Etikett: Förenade Liv

Nu har Förenade Liv fattat beslut om likvidation

Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) har nu trätt i frivillig likvidation sedan beståndsöverlåtelser har skett till Folksam Liv respektive Folksam Sak. 

Beståndsöverlåtelserna till Folksam Liv och Folksam Sak beslutades och genomfördes under förra året och verkställdes den 1 juni. Den uttalade avsikten är — enligt bolagets senaste årsredovisning — att Förenade Liv ska avvecklas under första kvartalet 2019.

Beslut om likvidation fattades den 14 december förra året. Likvidator för bolaget är advokat Bengt Kärde vid advokatfirman DLA Piper.

— Beslutet har fattats på basis av en analys som utvisar att införlivningen är görbar samtidigt som den effektiviserar Folksam och gagnar samtliga berörda företagskollektiv, hette det i årsredovisningen om bakgrunden till beslutet att avveckla bolaget.

Förenade Liv är fokuserat på frivilliga gruppförsäkringar, och har en historia som sträcker sig tillbaka till år 1949. Folksam köpte år 2001 både varumärket Förenade Liv och bolaget Förenade Liv Gruppförsäkring AB, och sedan 2012 ingår bolaget i Folksam Sak-koncernen. Förenade Liv beskriver sig som marknadsledande på gruppförsäkringar för tjänstemän och akademiker, med över 850 000 försäkrade personer i cirka 1 200 företag och organisationer.

År 2017 hade Förenade Liv Gruppförsäkrings AB en premievolym på 1 086 miljoner kronor, varav 649 miljoner kronor avsåg premieinkomster i livrörelsen och 437 miljoner kronor premieintäkt för egen räkning i sakrörelsen. Resultatet uppgick till —37 miljoner kronor efter skatt. Vid utgången av året uppgick placeringstillgångarna till cirka 3,7 miljarder kronor. VD sedan 2016 och fram till likvidationen har varit Kenneth Axelsson.

Nu klart för beståndsöverlåtelse från Förenade Liv till Folksam

Nu under juni har beståndsöverlåtelse registrerats från Förenade Liv Gruppförsäkrings AB till Folksam Liv respektive Folksam Sak. Avsikten är nu att bolaget ska vara avvecklat under första kvartalet 2019.

Förenade Liv arbetar med frivilliga gruppförsäkringar. Bolagets historia sträcker sig tillbaka till år 1949. 

I dag beskriver man sig som marknadsledande på gruppförsäkringar med över 850 000 försäkrade personer i cirka 1 200 företag och organisationer, i första hand för akademiker och tjänstemän. 

År 2001 köpte Folksam varumärket Förenade Liv och bolaget Förenade Liv Gruppförsäkring AB, och sedan 2012 ingår bolaget i Folksam Sak-koncernen.

Tidigare under våren anmälde bolaget till Finansinspektionen att man avsåg att genomföra överlåtelse av försäkringsbeståndet i bolaget till Folksam Liv respektive Folksam Sak. De försäkringar som överlåts till sakbolaget är gruppolycksfall och gruppsjukförsäkring. 

Finansinspektion gav den 22 maj sitt tillstånd att verkställa avtalet om beståndsöverlåtelse, och den 1 juni registrerades beståndsöverlåtelsen vid Bolagsverket.

Så här skrev Förenade Liv i sin årsredovisning för 2017 om planerna på beståndsöverlåtelse: 

– Efter rekommendation från Förenade Livs styrelse har stämman 2016 beslutat att i enlighet med moderföretagens styrelse inleda en införlivning av Förenade Livs verksamhet och avveckling av företaget. Beslutet har fattats på basis av en analys som utvisar att införlivningen är görbar samtidigt som den effektiviserar Folksam och gagnar samtliga berörda företagskollektiv. Vidare har Folksam tillsammans med Förenade Liv fattat beslut om att ingå en överenskommelse (avsiktsförklaring) mellan Folksam Sak, Folksam Liv och Förenade Liv rörande villkoren och principer kring införlivning som syftar till att ge parterna en trygghet i att införlivningen ska ske på ett korrekt sätt.

