Etikett: Förvaltningsdomstolen

Länsförsäkringar fick nej i domstol till nedsättning av FI-avgifter

Länsförsäkringar tyckte att man betalat 1,8 miljoner kronor för mycket till Finansinspektionen, därför överklagade man FI:s avgifter domstol. Men domstolen går helt på Finansinspektionens linje.

Tvisten gäller avgifter som olika bolag inom Länsförsäkringar betalade i samband med en beståndsöverlåtelse förra året av sjuk- och olycksfallsförsäkring från Länsförsäkringar Sak till 23 olika länsbolag.

I en skrivelse framförde Länsförsäkringar att man borde få tillbaka större delen av avgifterna, eftersom ansökningarna var i stort sett identiska. Från Länsförsäkringar ansåg man att det borde gå snabbare att hantera de likalydande ansökningarna än om det handlat om 23 helt olika ärenden. Avgiften per bolag borde därför sänkas från 90 000 kronor till 12 000 kronor, menade Länsförsäkringar. Sammantaget skulle de innebära knappt 1,8 miljoner kronor mindre i avgifter.

Men Fi sade nej till återbetalning. Så här motiverade man sitt nej: ”Enligt Finansinspektionen kan den materiella prövningen av ansökan inte anses ha varit av osedvanligt enkel beskaffenhet i förhållande till vad som är typiskt för ärenden av samma slag. Mot bakgrund av det ovan anförda och då det inte heller i övrigt finns särskilda skäl att återbetala del av ansökningsavgiften ska Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringsbolagens begäran avslås.”

Länsförsäkringar lät sig inte nöja med det, utan valde att överklaga FI:s beslut till domstol. Men även domstolen gick alltså på Finansinspektionens linje. 

Så här skriver Förvaltningsrätten i Stockholm bland annat i sin dom: 

– Syftet med avgiftssystemet inte kan anses vara att varje enskild avgift ska motsvara de faktiska kostnaderna i det enskilda a¨rendet, utan i sta¨llet a¨r att finansiera Finansinspektionens verksamhet som avser pro¨vning av anso¨kningar och anma¨lningar. Det som La¨nsfo¨rsa¨kringsbolagen har anfo¨rt om diskrepansen mellan den verkliga handla¨ggningstiden och de fasta avgifterna i bolagens a¨renden kan da¨rfo¨r inte anses utgo¨ra sa¨rskilda ska¨l fo¨r att sa¨tta ned avgifterna. Det som har framkommit i ma°len i o¨vrigt kan inte heller fo¨ranleda en nedsa¨ttning av avgifterna. O¨verklagandena ska da¨rfo¨r avsla°s.

Allra får inte överklaga avregistreringsbeslut till förvaltningsdomstol

Förvaltningsrätten i Stockholms län meddelade i dag att man beslutat att Pensionsmyndighetens beslut att avregistrera Allras fyra fonder inte får överklagas av Allra. Allras överklagande och yrkande om inhibition har därför avvisats.

Pensionsmyndigheten beslutade den 16 mars 2017 att avregistrera fonderna Allra Strategi Modig, Allra Strategi Lagom, Allra Strategi Försiktig och Allra Strategi Ränta.

Allra överklagade beslutet till förvaltningsrätten och yrkade att beslutet tills vidare inte ska gälla, det vill säga inhiberas.

Förvaltningsrätten har nu i ett beslut ansett att Pensionsmyndighetens beslut inte får överklagas.

Förvaltningsrätten hänvisade till ett tidigare liknande mål i vilket överklagandet av Pensionsmyndighetens beslut om avregistrering hade avvisats. I båda målen har förvaltningsrätten ansett att samarbetsavtalet mellan fondförvaltaren och Pensionsmyndigheten är ett civilrättsligt giltigt avtal som faller utanför begreppet myndighetsutövning och att beslutet om avregistrering därmed inte kan överklagas enligt vare sig socialförsäkringsbalken eller förvaltningslagen.

Enligt pressuppgifter avser Allra att överklaga beslutet från förvaltningsdomstolen. 

Allra har enligt uppgifter i pressen också ett mål i Stockholms tingsrätt. Där har domstolen ännu inte tagit ställning till begäran om inhibition. 

Allra har även vänt sig till Konkurrensverket, både med en begäran om inhibition och med en begäran om att definitivt stoppa Pensionsmyndighetens beslut. Inte heller Konkurrensverket har i skrivande stund tagit ställning till Allras begäran. 

FI får bakläxa av domstol om tillsynen av VFF Fondförsäkring

Förvaltningsdomstolen i Stockholm har underkänt ett beslut från Finansinspektionen om tillsynen av VFF Fondförsäkring AB. Fondförsäkringsbolaget ville få undantag från Solvens II-tillsyn eftersom bolaget är under avveckling. FI sade nej, men nu har domstolen ändrat på FI:s beslut. 

VFF Fondförsäkring – dotterbolag till Volvoresultat Försäkringsföreningen – är under avveckling sedan förra året.

Av de tidigare 4 400 försäkringstagarna återstod i juli i år bara 53. Värdet av bolagets förvaltade kapital hade samtidigt krympt från 180 miljoner kronor till 1,6 miljoner kronor.

Avsikten är nu att flytta eller återköpa även de återstående försäkringarna, så att bolaget kan avvecklas helt under våren 2017. Från och med i maj är bolaget dessutom i likvidation. 

Bolaget vill förstås slippa så mycket dyr administration som möjligt under avvecklingen.

Därför ansökte bolaget hos FI tidigare i år om att få slippa rapporteringen enligt de nya Solvens II-reglerna. 

VFF Fondförsäkring har sedan tidigare beviljats undantag från stora delar av regelverket i FRL.

Men nu sade FI nej, med hänvisning till att det inte var alldeles, alldeles säkert att bolagets likvidation skulle vara avslutad senast den 1 januari 2019 – det datum som lagen tar sikte på när det gäller möjligheten att bevilja undantag från Solvens II-tillsynen.  

VFF Fondförsäkring överklagade FI:s beslut till domstol. 

Och förvaltningsrätten ger nu alltså VFF Fondförsäkring rätt, och förklarar att VFF Fondförsäkring AB faktiskt får rätt att undantas från ytterligare delar av försäkringsrörelselagen. Enligt domstolen var FI lite väl petiga när man krävde att VFF måste visa att samtliga de 53 försäkringstagare accepterade att flytta eller avveckla sina försäkringar senast januari 2019.

Beviskravet får inte bli orimligt högt, sade domstolen i sitt beslut.

Domstolen påpekade också att det framstår som orimligt betungande för företag vars syfte är att avvecklas att börja tillämpa ett mycket omfattande nytt regelverk. 

Det blir nu upp till Finansinspektionen att bestämma mer i detalj vilka delar av FRL som VFF Fondförsäkring ska få undantag ifrån.