Etikett: Finansskatt

Höjd skatt för finanssektorn i uppgörelsen mellan C, L, S och MP

Nu ska beskattningen av finanssektorn öka! Det framgår av den överenskommelse som slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna och som är tänkt att ligga till grund för en ny regering. 

I  fredags offentliggjordes att det förhandlats fram en preliminär överenskommelse mellan S, MP, L och C. Den sakpolitisk överenskommelsen som är tänkt att ligga till grund för den nya regeringens arbete, har nu fått välsignelse från alla inblandade partier. Sedan även Vänsterpartiet efter förhandlingar sagt sig stå bakom en S-MP-regeringen, tyder nu allt på att riksdagen senare i veckan som planerat kommer att rösta en ny S-MP-regering med stöd av C och L.

Och om en ny Löfven-regering kommer på plats, då kommer vi troligen få en hårdare beskattning av finanssektorn.

Av överenskommelsen mellan C, L, S och MP framgår nämligen  bland annat att de fyra partierna är överens om att beskattningen av finanssektorn ska öka. Den formulering som används är att ”… öka finanssektorns skatteandel …”.

Så här lyder hela den punkt i överenskommelsen som handlar om framtidens skatter:

”En omfattande skattereform genomförs. Reformen ska öka sysselsättningen och antalet arbetande timmar med sänkt skatt på jobb och företagande, bidra till att klimat och miljömål nås, stärka Sveriges konkurrenskraft, utjämna dagens växande ekonomiska klyftor, sänka marginalskatten och uppnå att färre betalar statlig inkomstskatt, förenkla genom att begränsa undantag, minska hushållens skuldsättning och bidra till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt, öka finanssektorns skatteandel och långsiktigt trygga välfärden.”

Regeringen hade som bekant tidigare ambitionen att införa en särskild finansskatt som dock avblåstes efter hård kritik.

Det framgår inte av den nya överenskommelsen hur den nya utökningen av beskattning av finanssektorn är tänkt att genomföras.

Fyrpartiöverenskommelsen omfattar totalt 16 sidor och innebär i övrigt bland annat vissa skattesänkningar. Arbetsgivaravgifterna ska sänkas, reglerna för personaloptioner förbättras, RUT-avdraget breddas, 3:12-reglerna förenklas och kravet på aktiekapitalet sänks till 25 000 kronor. Sänkt skatt på arbete och företagande i storleksordningen 15 miljarder kronor ska växlas mot höjda miljöskatter.

Enligt överenskommelsen ska också den högre skatt pensionärer betalar tas bort år 2020. Dessutom ska pensionen höjas ”för vanliga löntagare” år 2021. Denna pensionshöjning ska genomföras över statsbudgeten vid sidan av de större förändringar av pensionssystemet som pensionsgruppen är överens om och som ska genomföras under mandatperioden. ”Förändringen ska förankras i pensionsgruppen”, heter det i överenskommelsen.

Partierna är också överens om att se över AP-fondernas placeringsregler med sikte på att minska placeringarna i företag med inriktning på fossil energi. Arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras i linje med en flexicuritymodell. LAS får utvidgade undantag från turordningsreglerna.

Du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang kan ta del av hela överenskommelsen här. 

Svensk Försäkring: Slopad finansskatt räddar tusentals jobb

– Det här räddar tusentals jobb inom försäkringssektorn och gör att servicenivån kan bibehållas även utanför storstäderna. Det säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring, som en kommentar till regeringens beslut att backa från förslaget om en finansskatt.

Svensk Försäkring påpekar att inom försäkringsföretag som bedrivs enligt ömsesidiga principer skulle förslaget direkt ha träffat kunderna och de anställda genom lägre sysselsättning och högre avgifter.

