VD Casper von Koskull i sin kommentar:

– Jag kan konstatera att Nordea nu är ompositionerat till att vara en helt Nordenfokuserad bank med en mycket tydlig och enkel struktur och en rekordstark balansräkning, som gör att vi kan bli en ännu bättre bank för våra kunder samtidigt som vi strukturellt sänker kostnaderna och ökar effektiviteten.

 

Hyvää huomenta! I dag blev Nordea Bank ett finländskt bolag

Från och med i dag den 1 oktober 2018 har Nordea sitt säte i Finland. Det tidigare svenska moderbolaget Nordea Bank AB (publ) har upplösts och samtliga tillgångar och skulder har istället överförts till det finländska koncernmoderbolaget Nordea Bank Abp.

Bankrörelsen i Danmark, Norge och Sverige kommer i framtiden att bedrivas av filialer till finländska Nordea Bank Abp.

Enligt Nordea blir det inga förändringar i den dagliga verksamheten sett ur ett kundperspektiv.

– Nordea är en av Europas största och starkaste banker. Flytten till bankunionen är ett viktigt strategiskt steg på vår transformationsresa och säkerställer att Nordea omfattas av rättvisa, stabila och förutsägbara regler, motsvarande de som gäller för andra jämförbara europeiska banker. Flytten gynnar våra kunder, aktieägare och medarbetare och ger oss de bästa möjligheterna att växa och utveckla våra tjänster så att vi kan uppnå vår kundvision: vi vill att våra kunder ska uppleva att vi är lätta att ha göra med, när som helst och var som helst, att vi är relevanta och kompetenta och att de personliga och digitala relationerna gör Nordea till en trygg, tillförlitlig partner, säger Nordeas VD och koncernchef Casper von Koskull i en presskommentar.

Nordea skriver att man har åtagit sig att från den 1 oktober 2018 följa de tillsynskrav som fattats av tillsynskollegiet lett av svenska Finansinspektionen till dess att Europeiska centralbanken har fattat beslut om tillsynskrav. Detta väntas ske i slutet av 2019.

Fusionen innebär också att det nu är aktierna i Nordea Bank Abp istället för i det upplösta bolaget Nordea Bank AB (publ) som handlas på börserna i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn.

Nordeas livpremier i Sverige minskade till 550 miljoner euro

Nordea Liv & Pension minskade sin premievolym i Sverige till 550 miljoner euro, att jämföra med 585 miljoner euro första kvartalet 2017. Det framgår av den kvartalsrapport som Nordeakoncernen lämnade i dag på morgonen. 

Som helhet – på samtliga nordiska marknader – minskade premievolymen inom livförsäkring till 1 867 (1 999) miljoner euro. 

Tillgångarna under förvaltning i livverksamheten har sjunkit sedan årsskiftet, till 67,3 (68,0) miljarder euro. 

Av rapporten framgår att Nordea är på väg att avyttra ytterligare delar av sin liv- och pensionsrörelse i Danmark. Under fjärde kvartalet meddelades att Foreningen Norliv meddelade köper ytterligare 45 procent av aktiekapitalet i Nordea Liv & Pension, livforsikringsselskab A/S. Tidigare har man förvärvat 25 procent av livverksamheten. Affären slutfördes den 16 april 2018 och ger en realisationsvinst efter skatt på 142 miljoner euro, vilket redovisas under andra kvartalet. Nordeas kvarvarande innehav i intresseföretaget (30 procent) ska omvärderas till verkligt värde, vilket förväntas ge en ytterligare vinst på 108 miljoner euro efter skatt för Nordeakoncernen. 

Nordeakoncernens resultat som helhet överraskade aktiemarknaden positivt. Rörelseresultatet uppgick till 1 070 miljoner euro. Det var visserligen en nedgång med 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år, men var ändå ett resultat som låg över förväntningarna. 

Så här kommenterade VD Casper von Koskull resultatet: 

– Under första kvartalet 2018 levererade vi på våra kostnadsminskningar, vår kreditkvalitet är den starkaste sedan 2007, och vår kapitaltäckning har aldrig varit högre. Vi är trygga med att nettoresultatet förbättras 2018 jämfört med 2017, som vi tidigare sagt. Eftersom de underliggande intäkterna under första kvartalet var lägre än väntat blir det mer utmanande att nå upp till vår intäktsprognos för helåret. Därför skärper vi fokus på att förbättra affärsutvecklingen samtidigt som vi slår vakt om en disciplinerad riskhantering och regelefterlevnad. Vi håller fast vid vårt kostnadsmål om cirka 4,9 md euro för 2018.

