Etikett: IASB

Insurance Europe: IASB måste skjutas upp minst två år!

I november beslutade IASB att skjuta upp införandet av den nya redovisningsstandarden IFRS 17 med ett år. Men det räcker inte, minst två år behöver regelverket skjutsa upp menar en lång rad försäkringsorganisationer i ett öppet brev till IASB. 

I brevet, som är ställt till ordförande i IASB, International Accounting Standards Board, Hans Hoogervorst, skriver Insurance Europe att IASB måste ta sig tid att genomföra en revidering av delar av den föreslagna nya redovisningsstandarden.

— Även om vi välkomnar styrelsens beslut att skjuta upp införandet av IFRS 17 och IFRS 9, håller vi fast vid att införandet måste skjutas upp i två år för att åtgärda problemen med IFRS 17 och för att ge försäkringsbolagen tillräckligt med tid för att genomföra en framgångsrik implementering av standarden, heter det i brevet från Insurance Europe och tio andra internationella försäkringsorganisationer.

Här kan du ta del av brevet till IASB.

IASB beslutade att skjuta upp IFRS 17 till år 2022

Organisationen för internationell redovisningsstandard IASB har nu beslutat att skjuta upp ikraftträdandet av IFRS 17 – den nya redovisningsstandarden för försäkringsavtal – med ett år fram till år 2022. 

Det planerade nya regelverket IFRS 17 har mött omfattande kritik från flera håll.

I oktober publicerade den europeiska branschorganisationen Insurance Europe ett öppet brev där man tillsammans med åtta andra branschorganisationer för försäkring krävde att IFRS 17 skulle skjutas upp i minst två år. Motiveringen var dels att vissa delar av standarden behövde justeras, dels att försäkringsbolagen behövde längre tid på sig för att kunna införa den nya standarden i sina redovisningssystem.

I slutet av oktober meddelade IASB – International Accounting Standards Board – att man beslutat att inleda diskussioner om eventuella förändringar av IFRS 17-regelverket. Nu har IASB också kommit fram till att man föreslår att införandet av regelverket skjuts upp. även om man väljer att bara gå halvvägs i förhållande till kraven från Insurance Europe. Enligt IASB:s beslut ska IFRS 17 skjutas upp med ett år fram till 2022.

IASB väntas ta ställning till eventuella justeringar och tillägg till regelverket vid sitt decembermöte.

Läs mer här om IASB:s beslut att skjuta upp IFRS 17.

FI skjuter upp IFRS 17-möten till någon gång nästa år

Finansinspektionen har beslutat att skjuta upp inplanerade tider för diskussionsmöten om redovisningsstandarden IFRS 17. 

De inplanerade mötena skulle ha behandlat frågor med koppling till koncernredovisning, upplysningar och övergångsregler. FI kommer att återkomma med förslag på nya mötestider.

Bakgrunden till att inspektionen nu skjuter på mötestiderna är att IASB – International Accounting Standards Board – har beslutat att inleda diskussioner om eventuella förändringar av IFRS 17-regelverket med hänsyn till de reaktioner som har kommit in. Beslut om sådana diskussioner fattades den 24 oktober, och diskussionerna väntas pågå de närmaste månaderna.

Så här formulerar Finansinspektionen sig i sin motivering till de uppskjutna mötena:

– Motivet till detta är det osäkra läget kring hur International Accounting Standards Board (IASB) kommer att hantera den återkoppling som de fått om implementeringen av IFRS 17.

Läs mer här om IASB:s beslut att inleda diskussioner.

Här kan du se hur diskussionerna gick under det senaste diskussionsmötet om IFRS 17.

Nio organisationer i öppet brev till IASB: Skjut upp IFRS 17!

Nio internationella försäkringsorganisationer skriver nu i ett öppet brev till IASB:s ordförande Hans Hoogervorst att införandet av den nya redovisningsstandarden IFRS 17 för försäkringsavtal måste skjutas upp.

IASB är den organisation som fattar beslut om internationell redovisningsstandard.

– Intensiva tester, tillsammans med en genomgång av försäkringsgivarnas planering för implementeringen, har bekräftat att ett antal viktiga frågor fortfarande måste lösas för att säkerställa kvaliteten och införandet i praktiken av den nya standarden, heter det i det öppna brevet.

De nio organisationerna kräver nu att IFRS 17 skjuts upp i minst två år, för att hinna genomföra nödvändiga justeringar av regelverket och ge försäkringsbranschen tid att anpassa sig  till det nya regelverket.

Bland undertecknarna av brevet finns den europeiska försäkringsorganisationen Insurance Europe och dessutom branschorganisationer i Sydafrika, Kanada, Nya Zeeland, Sydkorea och Australien.

Här kan du ta del av det öppna brevet om IFRS 17.