Etikett: Ebba Lindsö

Revisorer avstyrker beslut om ansvarsfrihet för Allras styrelse

Dagens Industri uppmärksammar i dag att Allras revisionsbyrå Mazars avstyrker ansvarsfrihet för de styrelseledamöter i Allra som suttit i styrelsen under 2016. Det gäller bland andra styrelseledamöterna Thomas Bodström och tidigare ordförande Ebba Lindsö, samt VD Alexander Ernstberger. 

Mazars tog över uppdraget efter att Deloitte hoppat av i början av året.

Enligt Dagens Industri motiverar revisorerna sitt beslut med att företrädare och anställda inom Allra har delgivits misstankar om trolöshet mot huvudman som delvis rör 2016. Man lyfter även fram att efterutdelningar på 85 miljoner kronor som gjorts under 2016.

– Mot bakgrund av detta och i kombination med den osäkerhet som föreligger om vad som skulle kunna komma fram i samband med pågående brottsutredningar kan vi inte tillstyrka att bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet för flertalet av de ledamöter som suttit i styrelsen under 2016, skriver revisorerna enligt DI.

När det gäller efterutdelningarna konstaterar revisorerna att utdelningen har gjorts utan att aktiebolagslagen har följts. Styrelsen har nämligen vare sig har upprättat och undertecknat en redogörelse eller har låtit revisorerna uttala sig om huruvida stämman bör besluta i enlighet med förslaget eller inte.

– Mot bakgrund av den osäkerhet som föreligger om vad som skulle kunna komma fram i samband med pågående brottsutredningar, kan den beslutade efterutdelningen 2017 påverka vår rekommendation till bolagsstämman 2018 avseende ansvarsfrihet för de styrelseledamöter som upprättade förslaget 2017, säger revisorerna i sin skrivning enligt Dagens Industri.

Revisorerna konstaterar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen och att den ger en rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning den sista december 2016. Däremot har årsredovisningen och koncernredovisningen inte upprättats i tid, vilket revisorerna anmärker på.

Catrina Ingelstam ny ordförande i Sjätte AP-fonden

Regeringen har idag utsett Catrina Ingelstam till ordförande för Sjätte AP-fondens styrelse. Catrina Ingelstam har en lång bakgrund inom ledande operativa roller och styrelseuppdrag med affärsfokus inom b.la. finans, fastigheter och försäkring.

Hon sitter i styrelsen sedan tidigare och ersätter Ebba Lindsö, som i början av april lämnade sitt uppdrag i Sjätte AP-fonden och alla övriga styrelseuppdrag, i samband med Allra-skandalen.

Regeringen har även utsett två nya ledamöter i Sjätte AP-fondens styrelse, Klas Eklund och Katarina Staaf.

– AP-fonderna har i uppgift att bidra till svenska folkets pensioner, så att sitta i en AP-fondstyrelse är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Jag är glad för de nya krafter som nu tillförs styrelserna samtidigt som jag vill uttrycka min uppskattning för styrelsernas och fondernas arbete, säger finansmarknadsminister Per Bolund i en presskommentar.

Ledamöterna i de sex AP-fondernas styrelser, totalt 50 stycken inklusive sex ordförande och sex vice ordförande, utses för ett år i taget.

Nu lämnar Ebba Lindsö Sjätte AP-fondens styrelse

Ebba Lindsö lämnar nu styrelsen för Sjätte AP-fonden där hon i dag är ordförande. Hon har meddelat Finansdepartementet att hon inte står till förfogande för omval i samband med regeringens årliga översyn av AP-fondernas styrelser senare i vår.

Ebba Lindsö har utsatts för stark kritik i samband med sitt engagemang som ordförande för Allra.

Detta nämns dock inget om i presskommentaren från Sjätte AP-fonden.  