 

Nordeaaktien ned 4 procent i besvikelse över bokslutet

Nordeaaktien backade under torsdagsförmiddagen med nära 4 procent, efter en bokslutskommuniké som beskrivs som en besvikelse.

Rapporten visar att rörelseintäkterna för Nordea sjönk med totalt 3 procent under 2017, till 9 469 miljoner euro. Samtidigt steg kostnaderna med 4 procent till 5 102 miljoner euro. Rörelseresultatet minskade 8 procent till 3 998 miljoner euro.  

Under fjärde kvartalet minskade intäkterna med hela 14 procent, och rörelseresultatet sjönk med hela 30 procent. 

– Vi är inte nöjda med vinstutvecklingen under senare delen av 2017. Inför 2018 är vi förvissade om att vinsten kommer att öka, och räknar med något högre intäkter, lägre kostnader och en stabil kreditkvalitet. Nordea står idag mycket mer robust och motståndskraftigt, och därför är jag trygg med att vi är rustade att hantera både riskerna och utmaningarna och att ta vara på framtida möjligheter på våra hemmamarknader, säger bankens VD Casper von Koskull i en presskommentar. 

Intäkterna inom Nordeas område Life & Pensions uppgick till 153 miljoner euro fjärde kvartalet, vilket motsvarar en minskning med 3 procent från samma kvartal förra året. Rörelseresultatet uppgick till 103 miljoner euro, en minskning med 2 procent från samma kvartal förra året

Nordea startar venturebolag med inriktning på fintech

Nordea meddelade under onsdagen att man har bildat Nordea Ventures, ett nystartat bolag med med uppdrag att göra strategiska investeringar i uppstartsföretag i fintech-branschen.

Enligt Nordea är detta ett inslag i Nordeas strategi för att bygga en helt agil och digital bank.

Nordea har redan tidigare inlett samarbeten med och investerat i fintech-företag för att utveckla nya lösningar snabbare än vad banken kan göra på egen hand, bland annat Tink, som arbetar med aggregering av finansiella data. Genom Nordea Ventures hoppas banken påskynda lanseringen av innovativa produkter och tjänster till sina 10 miljoner privatkunder och 540 000 företagskunder.

– Vi vill spela en aktiv roll i utvecklingen av ny teknologi för finanssektorn, och vara med från början, säger Casper von Koskull, VD och koncernchef för Nordea, i en presskommentar.

– Det handlar inte bara om att stå för kapitalet, utan också om att samarbeta med företagen och dela med oss av vår expertis. Det här är bra både för Nordea och de företag vi investerar i, men framför allt är det bra för kunderna.

– Vi behöver vara med där de nya tjänsterna skapas. Det är därför vi redan har varit mycket aktiva på fintech-området. Bildandet av Nordea Ventures är ett naturligt steg i riktning mot att bli en del i och stödja det finansiella ekosystemet i bredare bemärkelse, säger Ewan MacLeod, Chief Digital Officer i Nordea.

Nordea Ventures ska fokusera på investeringar som erbjuder ömsesidigt strategiskt värde, skalbara affärsmodeller och unika lösningar. Investeringarna väntas i huvudsak, dock inte uteslutande, ske i företag med nordiskt fokus. Nordea markerar att man avser att bli en aktiv partner och involvera seniora affärsledare som sponsorer i portföljbolagen. Man är också inställda på ett långsiktigt ägande. Det framgår inte av informationen från Nordea hur mycket pengar man avser att investera i nystartade fintechbolag. 

Nedskärningar i Nordea – 6 000 tjänster ska bort

Nordeas rörelseresultat tredje kvartalet uppgick till 1 090 miljoner euro. Det är en nedgång med 5 procent räknat i lokala valutor, jämfört med motsvarande period 2016. I samband med presentationen av kvartalsresultatet aviserade VD Casper von Koskull personalminskningar på 6 000 personer. 

– För att säkra vår långsiktiga konkurrenskraft planerar vi att minska antalet anställda och konsulter med minst 6 000, varav cirka 2 000 är konsulter, skriver Casper von Koskull i rapporten. 

Nordeas affärsområde Life & Pensions ökade vinsten under kvartalet till 104 miljoner euro, jämfört med 100 miljoner euro motsvarande period föregående år. 

Premievolymen för hela Nordea Life & Pensions steg under kvartalet till 1 600 (1 558) miljoner euro. I Sverige ökade premierna till 370 (356) miljoner euro. 

De samlade tillgångarna inom Nordea Life & Pensions uppgick vid utgången av kvartalet till 67,3 miljarder euro. Tillgångarna i den svenska verksamheten uppgick vid utgången av kvartalet till 13,6 miljarder euro.