Etikett: Flexpension

Nytt avtal ger flexpension från 2018 för anställda i Folksam

Försäkringsbranschens fackförbund FTF meddelar att man tecknat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen KFO för anställda i Folksam. Avtalet innebär att avsättningar till tjänstepension höjs från och med årsskiftet, och att den som fyllt 62 får en ny flexpensionslösning som gör det möjligt att jobba deltid.

Flexpension infördes 2017 infördes för större delen av försäkringsbranschen i och med ett nytt pensionsavtal mellan FTF och arbetsgivarorganisationen FAO. 

Från den 1 januari 2018 blir det alltså flexpension även för Folksam-anställda.

– Den allmänna pensionen minskar successivt för varje årskull. Det betyder att den som är ung idag kommer vara helt beroende av en bra tjänstepension. Därför känns det viktigt att vi fått igenom ökande avsättningar till tjänstepensionen i hela försäkringsbranschen nu, säger Anders Johansson, förbundsordförande i FTF, i en presskommentar.

De högre tjänstepensionerna finansieras med en sänkning av det tidigare extra höga semestertillägget. Den nya nivån för semestertillägg blir 0,8 procent vilket i dag är den vanligaste nivån i kollektivavtal på svensk arbetsmarknad.

Det nya kollektivavtalet är tvåårigt och träder i kraft 1 januari 2018. 

Pensionsmyndigheten: Analys av flexpensionen pekar på problem

Det finns vissa fördelar med flexpensionslösningar – men också problem. Det konstaterar Pensionsmyndigheten i en ny rapport där man har undersökt så kallad flexpension inom de fyra största avtalsområdena.

För arbetstagaren innebär flexpension en förstärkt tjänstepension och ökade ekonomiska möjligheter att gå ner i arbetstid inför pensionen. Flexpensionen är en förstärkning av den övriga tjänstepensionen i syfte att bibehålla nivån i pensionen vid en längre livslängd.

Förra året var flexpension en stor fråga i avtalsförhandlingarna.  

Med flexpension möjliggörs ekonomiskt ett tidigare pensionsinträde än vad arbetstagaren annars hade valt. Den aspekten av flexpensionen kan vara problematiskt för såväl den enskilde som för samhällsekonomin, skriver Pensionsmyndigheten i sin analys. 

– Flexpensionen och en ökning av tjänstepensionen är i sig positivt. Det är bra att den som behöver gå tidigare ges möjlighet till det. Det finns dock en risk att flexpensionen används utan att arbetsmiljö och normer förbättras och istället som ett sätt att lättare bli av med äldre arbetskraft. Risken ökar också att fler lockas till att lämna arbetslivet i förtid utan att de egentligen vill eller behöver, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten, i en presskommentar.

Ett tidigt uttag av flexpensionen leder till en lägre utbetald total tjänstepension per månad. Om flexpensionen, och den medföljande nedtrappningen i arbetstid, samtidigt leder till ett ökat arbetsutbud längre upp i åldrarna kommer däremot den allmänna pensionen bli högre än vad den annars hade varit. I slutändan kan det bli stor skillnad i pensionsutfall för den enskilde beroende på hur flexpensionen används, konstaterar Pensionsmyndigheten.

Vad gäller effekten på arbetslivets längd är Pensionsmyndighetens bedömning att de två delarna i flexpensionen går i motsatt riktning: högre tjänstepension leder till en lägre pensionsålder, medan möjlighet för den enskilde att gå ner i arbetstid utan att helt lämna arbetsmarknaden leder till en högre pensionsålder. 

På så vis aktualiserar införandet av flexpensionslösningar pensionssystemets mest centrala avvägningsproblem – avvägningen mellan avsättning, nivå och pensionsålder, och vem som ska göra den avvägningen, menar Pensionsmyndigheten.

– Nuvarande ordning innebär att lagstiftaren och arbetsmarknadens parter förfogar över frågan och svaren var för sig. Här bör lagstiftaren vara medveten om att de nya tjänstepensionsavsättningarna som förhandlats fram på arbetsmarknaden kan leda till en effekt som går tvärt emot regeringens mål om ett längre arbetsliv. Genom att inte komma i mål med den sedan länge utredda höjningen av pensionsåldern har denna problematik förstärkts, säger Ole Settergren, Pensionsmyndighetens analyschef. 

Ole Settergren är även kritisk till begreppet flexpension som sådant. Flexpension är en höjning av avsättningarna till tjänstepensionen och behöver inget eget begrepp, menar Ole Settergren.

Här hittar du länken till hela rapporten om flexpensionen!

Flexpension åt alla! Almega överens med facket om nytt avtal

Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen informerade i dag om att man har tecknat ett avtal om flexpension i tjänsteföretag. Samtidigt har man kommit överens om en rad andra avtalsändringar som träder i kraft den första november 2017.

Enligt Almega har man därmed undanröjt en långvarig konfliktfråga om flexpension.

– Det innebär att vi gemensamt lyckats lösa en svår konfliktfråga som under lång tid sett svårlöslig ut. Genom överenskommelsen kommer det bli enklare att anställa och bli anställd, beredskapsreglerna anpassas till ny teknik och parterna har tagit fram en vägledning som ska underlätta att rätt kompetens blir kvar vid neddragning. Vi kommer nu kunna rikta blicken framåt och fortsätta arbetet med att utveckla framtidens avtal. Just att utveckla kollektivavtalen är något våra medlemsföretag har högt upp på önskelistan, säger Anna-Karin Hatt, VD för Almega, i en presskommentar. 

– Äntligen! Nu har även medlemmarna inom Almega flexpension. Det är ett bra avtal för både anställda och arbetsgivare. Detta hade aldrig gått utan den kraft som Unionens medlemmar och förtroendevalda har visat tillsammans för att få flexpension till alla medlemmar, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder i sin kommentar.