– Jag är stolt över det framgångsrika förändringsarbete som styrelsen för Sjätte AP-fonden tillsammans med organisationen har uträttat under mina sex år som ordförande. Fonden är idag en välrenommerad och professionell aktör inom tillgångsslaget. Vi möts med respekt, inte minst av internationella aktörer. Den nya investeringsinriktningen från 2011, som nu är fullt implementerad, och inte minst vårt väl genomarbetade hållbarhetsarbete, har mottagits positivt. Med nuvarande ledning, stärkta processer och en väl genomförd strategi står fonden nu mycket stark, säger Ebba Lindsö i en presskommentar.

Även styrelseledamoten Henrik Dagel i Sjätte AP-fonden har meddelat regeringen att han inte står till förfogande för omval. 

Enligt Dagens Industri i dag kommer Ebba Lindsö att avgå från samtliga styrelseuppdrag senare under året. Hon kommer däremot att fortsätta att delta i Di:s skuggdirektion.

MP-riksdagsman ifrågasätter Ebba Lindsös agerande

Riksdagsledamoten Carl Schlyter undrar i en riksdagsfråga – riktad till finansmarknadsminister Per Bolund – hur det ska säkerställas att AP-fondernas styrelseledamöter agerar etiskt och inte som Ebba Lindsö 

Carl Schlyter – som i likhet med Per Bolund är miljöpartist – skriver i sin riksdagsfråga att Ebba Lindsö som styrelseordförande i Sjätte AP-fonden har satt sig i ett konkurrerande fondbolags styrelse. Dessutom har hon inte informerat om riskerna för intressekonflikt, menar Schlyter.

Med anledning av det frågar han nu Per Bolund om vilka åtgärder som ska vidtas framöver. 

Hur ska det säkerställas att AP-fondernas styrelseledamöter fullt ut följer de etiska riktlinjerna och säkerställer att de informerar om eventuella intressekonflikter på förhand, undviker att använda känslig information för privat vinning och fullt ut samarbetar i alla utredningar kring ekobrott och andra brott?

Här kan du läsa hela Carl Schlyters riksdagsfråga. 

Avhoppen fortsätter – även Thomas Bodström lämnar Allra

Den förre justitieministern Thomas Bodström lämnar Allras styrelse. Därmed mister Allra två av sina tunga affischnamn. Bodströms anmälan om att utträda ur styrelsen kom till Bolagsverket på onsdagen, samma dag som Ebba Lindsö klev av ordförandeuppdraget. 

Det är Svenska Dagbladet som i dag berättar om Thomas Bodströms avhopp.

Bodström har inte varit tillgänglig för kommentarer tidigare i veckan när media har bett honom kommentera de olika turerna i Allra. 

Thomas Bodström säger nu i en kommentar till tidningen: 

– Jag gick med i Allras styrelse 2016 under förutsättning att Ebba Lindsö gick med i styrelsen. Redan då gjorde jag klart att jag skulle vara kvar i styrelsen så länge som hon var kvar. 

Bland mer namnkunniga personer i Allras styrelse finns nu kvar Meg Tivéus och Karin Moberg

Här kan du läsa Svenska Dagbladets text om Thomas Bodströms avhopp. 

DI: Ebba Lindsö har redan lämnat Allras styrelse

Ebba Lindsö har redan lämnat styrelsen för Allra. Enligt Dagens Industri i dag skickades information om hennes avgång in till Bolagsverket i tisdags, samma dag som Pensionsmyndigheten kallade företrädare för bolaget till ett möte som resulterade i att bolagets fonder stoppades på premiepensionens fondtorg. 

Ebba Lindsö säger till tidningen att avgörande för hennes beslut var avslöjandet att tre nyckelpersoner i Allras ledning hade en historia tillsammans sedan tidigare.

Svenska Dagbladet avslöjade tidigare i veckan att bolagets vice VD, VD för Luxemburgbolaget och VD för dotterbolaget i Dubai tidigare varit inblandade i en finanshärva i Norge. 

– Jag har inte så vitt jag vet fått någon felaktig information, men jag kanske hade önskat att jag fått mer information, säger Ebba Lindsö i en kommentar till DI. 

