Etikett: Disciplinnämnden

Justitierådet Johnny Herre ny ordförande i Discplinnämnden

InsureSecs styrelse meddelade under måndagen att man har utsett Johnny Herre till ny ordförande för Disciplinnämnden för försäkringsdistribution. Johnny Herre är ledamot av Högsta domstolen sedan år 2010 och tillträder som ordförande i nämnden i januari 2019.

Att vi nu får Johnny Herre som ordförande för Disciplinnämnden är mycket glädjande och ett erkännande av den ställning som Disciplinnämnden kommit att inta på marknaden, säger Insuresecs VD Jenny Nilsson i en kommentar.

Johnny Herre ersätter Per Johan Eckerberg som har varit ordförande för Disciplinnämnden de senaste sex åren. Han har nu meddelat att han inte ställer upp till omval.

Styrelsen är mycket tacksamma över det betydelsefulla arbete som Per Johan lagt ner under de senaste sex åren och har därför utsett Per Johan till hedersordförande i Disciplinnämnden för hans särskilt förtjänstfulla insatser, säger Gunnar Hökmark, styrelseordförande i Insuresec, i sin presskommentar.

Johnny Herre var mellan 1999 och 2020 professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är i övrigt bland annat ordförande i den svenska referensgruppen för handelsrätt i ICC och ordförande i Stiftelsen Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning och har skrivit en rad artiklar och böcker i främst förmögenhetsrättsliga ämnen.

Erinran mot förmedlare – bytte pensionslösning utan att informera

Disciplinnämnden har beslutat att meddela en erinran på en försäkringsförmedlare. Nämnden menar att förmedlaren bytte tjänstepensionslösning för en företagskund – utan att kunden fick tydlig information om detta.

Disciplinnämnden för försäkringsdistribution – det nya namnet på Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd efter IDD-lagstiftningens införande – har beslutat om en erinran mot en förmedlare anställd vid ett franchiseföretag.

Efter en anmälan mot förmedlaren genomförde Insuresec en undersökning och överlämnade därefter ärendet till Disciplinnämnden.

Bakgrunden är att förmedlaren först avtalade om en tjänstepensionslösning för ett företag, en lösning som tillhandahölls av franschisegivaren. Men istället för att införa denna pensionslösning valde han att gå vidare med en helt annan lösning – utan att ha tecknat något nytt avtal med kundföretaget om detta.

Insurec menar att det mesta tyder på att den nya lösningen var sämre. Kundföretaget fick inte tillgång till de förmånliga villkor man var berättigad till i den avtalade pensionslösningen. De anställda fick också, enligt Insuresec, ett sämre utbud av försäkringsbolag att välja mellan och fick sämre villkor för anslutning till försäkringslösningarna och sämre kvalitet i administrationen. Enligt Insuresec har kundföretaget inte heller fått information om kostnaderna för den nya lösningen. På så vis har förmedlaren riskerat att orsaka de anställda och kundföretaget skada, menade Insuresec.

Varför skedde då detta? Insurec pekar på att förmedlaren fått högre provision för den nya lösningen än för den som avtalats med kundföretaget.

Förmedlaren förnekar att han gått bakom ryggen på kundföretaget, och har invänt att bytet av pensionslösning bland annat berodde på att administrationen av den lösning man avtalat om från början visat sig vara krångligare än man väntat sig.

Men Disciplinnämnden menar inte att förmedlarens argumentation håller.

— Att utan tydlig överenskommelse, utförligt dokumenterad rådgivning och tydlig information om skillnaderna mellan olika lösningar implementera en lösning som avviker från den lösning som ursprungligen avtalats med kunden strider mot god försäkringsförmedlingssed, oavsett förmedlarens egen bedömning av vilken lösning som är mest lämplig för kunden, skriver Disciplinnämnden i sitt beslut.

Disciplinnämnden menar att förmedlaren mycket väl skulle kunna ha fått en disciplinpåföljd i form av en varning eller uteslutning om det klarlagts att förändringen av pensionsavtalet var till nackdel för kunden och dessutom gett förmedlaren högre ersättning. Men eftersom nämnden inte anser att detta utretts tillräckligt stannar man vid en erinran.

Här kan du läsa hela beslutet – i anonymiserad form.

Försäkringsförmedlare varnas – spred kunders telefonnummer i SMS

Swedsecs Disciplinnämnd har beslutat att tilldela en försäkringsförmedlare en varning för brott mot kundsekretessen. Bakgrunden är att förmedlaren av misstag spred kundernas telefonnummer i ett grupp-SMS i samband med att han skulle byta arbetsplats. 

I januari i år sade förmedlaren upp sig från sin anställning på ett förmedlarföretag, som var anknutet ombud till ett försäkringsbolag.

För att informera kunderna om detta skickade han ut ett grupp-SMS från sin privata mobil till sina kontakter.

Grupp-SMS:et innebar att samtliga mottagares telefonnummer blev synliga för dem som nåddes av meddelandet, däribland två personer på förmedlarens nya arbetsplats. Den som ville kunde därmed med hjälp av telefonnumren räkna ut vilka kunder som förmedlaren hade.