Att regeringen väljer att inte gå vidare med förslaget innebär enligt Svensk Försäkring att konkurrensen på försäkringsmarknaden kan bibehållas. Detta eftersom förslaget skulle ha riskerat att leda till att vissa försäkringsföretag, beroende på affärsidé eller ägandeform, skulle slås ut då de inte har samma möjligheter att flytta delar av verksamheten utomlands eller snabbt digitalisera stora delar av verksamheten. 

– Vi är mycket nöjda med att försäkringstjänster inte kommer att omfattas. Det skulle ha lett till högre avgifter för försäkring och till lägre pensioner. Och det i ett läge där vi ser att pensionsnivåerna inom det nya pensionssystemet för många kommer att bli lägre än vad man förväntar sig och önskar, säger Eva Erlandsson i sin presskommentar. 

Regeringen spolar finansskatten! Ny bankskatt utreds vidare

Regeringen meddelar på fredagskvällen att regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om att inte gå vidare med förslaget om skatt på finanssektorn. Däremot kommer man att arbeta vidare med ett förslag som ”minskar banksektorns skattefördel”.

Sällan har ett utredningsförslag blivit så utskällt!

I november förra året lämnade Utredningen om skatt på finanssektorn sitt förslag på en bred finansskatt, i form av en 15-procentig extra arbetsgivaravgift på finansiella tjänster. 

Förslaget har fått ovanligt starka reaktioner mot sig i remissomgången. Tunga instanser som Skatteverket och Finansinspektionen var ovanligt tydliga med att visa tummen ned. Pensionsbolag som Skandia, Alecta och AMF och har pekat på att skatten framförallt drabbar kundernas pensioner. 

Argumentet att skatten drabbar pensionärerna tycks ha tagit skruv. I pressinformationen om beslutet att lägga ned planerna på finansskatten, hänvisar regeringen till att förslaget skulle kunna få konsekvenser som inte var avsedda för bland annat de ömsesidiga livbolagen och den snabbväxande finansiella tekniksektorn.

När det gäller planerna på en bankskatt skriver regeringen så här:

”Regeringen och Vänsterpartiet är överens om gå vidare med ett förslag på en sådan skatt som är förenlig med EU-rätten när det är färdigberett. Regeringen kommer då ta ett samlat grepp på beskattningen av finanssektorn.”

I dag meddelade också regeringen att man beslutat att föreslå att bankerna ska tvingas betala en högre avgift framöver till den statliga resolutionsreserven. Även detta förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Förslaget ska enligt regeringen stärka resolutionsreserven och därmed de offentliga finanserna med drygt 3 miljarder kronor 2018. År 2019 prognostiseras avgiftsuttaget bli drygt 6 miljarder kronor högre än idag på grund av en växande banksektor. 

Resolutionsreserven är tänkt att byggas upp för att bidra till att kunna hantera en eventuell kommande bankkris. 

Per Bolunds besked: Regeringen arbetar om förslaget om finansskatt

Regeringen avser att införa någon form av bankskatt. Däremot kommer man inte att lägga fram ett lagförslag som är identiskt med utredningsförslaget. Det säger finansmarknadsminister Per Bolund efter den massiva kritiken mot förslaget om finansskatt.

Det var i samband med Svenska Dagbladets Bank Summit i dag som Per Bolund meddelade att regeringen backar från delar av utredningsförslaget.

– Det kommer att ske en förändring av det förslag som ligger på bordet, sade finansmarknadsministern bland annat.

Enligt Svenska Dagbladets referat kunde dock Per Bolund inte ge något besked om vilka delar av förslaget som kommer att förändras:

– Jag vill sända en signal om att vi tar remissvaren på allvar, och vi kommer noga att överväga hur vi går vidare. Var vi landar är för tidigt att säga. Först måste vi sammanställa de remissvar som har kommit in och få en helhetsbild, säger Per Bolund i en artikel i Svenska Dagbladet i dag.  

Här kan du läsa SvD:s artikel med Per Bolunds uttalande om finansskatten.

”Skapar betydande snedvridningar” – även FI sänker finansskatten!

