Etikett: IfRS

FI skjuter upp IFRS 17-möten till någon gång nästa år

Finansinspektionen har beslutat att skjuta upp inplanerade tider för diskussionsmöten om redovisningsstandarden IFRS 17. 

De inplanerade mötena skulle ha behandlat frågor med koppling till koncernredovisning, upplysningar och övergångsregler. FI kommer att återkomma med förslag på nya mötestider.

Bakgrunden till att inspektionen nu skjuter på mötestiderna är att IASB – International Accounting Standards Board – har beslutat att inleda diskussioner om eventuella förändringar av IFRS 17-regelverket med hänsyn till de reaktioner som har kommit in. Beslut om sådana diskussioner fattades den 24 oktober, och diskussionerna väntas pågå de närmaste månaderna.

Så här formulerar Finansinspektionen sig i sin motivering till de uppskjutna mötena:

– Motivet till detta är det osäkra läget kring hur International Accounting Standards Board (IASB) kommer att hantera den återkoppling som de fått om implementeringen av IFRS 17.

Läs mer här om IASB:s beslut att inleda diskussioner.

Här kan du se hur diskussionerna gick under det senaste diskussionsmötet om IFRS 17.

IFRS 17: FI diskuterar redovisning med försäkringsbranschen

Finansinspektionen har nu påbörjat sina diskussioner med försäkringsbranschen om införandet av den nya redovisningsstandarden IFRS 2017.

FI:s arbete med den nya redovisningsföreskrifterna är tänkt att starta på allvar under 2019. Det nya regelverket kan sedan komma att träda i kraft den 1 januari 2021.

Men redan nu har FI satt i gång med förstudier. Bland annat har man inlett en serie diskussionsmöten med företrädare för försäkringsbranschen.

Totalt har FI planerat in sex diskussionsmöten om IFRS 17 under 2018. Inbjudna till mötena är Svensk Försäkring, Swerma och Tjänstepensionsförbundet.

Det här är de teman som kommer att diskuteras på vart och ett av de olika mötena:

  • Maj 2018 – Tillämpningsområden och definitioner
  • Juni 2018 – Gruppering av avtal och avtalstyper
  • Augusti 2018 – Värderingsprinciper
  • September 2018 – Presentation i balans- och resultaträkning
  • Oktober 2018 – Koncernredovisning
  • December 2018 – Upplysningar och övergångsreglering

 

Allt du velat veta om IFRS17 men inte vågat fråga om!

Finansinspektionen bjuder in till ett forum om de nya reglerna för redovisning enligt den nya försäkringsstandarden IFRS 17 som ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 i noterade försäkringsbolags koncernredovisningar.

På forumet kommer FI att ta upp bland annat tidsplan för arbetet framåt, hur tillsynsmyndigheten arbetar med regelverket och hur reglerna ska tillämpas för juridisk person respektive koncernredovisning.

Här kan du läsa mer om FI:s IFRS-forum

Så vill FI ändra reglerna för försäkringsbolagens årsredovisningar

Vad ska man kräva av försäkringsbolagens årsredovisningar i framtiden? Finansinspektionen har tagit fram ett förslag till nya regler, som utgår från nya versioner av den internationella redovisningsstandarden IFRS.

FI:s nya föreskrifter handlar i första hand om förändringar när det gäller IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 intäkter från avtal med kunder.

Dessutom har FI lagt in förändringar av regelverket utifrån regeringens förslag till ändrade bestämmelser om bokföringsskyldighet för utländska försäkringsgivares filialer i Sverige.

Föreskrifterna föreslås börja gälla den 1 oktober 2017, och ska tillämpas på årsbokslut, årsredovisningar, koncernredovisningar och delårsrapporter som upprättas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018 eller senare.