Etikett: ERV

Beata Kalitowska ny VD för ERV i Sverige och Danmark

Den 1 januari 2018 tillträdde Beata Kalitowska som ny nordisk VD för Europeiska ERV i Sverige och Europæiske ERV i Danmark. Hon kommer att vara stationerad i Köpenhamn.

Hon kommer närmast från det polska bolaget ERV Polska inom ERV-koncernen, där hon arbetat sedan 2004. Hon efterträder Johannes von Hülsen som går vidare till en annan position inom koncernen.

– Jag kände att det var dags för en förändring och jag ser nu fram emot möjligheten att lära mig den nordiska marknaden. Jag har lång erfarenhet av att bygga företag från grunden, säger Beata Kalitowska i en presskommentar.

– Jag och mitt polska team lyckades bygga upp ett framgångsrikt företag där jag framför allt lärde mig hur man skapar effektiva och fungerande processer och arbetssätt. Jag tror även att min mångåriga erfarenhet som gruppansvarig inom polska försäkringsföreningen där jag var ansvarig för reseförsäkringar och insolvensgarantier kommer bli en styrka i min nya roll. 

I oktober förra året blev Europeiska ERV i Sverige en filial till Europæiske ERV i Danmark.

– Vi har redan haft många intressanta diskussioner i Stockholm och Köpenhamn och jag tror att mixen av den samlade nordiska erfarenheten i kombination med nya infallsvinklar kommer göra det möjligt för oss att stärka de båda bolagen och få oss att växa ytterligare, säger Beata Kalitowska som en kommentar

Klartecken för gränsöverskridande fusion i Europeiska

ERV Försäkringsaktiebolag (publ) har nu fått klartecken att genomföra sin gränsöverskridande fusion med det danska systerbolaget Europæiske Rejseforsikring A/S. 

ERV Försäkringsaktiebolag (publ) är dotterbolag till Ergo Versicherungsgruppe i München, som i sin tur är en del av Münchener Rück-koncernen. 

Fusionen påbörjades den 15 juni år. Tidigare i år etablerade koncernen en filial i Sverige till Europeiske Rejseforsikring A/S. Filialen har namnet Europeiska ERV Filial. 

År 2016 sjönk ERV Försäkringsaktiebolags premieintäkt till 218 (232) miljoner kronor. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt försämrades till –2,5 (1,2) miljoner kronor.

Europeiska har tidigare meddelat att de planerade förändringarna inte kommer att leda till några uppsägningar. 

 

Global Warning System förnyar samarbetsavtal med ERV

Global Warning System meddelar att man har förlängt sitt samarbetsavtal med reseförsäkringsspecialisten ERV. Det nya avtalet innebär att ERV byter till GWS nyutvecklade tjänst SDK, Software Development Kit.

Den nya SDK-lösningen gör det möjligt för ERV att utveckla egna mobila lösningar och samtidigt använda GWS service och innehåll i sina egna appar.

Global Warning System inledde sitt samarbete med ERV våren 2015. I och med det nya avtalet tas exklusiviteten bort från båda avtalsparterna.

– Jag ser åtminstone två positiva aspekter av det här avtalet. Först och främst är vi stolta över att långsiktigt utöka relationer med våra kunder. Med förlängningen av avtalet kan vi fortsätta att bygga upp en gemensam affär och leverera ännu bättre service till ERVs kunder. För det andra är det mycket positivt att SDK-lösningen som vi började utveckla under 2016, har nu valts av en av våra största kunder. Det betyder att vi har hittat en lösning som passar marknaden väl, säger Andreas Rodman, VD på GWS, i en presskommentar.

ERV Försäkring påbörjade fusion med danska Europeiska-bolaget

ERV Försäkringsaktiebolag (publ) påbörjade den 15 juni den planerade fusionen med danska systerbolaget Europæiske Rejseforsikring A/S. 

ERV Försäkringsaktiebolag (publ) är dotterbolag till Ergo Versicherungsgruppe i München, som i sin tur är en del av Münchener Rück-koncernen. 

Tidigare i år etablerade koncernen en filial i Sverige till Europeiske Rejseforsikring A/S. Filialen har namnet Europeiska ERV Filial. 

År 2015 hade ERV Försäkringsaktiebolag en premieintäkt för egen räkning på 232 (256) miljoner kronor. Resultatet uppgick till 8 (16) miljoner kronor. Bolaget hade 56 (59) anställda. 

Patrik Ugander – nordisk försäljningsdirektör i ERV-koncernen – har tidigare uttalat i Sak & Liv att de planerade förändringarna inte kommer att leda till några uppsägningar. 

 

Patrik Ugander om planerna för ERV Försäkring i Sverige

Som Sak & Liv berättat tidigare är verksamheten i reseförsäkringsspecialisten ERV Försäkringsaktiebolag på väg att läggas in i en filial till ERV-koncernens danska bolag. Patrik Ugander ger en bakgrund till planerna.