Finansinspektionen sällar sig nu till de tunga remissinstanser som sågar utredningsförslaget om att införa finansskatt i Sverige. I remissvaret skriver FI bland annat att den föreslagna skatten skapar betydande snedvridningar och därför inte bidrar till en neutral beskattning.

• Bristande analys!

FI skriver bland annat att utredningen brister i analysen, genom att den inte undersöker om priserna på finanstjänster stiger till en nivå som eliminerar skattefördelen – eller om de stiger till en nivå som rentav kan innebära en skattenackdel i förhållande till andra sektorer.

• Minskar vissa snedvridningar – förstärker andra!

Enligt FI innebär utredningsförslaget att vissa snedvridningar på marknaden minskar – samtidigt som andra snedvridningar förstärks. Man pekar bland annat på den nackdel som momspliktiga företag som konsumerar finansiella tjänster har i dag, vilket förstärks genom förslaget.

• Påverkar konsumenterna negativt

Finansinspektionen uttrycker att den minskade produktion och sysselsättning i den finansiella sektorn som kan förväntas blir resultatet av förslaget, också kan påverka konsumenterna genom minskad tillgänglighet på finansiella tjänster.

En utflyttning kan också komma att påverka FI:s tillsynsmöjligheter negativt, heter det i myndighetens sågning av förslaget. 

Här läser du hela Finansinspektionens yttrande!

Svensk Försäkring: Finansskatten blir i praktiken en pensionsskatt

Svensk Försäkring har nu samlat sig till försvar mot förslaget på en finansskatt. I ett pressmeddelande i dag trycker Svensk Försäkring på att skatten i praktiken blir en pensionsskatt.  

— Den nya finansskatten träffar långt från målet. Den kommer att drabba pensionssparare och försäkringstagare. Det kan knappast ha varit avsikten, säger Eva Erlandsson, chefsekonom på Svensk Försäkring, i dagens pressmeddelande.

Svensk Försäkring lyfter fram att majoriteten av kapitalet förvaltas av försäkringsföretag som bedrivs enligt ömsesidiga principer. Eftersom de är kundägda bolag kan de ökade kostnader som skatten leder till inte hanteras genom ett lägre vinstuttag. Skatten slår istället direkt mot kunderna i form av högre avgifter och sämre service.

Enligt Svensk Försäkring kan en finansskatt indirekt innebära att statens utgifter stiger på vissa håll, när skatten leder till sänkta pensioner.   

— Att i detta läge införa en finansskatt som leder till högre avgifter på pensions­sparande och som därmed ger lägre pensioner är mycket olyckligt. Skatten blir i praktiken en ”pensionsskatt” och kan på sikt innebära högre statliga utgifter för garantipension, bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd.

Svensk Försäkring framför också farhågan att personer med små marginaler väljer bort viktiga försäkringar i framtiden. Detta eftersom finansskatten påverkar priset på till exempel hemförsäkring, bilförsäkring och olycksfallsförsäkring. 

— Det här handlar om ekonomiskt skydd som saknas inom samhällets ram, till exempel om ditt hus brinner ned eller om du råka ut för en skada i samband med en resa. Det är en mycket stor brist att utredningen inte har analyserat vilken roll privat försäkring fyller i samhället och vilka effekter höjda avgifter på försäkringar skulle få för enskilda, företag och samhället i stort.

Svensk Försäkring har även räknat fram var i landet de olika försäkringsjobben finns som kan påverkas av finansskatten. Man konstaterar bland annat att 47 procent av tjänsterna ligger utanför Stockholm, och att en typisk anställd har en lön på 25 000–30 000 kronor i månaden. 

— Finansskatten riskerar att drabba vissa yrkesgrupper inom försäkringsbranschen och i synnerhet anställda på mindre orter utanför storstadsregionerna. Det kan knappast vara regeringens avsikt.  