Pensionsmyndigheten kallar Allras ledning till möte

Hur hanterar ni spararnas pengar egentligen? Allras VD Alexander Ernstberger och styrelseordförande Ebba Lindsö har kallats till möte med Pensionsmyndigheten för att svara på frågor om sina premiepensionsfonder. 

Allras premiepensionsfonder har varit en följetong i medierna den senaste tiden. Det har skrivits om höga avgifter, låg avkastning, vilseledande information och finansskandaler i Norge. 

Nu har Pensionsmyndigheten valt att kalla Allra till möte om hur man hanterar spararnas pengar, berättar Svenska Dagbladet i dag. 

– Vi har ett antal frågor vi vill ställa till Allras ledning. Det har att göra med medias rapportering kring bolaget, säger pressekreteraren Jimmy Larsson Hagberg till tidningen. 

Ebba Lindsö slutar som ordförande i Allra efter bara ett halvår

Ebba Lindsö har efter knappt ett halvår som ordförande meddelat att hon inte ställer upp för omval som ordförande i Allra Sverige AB.

Enligt pressinformation från Allra ska Ebba Lindsö efter ordinarie stämma – som är planerad till den 28 mars 2017 – gå in som rådgivare åt företagsledningen för att fortsätta utveckla bolaget till att bli ett föredöme i branschen.

Så här säger Ebba Lindsö i en presskommentar i dag: 

– I september förra året gick jag in som ordförande i Allra då jag såg ett bolag med stark framåtanda, drivna entreprenörer och en stor potential. Under min tid som ordförande har vi arbetat hårt för att få till en bolagsstyrningsprocess av högsta kvalitet. I samband med årsstämman lämnar jag uppdraget som styrelseordförande och fortsätter då som rådgivare åt företagsledningen, för att skapa ett bolag som har ett hållbarhetsarbete som är ett föredöme i branschen.

Alexander Ernstberger, huvudägare i Allra, lämnar följande kommentar i Allras pressmeddelande:

– Ebba Lindsö har tillfört ett viktigt engagemang och stor erfarenhet till Allras styrelse. Jag är glad att Ebba vill fortsätta hjälpa till med Allras utveckling om än i en annan roll och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med henne. Valberedningen kommer nu att påbörja arbetet med att hitta en ny ordförande.

Allra har under de senaste veckorna uppmärksammats bland annat för att företagets fonder har haft dålig avkastning och dyra avgifter jämfört med fonder med liknande inriktning. 

Karin Moberg och Meg Tivéus till Allras styrelse

En extra bolagsstämma i Allra har valt in två nya ledamöter i bolagets styrelse – Karin Moberg och Meg Tivéus. 

Karin Moberg har tidigare varit kommunikationsdirektör för TeliaSonera, styrelseordförande i Caretech samt styrelse-ledamot i IAR Systems och Sjunde AP-fonden. Hon är i dag styrelseledamot i SBAB Bank och Doro.

Meg Tivéus har tidigare varit VD för Svenska Spel och vice VD för Posten. Därtill har hon varit styrelseordförande för Folktandvården Stockholm och Casino Cosmopol samt styrelseledamot i Nordea Fonder. Hon är i dag även styrelseledamot i Swedish Match och Endomines. 

Efter den extra bolagsstämman har styrelsen den här sammansättningen Ebba Lindsö, ordförande, Alexander Ernstberger, David Persson, Andreas Selin, Thomas Bodström, Marcus Tobiasson, Meg Tivéus och Karin Moberg.

I samband med bolagsstämman valdes även Karin Moberg till ordförande för bolagets revisionsutskott och Ebba Lindsö till ordförande för bolagets ersättningsutskott.

Alexander Ernstberger, koncernchef och medgrundare av Allra, kommenterar valet av de nya styrelseledamöterna så här i ett pressmeddelande i dag:

”Det är väldigt glädjande att få välkomna Meg och Karin till Allras styrelse. De har gedigen erfarenhet från ledande befattningar i stora bolag och deras samlade kompetens kommer att vara mycket värdefull i den fortsatta utvecklingen av Allra.”