Etikett: FTF

Glöm FTF! Från och med i dag är det nya namnet Forena

I  dag är dagen då försäkringsbranschens fackförbund FTF  byter namn till Forena. Samtidigt lanserar förbundet en ny grafisk profil.

— Vi byter namn för att bli kändare och attraktivare för fler så att vi kan växa och framtidssäkra vår fackliga styrka. FTF var en förkortning som inte längre stod för något, medan namnet Forena för tankarna till att vi är facket som förenar försäkringsbranschen, säger Anders Johansson, förbundsordförande i Forena, i sin presskommentar.

Förbundet är sedan ett par år tillbaka inne i en förändringsprocess där varumärke och medlemserbjudanden setts över för att få förbundet att växa. I samband med detta identifierades behovet att hitta ett nytt namn och ett nytt utseende.

— Den nya grafiska profilen speglar Forenas förändringsresa och det nya innehåll vi arbetat fram de senaste åren. Medlemmarna kommer känna igen oss, men det ska synas att vi har blivit ett starkare och modernare fackförbund, säger Anders Johansson.

Beslut om namnbytet fattades i oktober 2018 då förbundsfullmäktige enhälligt röstade för att FTF skulle byta namn till Forena.

Här hittar du Forenas hemsida med den nya grafiska profilen.

Orättvist! Kritiken växer mot förslaget om höjd garantipension

Kritiken växer mot beslutet i Pensionsgruppen och i regeringen att föreslå en höjning av garantipensionerna och bostadstillägget. Kritiken handlar framförallt om att det allmänna pensionssystemet därmed relativt sett ger lägre kompensation för den som arbetar. 

Förslaget aviserades i förra veckan. I fredags, den 1 februari, skickades en promemoria ut på remiss.

En av de som var först ut med att kritisera förslaget om, som lades fram i förra veckan, var fackförbundet FTF:s samhällspolitiske chef Håkan Svärdman. ”Pensionsgruppens förslag urholkar livsinkomstprincipen”, skrev Håkan Svärdman i ett inlägg på FTF:s hemsida i förra veckan, där han underströk att det inte är dåligt i sig att de sämst ställda pensionärerna får det bättre, men att det samtidigt kolliderar med ambitionen att det ska vara lönsamt att arbeta ihop sin pension jämfört med att få hela sin försörjning från grundskyddet:

— Pensionsgruppens ambition att åstadkomma en förstärkning av grundskyddet i pensionssystemet samtidigt som arbetets och inkomstens betydelse för pensionen ska bibehållas är vällovlig, men i praktiken en omöjlighet inom ramen för dagens allmänna pensionssystem, hette det i Håkan Svärdmans analys, som du kan läsa i sin helhet här.

Håkan Svärdman menade sammanfattningsvis att Pensionsgruppen slagit in på fel väg när man sänker värdet av arbete och prestation. Istället för att höja pensionssystemets bidragsdelar bör pensionsavgiften öka med 7 procent och motsvarande höjning genomföras av intjänade pensionsrätter, vilket skulle höja pensionerna med i genomsnitt 1 500 kronor/månad, menade Håkan Svärdman.

En annan fackliga företrädare som kritiserat förslaget med samma utgångspunkt är Torbjörn Hållö, ekonom på LO. I förra veckan skrev han bland annat på Twitter att det var bekymmersamt att partierna i Pensionsgruppen inte försvarar principen att de ska löna sig att ha arbetat.

— Vi har fått en hjälpa-dom-det-är-synd-om-politik. Med retorik om ”fattiga pensionärer”. Istället för politiker som värnar de breda löntagargruppers intressen, kommenterar Torbjörn Hållö i dag i ett inlägg på Twitter.

Och man kan konstatera att kritiken snarare tilltar än avtar mot förslaget om höjt grundskydd.

Pensionärsorganisationen SPF Seniorerna menar att förslaget innebär att de som arbetat ett helt liv i många fall behandlas djupt orättvist.