Så här skriver Swedsec i sin information om fallet:

– Genom att sprida telefonnumren till obehöriga har försäkringsförmedlaren brutit mot den lagreglerade sekretessen och sekretess- och tystnadspliktsförbindelsen. Regler om tystnadsplikt är av central betydelse på värdepappersmarknaden och det är av stor vikt att dessa regler följs för att upprätthålla allmänhetens förtroende för företagets verksamhet. SwedSecs disciplinnämnd gör bedömningen att även om det var en engångsföreteelse och oavsiktligt så har spridningen varit av sådan omfattning att försäkringsförmedlaren inte kan undgå en varning.

Förmedlarföretaget menar att förmedlaren dessutom gjorde sig skyldig till att ha brutit mot sitt anställningsavtal eftersom han tog kontakt med företagets kunder sedan han sagt upp sig, för att få dem att flytta med till hans nya företag.

Här kan du ta del av beslutet i anonymiserad form.

Disciplinnämnden beslutar att utesluta 26 försäkringsförmedlare

Försäkringsförmedlarmarknadens Disciplinnämnd har fattat beslut om uteslutning från Insuresec i 26 fall där förmedlare vid ett och samma förmedlarbolag har brustit i sin rådgivning.

Bakgrunden är en inspektion som Insuresec genomförde år 2016 och som föranledde fördjupade undersökningar under 2017.

Disciplinnämnden har nu fattat beslut i ärendena, sedan Insuresec vänt sig till nämnden med en begäran om disciplinär påföljd.

De 26 ärendena om uteslutning är i huvudsak likalydande.

Bland de punkter som de 26 förmedlarna nu får kritik för finns: Brister i dokumentationen, bristande anpassning av rådgivningen till kunden, brister i hanteringen av intressekonflikter, missvisande information om produkter och brister i omsorgsplikten i förhållande till kunden.

Det framgår inte av de anonymiserade beslut som offentliggjorts vilket förmedlarföretag som de 26 förmedlarna varit anställda på.

Disciplinnämnden har även beslutat om varning mot en förmedlare i ett annat förmedlarbolag, som anmälts av en kund. Nämnden konstaterar i detta fall att förmedlarens dokumentation är bristfällig. I flera fall handlar det om allvarliga brister.

Här hittar du samtliga 26 beslut om uteslutning samt beslutet om varning. 

Insuresec: Fyra förmedlare fälls för brister i handledningen

Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd har beslutat att dela ut en erinran till fyra förmedlare. Bakgrunden är att de – enligt nämnden – har arbetat med rådgivning och förmedling utan att ha fått tillräcklig handledning. 

De fyra förmedlarna är registrerade hos Insuresec sedan flera år tillbaka. I ett av fallen skedde registreringen 2015, i de tre övriga 2016. 

Av besluten – som är i stort sett likalydande – framgår att ärendena har uppkommit sedan Insuresec genomfört en inspektion hos koncernen där de är anställda. Insuresec har därefter vänt sig till Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd med en begäran om disciplinär åtgärd mot de fyra, eftersom de har gjort sig skyldiga till överträdelse av ett av Finansinspektionen utfärdat allmänt råd. 

Enligt det allmänna rådet ska den som förmedlar försäkringar ha en praktisk erfarenhet anpassad till verksamheten och de försäkringar som förmedlas. Förmedlarna har genomgått en internutbildning på sex månader kombinerat med handledning. Därefter har de utan handledning fått förmedla enklare försäkringsavtal. Vid mer komplicerade fall har förmedlarna fått handledning före och efter sina rådgivningstillfällen. 

Disciplinnämndens menar att detta strider mot de allmänna råden. Där framgår det att den som förmedlar försäkringar som sin huvudsakliga yrkesverksamhet som huvudregel bör ha arbetat med sådana arbetsuppgifter under kvalificerad handledning hos en försäkringsförmedlare under en sammanlagd tid av minst två år under de senaste fem åren. 

– En förmedlare med begränsad erfarenhet riskerar att misstolka kundens behov och föreslå mindre lämpliga produkter, framhåller Disciplinnämnden.

Nämnden menar också att det egentligen skulle kunna finnas skäl att utfärda en varning i samtliga fyra fall, men att det finns förmildrande omständigheter. Bland annat har de saknat kunskap om regelverket när de rekryterats av företaget. Så här formuleras detta av Disciplinnämnden: 

– Att Koncernen rekryterat och skolat in ett stort antal oerfarna personer till försäkringsförmedlare, att Förmedlaren själv saknat kunskap om regelverket vid rekryteringen, samt att det i viss mån varit oklart hur kravet på praktisk erfarenhet ska tolkas, innebär dock att påföljden i detta fall för Förmedlarens del kan stanna vid en erinran.

Disciplinnämnden menar också att praxis kring handledningsformer och handledningstider behöver utvecklas och förtydligas, men att det kan finnas skäl att avvakta den kommande nya lagstiftningen om försäkringsförmedling. 

Besluten har fattats av nämndens ledamöter Malin Björkmo, ordförande och referent, Jan-Mikael Bexhed, Patric Thomsson och Susanne Sundberg. Föredragande har varit Henning Holmberg

Av de offentliga versionerna av besluten framgår inte namnen på förmedlarna eller förmedlarkoncernen.  

Här kan du läsa besluten ifrån Disciplinnämnden.