Här kan du ta del av Svensk Försäkrings remissvar på utredningen om finansskatten. 

Bankföreningen: Därför strider förslaget om finansskatt mot EU-rätten

Den föreslagna skatten på finansiell verksamhet, även kallad finansskatten, strider sannolikt mot EU:s statsstödsregler. Det säger Bankföreningen med hänvisning till ett rättsutlåtande som presenteras i dag på ett seminarium.

Bankföreningen har anlitat Jérôme Monsenego, docent i finansrätt vid Uppsala universitet, för en analys av utredningens förslag. Hans bedömning är att skatten sannolikt strider mot EU:s statsstödsregler.

Utgångspunkten för utredningen är att den föreslagna skatten ska balansera den förmån som finanstjänster har eftersom de är momsbefriade. Men eftersom skatten endast ska påverka på den finansiella sektorn och inte andra momsbefriade sektorer – till exempel fastighets- och utbildningssektorn – är skatten troligen inte förenlig med EU:s statsstödsregler, enligt rättsutlåtandet från Jérôme Monsenego.

Om EU-kommissionen skulle anse att det handlar om ett statsstöd som inte är förenligt med EU-rätten får inte Sverige införa skatten. Om skatten trots allt införs och sedan förklaras olaglig riskerar övriga momsbefriade sektorer att bli återbetalningsskyldiga.

Förslaget från utredningen innebär att finansiella verksamheter drabbas av en extra löneskatt på 15 procent. Just nu är utredningsförslaget ute på remiss. Bankföreningen har tidigare invänt mot förslaget eftersom det hotar 16 000 jobb i Sverige och kommer att leda till sämre service samt nedlagda bankkontor på landsbygden.

– Nu visar det sig dessutom att skatten sannolikt är olaglig, säger Hans Lindberg, VD på Svenska Bankföreningen, i en kommentar i ett pressmeddelande.

Här hittar du hela rättsutlåtandet

Ytterligare en moderat i riksdagen ifrågasätter finansskatten

Moderaterna som parti har inte något emot en finansskatt i sig.

Tvärtom.

Allianspartierna flera gånger uttalat sig gemensamt för att det vore lämpligt att beskatta finanssektorn lite extra, eftersom den gynnas av att vara momsbefriad. 

Däremot är flera moderata riksdagsledamöter motståndare till den modell för finansskatt som presenterades i en utredning tidigare under hösten. 

Riksdagsledamoten Jörgen Warborn (M) har kommit med en interpellation, där han ifrågasätter utredningens modell med en extra arbetsgivaravgift för verksamheter med finansiella intäkter.

Detta eftersom det riskerar att slå ut bankkontor i landsorten. 

I interpellationen ställer Jörgen Warborn två frågor till finansminister Magdalena Andersson.  

• Avser finansministern att vidta några åtgärder för att kompensera för de negativa effekter som förslaget kan få för landsbygdens utveckling?

• Överväger finansministern och regeringen andra lösningar än en skatt på lönekostnader?

Här kan du läsa Jörgen Warborns interpellation i sin helhet. 

Norska Stortinget beslutade om 5-procentig finansskatt

Norska Stortinget har i dag beslut om att införa den omdiskuterade finansskatten.

Finansskatten i Norge kommer att bestå av en extra arbetsgivaravgift på 5 procent, plus en extra bolagsskatt på finansiella företag. 

Bakom beslutet står de båda regeringspartierna Høyre och Fremskrittspartiet samt Arbeiderpartiet. 

Kommunikationsdirektör Jan Erik Fåne i Finans Norge kommenterar beslutet så här i ett pressmeddelande:

– Det hade varit möjligt att införa skatten som en ren vinstskatt, något som skulle ha varit mer rimligt och mindre skadlig särskilt för arbetstillfällen i landsorten. En sådan lösning har fått stöd från flera oppositionspartier. Vi är besvikna över att majoriteten i Stortingen inte har tagit vara på den möjligheten.