– Vi är självklart inte emot förbättringar för de som har det tufft ekonomiskt. Men man missar att ta ett helhetsgrepp för de som har det tufft på äldre dagar oavsett om man har jobbat eller inte, säger Anna Eriksson, SPF Seniorernas pensionsexpert, i en artikel i tidningen Senioren. Här kan du läsa hela artikeln i Senioren.

Det ska sägas att kritiken från den andra stora pensionärsorganisationen, PRO, är betydligt mildare. PRO välkomnar höjningen av grundskyddet, även om man samtidigt förväntar sig åtgärder för att höja inkomstpensionen ”för personer med låg pension som arbetat ett helt liv”.

Tidningen Expressen skriver på ledarplats under rubriken ”Hängmattan ska inte ge högre pension än slitjobb” att förslaget från regeringen och Pensionsgruppen är ”djupt orättvist”. Så här formuleras det i tidningen:

— Att inte ha jobbat alls kan snart ge högre pension än om man har slitit 40 år i vården. Det är djupt orättvist.

Här kan du läsa Expressens artikel.

Svenskt Näringsliv pekar i en kommentar publicerad i dag måndag på att förslaget om stärkt grundskydd enbart är kostnadsdrivande utan att ge något incitament till arbete.

— Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, säger Svenskt Näringslivs försäkringsexpert Ingvar Backle i en artikel från Svenskt Näringsliv.

— Förslagen minskar ytterligare det respektavstånd i nettoinkomst (pension och bostadstillägg sammanräknad) mellan den som aldrig haft inkomst av tjänst och den som arbetat många år. Med andra ord saknas tydliga incitament för arbete – att alla som har en arbetsförmåga ska motiveras till att utnyttja denna.

Här kan du läsa mer om Svenskt Näringslivs åsikt om förslaget om höjt grundskydd.

Nu är det inte särskilt troligt att politikerna i Pensionsgruppen kommer att ändra på sitt förslag. Har väl de ingående partierna i Pensionsgruppen bestämt sig för något gemensamt, ska det väldigt mycket till för att få dem att rucka på beslutet. Men kritiken mot förslaget är denna gång osedvanligt stark för att gälla en föreslagen förändring av det allmänna pensionssystemet.

Du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium kan klicka här för att ta del av hela promemorian som har gått ut på remiss.

FTF: Regeringen måste rivstarta arbetet för en ny pensionsreform

Den nya regeringen bör växla upp tempot med en ny reform av det allmänna pensionssystemet. Det skriver FTF:s samhällspolitiske chef Håkan Svärdman i en kommentar till beslutet att godkänna en ny regering under Stefan Löfven. 

Sverige är — äntligen, tycker många — på väg att få en ny regering. Efter 133 dagars väntan har riksdagen beslutat att godkänna Stefan Löfven som ny — eller nygammal — statsminister.

Regeringens arbete ska i stor utsträckning grundas på det så kallade januariavtalet i 73 punkter mellan Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

FTF har genomfört en analys av överenskommelsen och konstaterar att det bland de 73 punkterna flera stora frågetecken — även om det också finns många angelägna förslag. Ett frågetecken gäller punkt 4 som har rubriken ”En omfattade skattereform genomförs”  där det återfinns ett krav på att öka finanssektorns skatteandel.

— Vad detta betyder är oklart. Senast frågan var på tapeten 2016 föreslogs en särskild skatt på lönekostnader för företag som säljer finansiella tjänster och försäkringar, vilket FTF var starkt kritiska mot. Redan i dag har staten betydande skatteintäkter från finanssektorn. Bara från försäkringsbranschen kan intäkterna under 2017 uppskattas till 85 miljarder kronor, vilket motsvarar 8 – 9 procent av statens skatteintäkter 2017. Ska tryggheten beskattas ännu mer?, skriver Håkan Svärdman i sin analys.