– Den stora vinsten är att pensionsvillkoren för våra ingenjörer i tjänsteföretagen nu förbättras genom förstärkta avsättningar och mer inflytande över hur och när de vill runda av sina arbetsliv. Samtidigt har många andra frågor för både fack och arbetsgivare har besvarats och lösts. Förhandlingarna som har pågått mellan parterna sedan i höstas har lett fram till en lösning som alla står bakom, säger Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörers förbundsordförande, i pressmeddelandet om det nya avtalet.

Bakgrunden till uppgörelsen är att Unionen och Sveriges Ingenjörer under våren 2016 varslade om strejk på flera avtalsområden i Almegas förbund för att få flexpension. Motsvarande lösning finns redan på andra delar av den privata arbetsmarknaden.

Konflikten bröt aldrig ut i och med att Arbetsdomstolen interimistiskt förklarade att en strejk var otillåten. Därmed slöts avtal utan flexpension i avtalsrörelsen 2016. Oenigheten kvarstod dock och under hösten och vintern har parterna arbetat intensivt och förhandlat fram en överenskommelse för att lösa frågan.

Uppgörelsen i stora drag mellan Almega och fackförbunden

  • Gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal
  • Vägen framåt, Steg för steg, En partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist
  • Avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag
  • Överenskommelse om möjlighet till deltid i pensioneringssyfte
  • Avräkning av semesterersättning vid uttag av semester vid sammanfallande intjänande- och uttagsår
  • Förändrade regler om anställningsformer
  • Förändrade regler om beredskap
  • Ny förhandlingsordning vid rättstvister

Almega: Nu har arbetsgrupperna lagt fram förslaget om flexpension

Almega meddelar att de fyra arbetsgrupper som tillsattes under hösten bland annat för att se över möjligheten till flexpension, nu är färdiga med sitt arbete och har avrapporterat sitt resultat till ledningarna för Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Resultatet av arbetet ska nu prövas internt i respektive organisation och förbund.

Flexpension har tidigare under en längre tid varit en konfliktfråga mellan Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega. Unionen och Sveriges Ingenjörer har hänvisat till att flexpension redan införts på en stor del av den privata arbetsmarknaden, och krävt att samma system även ska införas i de avtal som gäller för företag som är medlemmar i Almegas förbund. Förbunden inom Almega har å andra sidan hänvisat till att tjänsteföretagen har speciella förutsättningar vilket kräver en mer individuell utformning för att passa tjänsteföretagen.

Men i höstas, den 11 november, ingick Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen en principöverenskommelse om bland annat flexpension och andra frågor om avtalsutveckling.

Arbetet med principöverenskommelse om flexpension går nu in i nästa fas – enligt Almega helt enligt den tidplan som slogs fast i samband med att principöverenskommelsen slöts.

Avsikten är nu att hela paketet ska kunna antas på samtliga avtalsområden genom bindande kollektivavtal mellan förbund inom Almega och Unionen samt Sveriges Ingenjörer och andra Akademikerförbund före avtalsrörelsen 2017. Om parterna inte kan träffa överenskommelser på samtliga avtalsområden faller principöverenskommelsen och de överenskommelser som träffats, om inte parterna har enats om annat.

Flexpensionschocken: Almega överens med Unionen och ingenjörerna!

Almega har hittills uttalat sig mycket negativt om kollektivavtalade flexpensionslösningar. Därför kom det som en överraskning för många när det i dag offentliggjordes att Almega ingått en principöverenskommelse om bland annat flexpension med Sveriges Ingenjörer och Unionen. 

Syftet sägs vara är att undvika en konflikt och istället ägna kraft åt att utveckla framtida avtal.

– Vi tre har tagit initiativ till att lösa en laddad fråga mitt emellan två avtalsrörelser. Om vi går i mål med detta har vi löst flera frågor som under lång tid sett svårlösliga ut, men det förutsätter att hela paketet blir bra både för tjänsteföretagen och för de anställda. Då kan vi koncentrera oss på ett långsiktigt utvecklingsarbete så att våra gemensamma kollektivavtal blir så attraktiva som möjligt för tjänsteföretagen i framtiden, säger Anna-Karin Hatt, VD för Almega, i en presskommentar.

Allt är inte färdigförhandlat och först när parterna är överens om alla delar tar formella avtalsvisa förhandlingar vid. Men det är ingen överdrift att säga att det är ett stort steg framåt mot en slutlig överenskommelse att partnerna nu träffat en principöverenskommelse. 

Fyra arbetsgrupper arbetar nu vidare med olika områden, och ska vara klara den 15 december 2016. Därefter tar parterna ställning till helheten. Avsikten är att hela paketet ska kunna antas på samtliga avtalsområden genom bindande kollektivavtal mellan förbund inom Almega och Unionen samt Sveriges Ingenjörer och andra Akademikerförbund före avtalsförhandlingarna 2017. 

Det här är de åtta delar som uppgörelsen omfattar:

1. Förslag till avtal om Flexpension i Tjänsteföretag
2. Förslag till avtal om möjlighet att gå ned i tid vid slutet på arbetslivet
3. Gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal
4. Arbetsgrupp för att ta fram enhetlig reglering av anställningsformer
5. Arbetsgrupp om enhetlig reglering av beredskap
6. Förslag till avtal om avräkning vid uttag av semester vid sammanfallande intjänande- och semesterår
7. Arbetsgrupp för att se över och ensa avtalens förhandlingsordningar
8. Arbetsgrupp för Framtagande av en gemensam vägledning (guideline) för upprättande av avtalsturlistor vid uppsägning på grund av arbetsbrist