Förenade Liv Gruppförsäkrings AB hade år 2017 en sammanlagd premievolym för egen räkning på 1,1 (1,1) miljarder kronor och placeringstillgångar på cirka 3,7 (3,8) miljarder kronor. VD sedan 2016 är Kenneth Axelsson

Förenade Liv gör överlåtelse av beståndet till Folksam

Förenade Liv Gruppförsäkring AB har meddelat till Finansinspektionen att man avser att genomföra en beståndsöverlåtelse till Folksam Liv respektive Folksam Sak. 

Förenade Liv har en historia som sträcker sig tillbaka till år 1949. Ända sedan starten har bolaget arbetat med frivilliga gruppförsäkringar.  

År 2001 köpte Folksam varumärket Förenade Liv och bolaget Förenade Liv Gruppförsäkring AB. Sedan 2012 ingår boalget i Folksam Sak-koncernen. Förenade Liv beskriver sig som marknadsledande på gruppförsäkringar med över 850 000 försäkrade personer i cirka 1 200 företag och organisationer. 

Försäkringstagare som har någonting att invända mot den planerade överlåtelsen kan anmäla detta till Finansinspektionen senast den 16 april.

Förenade Liv Gruppförsäkrings AB hade år 2016 en premievolym för egen räkning på drygt 1,1 miljarder kronor och placeringstillgångar på cirka 3,8 miljarder kronor. VD sedan 2016 är Kenneth Axelsson

Skaderegleraren lovade för mycket – det kostar bolaget 97 200 kr!

Förenade Liv ska betala 177 200 kronor till försäkringstagaren – trots att ersättningen egentligen borde varit 80 000 kronor. Bolaget är nämligen bundet av skadereglerarens beslut – trots att det inte stämde med försäkringsvillkoren, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.

Försäkringstagaren hade tecknat en barn- och gravidförsäkring hos Förenade Liv. 

När beskedet kom att hennes dotter drabbats av en cancerdiagnos, hörde hon av sig till försäkringsbolaget. 

Skaderegleraren meddelade i ett brev att försäkringsersättningen uppgick till 177 200 kronor, 10 procent av det maximala försäkringsbeloppet. 

Efter en vecka hörde bolaget av sig igen och meddelade att det korrekta beloppet skulle vara 80 000 kronor. 

Enligt Förenade Liv blev det fel i den första informationen. Man menade också att bolaget inte var bundet av beskedet från skaderegleraren eftersom han inte hade befogenhet att gå utanför vad som framgick av försäkringsvillkoren.

Allmänna reklamationsnämnden går i sin rekommendation helt på försäkringstagarens linje. Försäkringsbolaget är bundet av beskedet som skaderegleraren lämnade i sitt första brev, trots att det inte stämde med försäkringsvillkoren, enligt nämndens beslut. 

Du som har ett premiumabonnemang kan läsa ARN:s hela beslut här!

Sari Zander ny internrevisionschef i Folksam – Axelsson tar över Förenade Liv

Sari Zander blir ny internrevisionschef i Folksam och lämnar därmed Förenade Liv. Hon ersätts som VD för Förenade Liv av Kenneth Axelsson.

Sari Zander är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har arbetat inom Folksam sedan 1988 och har tidigare bland annat suttit i KPA Pensions företagsledning som ansvarig för den strategiska affärsutvecklingen och varit vd för Tre Kronor Försäkring. Uppdraget som VD för Förenade Liv har hon haft sedan 2013. 

Kenneth Axelsson har närmast varit senior rådgivare i förstudiearbetet kring införlivningen av Förenade Liv. Han har en examen från Ekonomlinjen på Stockholms universitet och har lång erfarenhet av förvärv och fusioner av bolag. Bland annat har har för Folksams räkning arbetat med integrationen av SalusAnsvar.