FTF menar också att flera angelägna punkter saknas i januariavtalet; bland annat måste reformtempot för det allmänna pensionssystemet växlas upp. FTF saknar även förslag om incitament för privat pensionssparande.

— Pensionsgruppens förslag om höjd pensionsålder är inte tillräckligt. För att nå målsättningen om en allmän pension runt 60 – 65 procent av slutlönen behöver även pensionsavgifterna höjas.

— Med en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och det faktum att prestationens betydelse har minskat i det allmänna pensionssystemet, måste de vara gynnsamt för alla att ta ansvar för sin pension, skriver Håkan Svärdman i sin kommentar.

FTF anser också att förslaget om att förändra arbetsrätten innebär ett olyckligt angrepp på den svenska modellen genom att arbetsrätten urholkas för att öka flexibiliteten för arbetsgivarna.

— Förutom att det är fullständigt oacceptabelt och respektlöst att hantera frågan om arbetsrätten på detta sätt, saknas stöd för att hävda att nuvarande ordning där fack och arbetsgivare tar ansvar för löner och arbetsvillkor har varit till nackdel för svensk arbetsmarknad och näringslivets konkurrenskraft. Allt pekar i motsatt riktning, skriver Håkan Svärdman i analysen.

Här hittar du Håkan Svärdmans analys av januariöverenskommelsen. 

FTF kritiseras för oljebolag i placeringsportföljen

Trots krav på etisk inriktning har FTF placerat pengar, via Öhman Kapitalförvaltning, i fonder som placerar pengar i oljeindustrin. Det konstaterar tidningen Finansliv som har granskat placeringarna i Finansförbundet och FTF.

Tidningen Finansliv har genomfört en granskning placeringarna i de två fackförbunden Finansförbundet och FTF, och funnit vissa frågetecken när det gäller hur väl placeringarna stämmer överens med förbundens etiska rikjtlinjer.

Finansförbundets förmögenhet uppgår till cirka 445 miljoner kronor inklusive konfliktfonder, och förvaltas diskretionärt av Nordea och Handelsbanken. Bland de aktieinnehav som Finansförbundets fonder har finns vissa bolag som har kopplingar till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och som bidrar till långvarig miljö­påverkan, konstaterar Finansliv. Bland annat har Institutionella Aktiefonden Världen, SHB USA Index och SHB Amerika Tema investerat i Dow Dupont som år 1984 orsakade en av världens svåraste industriolyckor i Indien då 22 000 människor dog av giftiga gasutsläpp. Investeringar i Dow Dupont har kritiserats av Fair Finance Guide, som drivs av Sveriges Konsumenter, och Amnesty International. Fair Finance Guide har även kritiserat investeringar i banker som tillåter utlåning till palmoljeindustrin. Flera av Finansförbundets  fonder har investeringar i sådana banker.

För FTF:s del konstaterar Finansliv att de 240 miljoner kronor som utgör FTF:s konfliktfond, som förvaltas diskretionärt av Öhman Kapitalförvaltning, i stort följer kraven på avkastning och en etisk och hållbar förvaltning. Pengarna har placerats i de Öhmanfonder som har hårdast hållbarhetskrav. Dock har har en av de fonder FTF har placerat pengar i, Öhman Emerging Markets Etisk, innehav i sju internationella oljebolag. Enligt Finansliv är detta något som går stick i stäv med portföljens etiska ambition.

– Innehaven ska leva upp de etiska riktlinjerna vi har, det är inget snack om det, och då ska det inte vara en betydande andel olje bolagsinnehav i en sån här fond, säger Andreas Westerius, kanslichef på FTF, i en kommentar till Finansliv.

Han konstaterar samtidigt exponeringen inte behöver vara ett problem utifrån ett etik- och hållbarhetsperspektiv, utan att det avgörande är hur stor del av portföljens värde som bolagen utgör och vad fondbolaget gör för att försöka påverka bolagen i rätt riktning.

