Etikett: Foreningen Norliv

Nordeas livpremier i Sverige minskade till 550 miljoner euro

Nordea Liv & Pension minskade sin premievolym i Sverige till 550 miljoner euro, att jämföra med 585 miljoner euro första kvartalet 2017. Det framgår av den kvartalsrapport som Nordeakoncernen lämnade i dag på morgonen. 

Som helhet – på samtliga nordiska marknader – minskade premievolymen inom livförsäkring till 1 867 (1 999) miljoner euro. 

Tillgångarna under förvaltning i livverksamheten har sjunkit sedan årsskiftet, till 67,3 (68,0) miljarder euro. 

Av rapporten framgår att Nordea är på väg att avyttra ytterligare delar av sin liv- och pensionsrörelse i Danmark. Under fjärde kvartalet meddelades att Foreningen Norliv meddelade köper ytterligare 45 procent av aktiekapitalet i Nordea Liv & Pension, livforsikringsselskab A/S. Tidigare har man förvärvat 25 procent av livverksamheten. Affären slutfördes den 16 april 2018 och ger en realisationsvinst efter skatt på 142 miljoner euro, vilket redovisas under andra kvartalet. Nordeas kvarvarande innehav i intresseföretaget (30 procent) ska omvärderas till verkligt värde, vilket förväntas ge en ytterligare vinst på 108 miljoner euro efter skatt för Nordeakoncernen. 

Nordeakoncernens resultat som helhet överraskade aktiemarknaden positivt. Rörelseresultatet uppgick till 1 070 miljoner euro. Det var visserligen en nedgång med 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år, men var ändå ett resultat som låg över förväntningarna. 

Så här kommenterade VD Casper von Koskull resultatet: 

– Under första kvartalet 2018 levererade vi på våra kostnadsminskningar, vår kreditkvalitet är den starkaste sedan 2007, och vår kapitaltäckning har aldrig varit högre. Vi är trygga med att nettoresultatet förbättras 2018 jämfört med 2017, som vi tidigare sagt. Eftersom de underliggande intäkterna under första kvartalet var lägre än väntat blir det mer utmanande att nå upp till vår intäktsprognos för helåret. Därför skärper vi fokus på att förbättra affärsutvecklingen samtidigt som vi slår vakt om en disciplinerad riskhantering och regelefterlevnad. Vi håller fast vid vårt kostnadsmål om cirka 4,9 md euro för 2018.