Patrik Ugander är sedan 2013 Chief Sales Officer i ERV:s nordiska organisation. Tidigare har han bland annat arbetat i ledande funktioner inom TeliaSonerna-koncernen.

Enligt Patrik Ugander har processen mot att koncentrera verksamheten i Norden till ett enda bolag pågått under flera år.

– Vi har redan i dag en organisation som fungerar helt och hållet nordiskt. Vi har en nordisk ledning och arbetar redan i dag på nordisk nivå med försäljning och produktutveckling. Det gör att vi är mer konkurrenskraftiga och får en större flexibilitet.

– Men det finns en poäng med att ta ett steg till. Om vi exempelvis i dag tecknar ett avtal om reseförsäkring med ett företag med verksamhet i bådeSverige och Danmark måste vi skriva två olika försäkringsavtal – ett för Sverige och ett för Danmark.

ERV har växt de senaste åren när det gäller kortförsäkringar och har i dag över 50 procent av kortmarknaden.

– Även där sträcker sig avtalen över landsgränserna – se till exempel våra kunder som Nordea. Vi måste bli bättre på att följa med våra kunder i den nordiska marknaden och säkerställa en samlad affär.

– Det finns också effektiviseringar när det gäller utvecklingen av it-system, annan infrastruktur och processutveckling. När vi nu tar steget till att samordna verksamheterna i Norden legalt finns det även administrativa vinster. Framöver behöver vi inte skicka in solvens 2-rapporter till flera olika länder och vi slipper skatteeffekterna kring tjänster som sker över landsgränserna. Vi är ett relativt litet bolag. Det här är ett sätt för oss att öka konkurrenskraften genom att utnyttja resurserna så bra som möjligt.

Kan du säga varför ni valde att lägga den nordiska verksamheten i det danska bolaget och inte i det svenska?

– En sak är att vi har en bredare licens i Danmark. En annan är att vi redan i dag har större delen av vår kundtjänst, skadereglering och it i Danmark. Marknadsandelen på den danska marknaden är också större.

ERV har tappat premievolym i Sverige de senaste åren, från cirka 500 miljoner kronor till i dag drygt 200 miljoner kronor. Vad är bakgrunden till nedgången?

– Huvudförklaringen är att vi har strukturerat om och gjort ett medvetet val att fokusera affären på de områden där vi ser framtida lönsamhet. Exempelvis har vi avyttrat vår kommunolycksfallsaffär och istället successivt ökat fokuseringen på rese- och reserelaterade försäkringar mot företag och privat personer, samt vår kortaffär.

Enligt Patrik Ugander kommer inte de planerade förändringarna att leda till några uppsägningar.

– Organisationen för sälj- och marknad finns kvar i Sverige. De eventuella neddragningar av personalen som görs räknar vi med att hantera genom naturlig avgång.

Nästa steg i processen är att lämna in en ansökan till Finansinspektionen om beståndsöverlåtelse från det svenska ERV-bolaget till det danska.

– Sedan beror det på hur snabbt processen hos FI tar. Det kan dröja upp till ett år innan vi genomför överlåtelsen till det danska bolaget, beroende på hur lång tid det tar med ärendet hos FI, säger Patrik Ugander.

Europeiska ERV kan omvandlas till filial till det danska bolaget

Reseförsäkringsbolaget Europeiska ERV – eller ERV Försäkringsaktiebolag som är det officiella namnet – kan vara på väg att avvecklas som självständigt bolag. Senare i år tar styrelsen ställning till och verksamheten i Sverige ska läggas över i en nyetablerad filial till det danska ERV-bolaget. 

ERV Försäkringsaktiebolag är dotterbolag till Ergo Versicherungsgruppe i München, i sin tur en del av Münchener Rück-koncernen. 

Nu har koncernen etablerat en ny filial i Sverige med namnet Europeiska ERV Filial, som är filial för det danska bolaget Europeiske Rejseforsikring A/S. 

Enligt verksamhetsbeskrivningen ska filialen teckna reseförsäkringar och andra försäkringar inom ramen för resor. Filialen skall också överta andra försäkringar, inklusive återförsäkringar med undantag för livförsäkringar, samt därmed förenlig verksamhet.

VD för filialen är Johannes von Hülsen, som har varit VD för ERV Försäkringsaktiebolag sedan 2012 då bolaget också bytte namn från Europeiska för att markera koncerntillhörigheten. Vice VD för filialen är Peter Steen Olsen, nordisk CFO i ERV-koncernen.

Något formellt beslut om att överlåta den svenska verksamheten till filialen har ännu inte fattats. Om ERV-koncernen går vidare med projektet kan överföringen till filialen komma att ske i november i år.   

År 2015 hade ERV Försäkringsaktiebolag en premieintäkt för egen räkning på 232 (256) miljoner kronor. Resultatet uppgick till 8 (16) miljoner kronor. Bolaget hade 56 (59) anställda.