Här hittar du Finanslivs artikel om FTF:s placeringar. 

Hård kritik från FTF mot det prestationslösa pensionssystemet

Prestationens betydelse har minskat i det allmänna pensionssystemet, konstaterar FTF i rapporten ”Det prestationslösa pensionssystemet” skriven av den samhällspolitiske chefen Håkan Svärdman. För flera grupper i samhället påverkas inte den allmänna pensionen av arbetsinkomsten, trots ett långt arbetsliv. Detta gäller bland annat utrikesfödda, där effekten kan bli att den som arbetat större delen av livet i Sverige får en pension som knappt är högre än för någon som inte arbetat alls. FTF planerar nu att under nästa år lansera ett pensionspolitiskt program. 

När det nya allmänna pensionssystemet lanserades, hette det nu skulle alla år i arbetslivet bidra till pensionen.

Men i själva verket drabbas stora grupper av anställda av att deras arbetsår knappt har någon betydelse alls för nivån på den allmänna pensionen.

Som systemet är konstruerat krävs i dag minst 41 arbetsår med en genomsnittlig månadslön på 33 700 kr för att nå över gränsen för garantipension, framgår det av FTF:s rapport.

— Systemet bygger på att den allmänna pensionen ska baseras på prestation, men vår nya undersökning visar att det inte gäller alla i praktiken. Många utrikesfödda som jobbat större delen av livet i Sverige får en pension som i bästa fall är några hundra kr högre per månad jämfört med att inte arbetat alls, säger Håkan Svärdman i en kommentar till rapporten.

— Idag är närmare hälften av de utrikesfödda pensionärerna hänvisade till grundskyddets bidragssystem. Utan en pensionsreform som gör att prestation i arbetslivet räknas för alla, kommer statens kostnad för grundskyddet att fördubblas till år 2060, säger Håkan Svärdman.

Enligt FTF är det utrikesfödda, kvinnor och småföretagare som drabbas mest av det allt mer prestationslösa pensionssystemet.

FTF planerar nu att ta fram ett helt pensionspolitiskt program, som kommer att presenteras under nästa år.

Med utgångspunkt från den senaste rapporten har FTF tre reformförslag för att öka prestationens betydelse i det allmänna pensionssystemet:

1. Höj pensionsavgiften vid arbetslöshet, föräldraledighet och sjukfrånvaro
Genom att höja pensionsavgiften vid arbetslöshet, föräldraledighet och sjukfrånvaro skulle pensionsinbetalningen till den allmänna pensionen höjas med 20—30 procent.

2. Skapa ett skattegynnat långsiktigt privat pensionssparande
FTF vill göra det förmånligt att löneväxla även under pensionssystemet intjänandetak på 7,5 inkomstbasbelopp. Dessutom vill man att det skapas en ny form av skattegynnat privat pensionssparande, för att uppmuntra även personer med månadsinkomst under 42 000 kronor att ta eget ansvar för att förbättra sin allmänna pension.

3. Inkomstindexera garantipensionen
Genom att inkomstindexera garantipensionen höjs den och blir delvis självfinansierad genom att behovet av äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg minskar, menar FTF.

Här kan du ta del av hela rapporten.

FTF byter namn till Forena i början av nästa år

FTF:s fullmäktigemöte beslutade under torsdagen enhälligt att byta namn till Forena. Tanken är att det nya namnet ska börja användas i början av nästa år. 

FTF har de senaste åren varit inne i en förändringsprocess där förbundets varumärke och medlemserbjudanden ses över med syfte att få förbundet att växa. På uppdrag av kongressen tillsatte förbundsstyrelsen en utredning som kom fram till att ett byte till ett nytt, tydligare namn skulle gynna målet att växa. Det exakta datumet då namnbytet ska ske kommer att beslutas av förbundsstyrelsen.

– Det här är ett glädjande beslut som jag tror kommer gynna förbundet både nu och i framtiden. FTF är en förkortning som inte längre står för något, medan namnet Forena för tankarna till att vi är fackförbundet som förenar försäkringsbranschen, säger Anders Johansson, förbundsordförande i FTF, i en kommentar.

Anders Westerius, kanslichef på FTF, ger följande kommentar:

– Kongressen gav oss i uppdrag att få förbundet att växa för att värna den fackliga styrkan på lång sikt. Genom att byta till ett tydligare namn vill vi bli kändare och mer relevanta för fler.

Gör om, gör rätt! Så vill FTF vässa den allmänna sjukförsäkringen

Allt fler löntagare saknar förtroende för sjukförsäkringssystemet, bland annat eftersom det har försämrats sedan 1990-talet. Dessutom har regelverket blivit allt mer komplicerat och oöverskådligt. Dagens sju ­ersättningsformer bör därför bli en enda ersättning, menar FTF i en rapport om hur det allmänna sjukförsäkringssystemet kan förenklas och förbättras. Dessutom vill FTF ha en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring tecknad av arbetsgivaren hos en privat försäkringsgivare.

Rapporten har tagits fram av Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på FTF. Några av slutsatserna i rapporten presenterades under helgen i en debattartikel på Dagens Nyheter.

FTF menar i rapporten att de alltför komplexa regelverken bidrar till att sjukförsäkringen blir ojämlik.

I ett första steg föreslås att de sju olika ersättningsformerna ersätts med en enda ersättning – sjukpenning – som ger samma ersättning vid sjukdom oavsett individens ålder, diagnos eller ersättningstid.

I ett andra steg införs enligt FTF:s förslag en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring som arbetsgivare tecknar på den privata försäkringsmarknaden.

– På så vis garanteras löntagarna professionell rehabilitering och snabbare återgång i arbete. Samtidigt minimeras arbetsgivarens risk att drabbas av kostnader för sjukfrånvaron, skriver FTF i sin presentation av rapporten.

Här kan du ta del av hela rapporten från FTF.

FTF diskuterar #metoo i Almedalen med kulturministern

FTF deltar i TCO:s seminarium med inriktning på #metoo Almedalen. I panelen kommer även kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke att finnas med och diskutera utmaningen med sexuella trakassier på arbetsplatser. 

Vi närmar oss Almedalsveckan, och med den en rad olika arrangemang med intressenter som vill lyfta fram behjärtansvärda frågor. 

En av de aktörer som finns på plats i Almedalen är försäkringsbranschens fackförbund FTF. FTF kommer bland annat att delta i TCO:s seminarium om sexuella trakasserier i arbetslivet ”Me too – från hashtag till handling”

Seminariet kommer bland annat diskutera vilka erfarenheter fack, arbetsgivare, anställda och politiker har av arbete med att förebygga och hantera sexuella trakasserier, vad som har gjorts hittills och hur vi fortsätter framåt. I samband med seminariet lanseras även den nya upplagan av TCOs Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet som FTF varit med och tagit fram.

– Me too-rörelsen visade att sexuella trakasserier är ett utbrett arbetsmiljöproblem. Nu är det upp till arbetsgivare och fack att åstadkomma förändring. Därför känns det viktigt för FTF sätta frågan på agendan i Almedalen, säger Christian Sundin, arbetsmiljöexpert på FTF, i en presskommentar.

Seminariet hålls den 2 juli. Förutom FTF finns i panelen Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, Eva Nordmark, ordförande i TCO, Anne Lagercrantz, divisionschef på SVT flör nyheter och sport, Maria Smitmanis Lyle, sjuksköterska och engagerad i vårdens metoo-upprop. 

#Metoo! FTF vill motverka sexuella trakasserier i branschen

FTF meddelade på torsdagen att man drar igång en ny utbildningssatsning för att förebygga sexuella trakasserier i försäkringsbranschen. FTFs arbetsmiljöexpert planerar att besöka försäkringbolag i hela Sverige och utbilda i hur man kan jobba fackligt mot sexuella trakasserier på sin arbetsplats.

– Me too-rörelsen visade att sexuella trakasserier är ett utbrett arbetsmiljöproblem. FTF vill att försäkringsbranschen ska vara en trygg plats för alla. Därför lanserar vi den här utbildningssatsningen mot sexuella trakasserier, säger Christian Sundin, FTF:s arbetsmiljöexpert, i en presskommentar.

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda inom FTF och arbetsmiljöombud som vill utveckla sina kunskaper om hur man förebygger sexuella trakasserier. Även representanter från arbetsgivaren är välkomna att delta. Vid varje utbildningstillfälle erbjuder FTF också en öppen föreläsning för alla på arbetsplatsen.

– Vi vill höja kunskapen om sexuella trakasserier i hela försäkringsbranschen. Ju fler som vet vad sexuella trakasserier är och hur det kan motverkas, desto bättre effekt får det förebyggande arbetet, säger Christian Sundin.

Håkan Svärdman blir samhällspolitisk chef på FTF

Håkan Svärdman byter Folksam mot FTF. Den 1 september tillträder han som samhällspolitisk chef på FTF, vilket är en nyinrättad tjänst. Närmast tidigare har han under 14 års tid varit välfärdsanalytiker på Folksam.

– Jag har ett stort intresse för hur kombinationen av lagstadgade, kollektivavtalade och individuella försäkringar skapar trygghet. Nu ser jag fram emot att jobba med dessa frågor utifrån FTFs fackliga perspektiv, säger Håkan Svärdman i sin presskommentar.

Andreas Westerius, kanslichef på FTF, uttalar sig så här om rekryteringen av Håkan Svärdman:

– Håkan Svärdman har förmåga att på ett enkelt sätt förklara hur försäkringar är ett smart sätt att lösa gemensamma samhällsproblem.Hans breda kompetens kommer göra det möjligt för FTF att driva frågor som är viktiga för våra medlemmar i försäkringsbranschen på ett ännu tydligare sätt.

FTF säljer sin andel av tidningen Finansliv till Finansförbundet

FTF –fackförbund i försäkringsbranschen – meddelar i dag att man avslutar sitt delägarskap i tidningen Finansliv. Tidningen kommer att fortsätta att ges ut av Finansförbundet. 

Finansliv har hittills getts ut i tio pappersutgåvor per år. Tidningen har sedan 2010 samägts av FTF och Finansförbundet och givits ut som medlemserbjudande till förbundens medlemmar. Avsikten är att tidningen från januari 2019 ska produceras av  Journalisten AB, som ger ut Journalistförbundets medlemstidning. Journalisten AB tar då även över befintlig personal på Finansliv. 

– Vi är stolta över den tidning vi gjort tillsammans med Finansförbundet och Finanslivs redaktion. Nu har det blivit dags att undersöka hur FTF:s kommunikation kan spegla arbetslivet för våra medlemmar i försäkringsbranschen på ett ännu tydligare sätt, säger Andreas Westerius, kanslichef på FTF, i en presskommentar.

FTF påbörjar nu en utredning om hur medlemskommunikationen kan stärkas för att få förbundet att växa.

– Kongressen 2016 gav oss det viktiga uppdraget att få förbundet att växa. Det behöver vi göra för att värna den fackliga styrkan på lång sikt. Därför utreder vi nu hur medlemskommunikationen kan stärkas ytterligare. Vi ser fram emot att berätta om resultatet under hösten, säger Andreas Westerius.

År 2016 hade Finansliv Sverige AB en omsättning på 10,9 miljoner kronor och gav ett resultat på 0,9 miljoner kronor. 

 

If avvecklar förmedlarsamarbete – 39 sägs upp i Norrköping

Fackförbundet FTF meddelar i dag att 39 medarbetare på förmedlarföretaget Gradén Mattsson i Norrköping har sagts upp, sedan If beslutat att avveckla sitt samarbete med bolaget. 

If har samarbetat med Gradén Mattsson  under lång tid. som sålt Ifs produkter. Skälet till att samarbetet nu avvecklas uppges vara att Gradén Mattsson har sålts till Hudya Group som planerar att börja sälja försäkringar i Sverige i egen regi och på så vis blir en konkurrent till If. 

Verksamheten läggs nu ned helt och hållet i Norrköping medan Gradén Mattssons kontor i Halmstad och Gävle övergår i Ifs regi.

Enligt FTF är man nu att vara på plats i Norrköping för att stötta de medlemmar som berörs av nedläggningsbeslutet.

– FTFs viktigaste uppgift är att hjälpa våra medlemmar. Vi kommer kontakta alla medlemmar på Gradén Mattsson i Norrköping och berätta om vilket konkret stöd de kan få av oss för att snabbt hitta ett nytt jobb, säger Anders Nilsson, förhandlare på FTF, i en presskommentar.

Anders Nilsson uttrycker sig positivt om möjligheten för personalen att få ny anställning: 

– Vår erfarenhet av liknande nedläggningar är att de flesta får nya jobb väldigt snabbt. FTFs kollektivavtal och inkomstförstärkning ger ett bra stöd för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist.  

Gradén Mattsson Försäkringsförmedlare AB hade under 2016 intäkter på 76,7 miljoner kronor och ett resultat efter finansnetto på 2,4 miljoner kronor. Hela Gradén Mattsson-koncernen hade intäkter på 99,9 miljoner kronor och ett resultat efter finansnetto på 6,9 miljoner kronor. Vid sidan av försäkringsprodukter har man bland annat arbetat med försäljning av finansiella tjänster och telekom. Förutom Norrköping, Halmstad och Gävle man kontor i Stockholm, Uppsala och Solna. 

Så här skrev bolagets VD Ulrika Gradén i höstas i samband med att det offentliggjordes att Hudya blivit ägare till bolaget: 

”Jag tycker att det här är otroligt spännande och har gått in i detta med målet att det ska bli en win-win för alla parter – inte minst för GM:s existerande kunder Comviq/Tele2, If och Santander Consumer Bank. GM fortsätter under namnet Gradén Mattsson med existerande verksamhet och organisation (inkl. mig som VD (wink)), där samarbetet med kunder och Mission Center-konceptet fortsätter att utvecklas.”

FTF arrangerar seminarium i januari om #metoo-frågor

Den 16 januari ordnar FTF ett frukostseminarium med utgångspunkt från alla avslöjanden om sexuella trakasserier som har kommit i #metoo-debattens kölvatten. 

Inget har väl missat höstens uppmärksammade #metoo-granskningar där det har uppmärksammats övergrepp av olika slag från chefer mot i första hand kvinnliga medarbetare på olika arbetsplatser. Bland annat har rapporter om sexistisk företagskultur och sexuella övergrepp på If fått stor uppmärksamhet. 

Den 16 januari arrangerar FTF – facket för försäkring och finans – ett frukostseminarium med inriktning på hur försäkringsbranschen kan gå vidare och se till att #metoo leder till verklig förändring för arbetsmiljön. 

På seminariet medverkar bland andra Katarina Dufvenmark, Head of HR Operations vid If, och Christian Sundin som är arbetsmiljöexpert vid FTF. 

Här kan du läsa mer om seminariet.

FTF vill registrera Forena och Foranda som nya varumärken

FTF – facket för försäkring och finans – har inkommit till Patent- och registreringsverket med ansökan om att registrera två nya varumärken: Forena och Foranda.

Ansökningarna inkom den 15 november.

Tidigare har FTF informerat om att man avser att hitta ett nytt namn och lansera en ny grafisk profil. FTF meddelar att de är mitt uppe i processen, att de just nu tittar på flera namn och att de återkommer så fort de har ett nytt namn klart.