Etikett: Johan Agerman

Fanny Wallér: Styrelse och VD var oense om LFAB:s framtid

Styrelse och VD kunde inte enas om synen på hur LFAB:s verksamhet skulle drivas framåt. Resultatet blev istället en överenskommelse om att VD skulle sluta, säger LFAB:s kommunikationsdirektör Fanny Wallér till Sak & Liv. 

Historiskt sett har det förekommit att en externt rekryterad LFAB-VD har haft låg förståelse för Länsförsäkringsgruppens karaktär och fått sparken för att ha förespråkat en mer renodlad koncernstruktur istället för dagens federativa organisation.

Enligt Fanny Wallér, kommunikationsdirektör på LFAB, finns dock inga sådana komponenter när det gäller bakgrunden till att Johan Agerman får sluta som LFAB-VD.

– Nej, det finns ingen oenighet kring den typen av frågeställningar.

Kan du säga något om på vilket sätt styrelsen och Johan Agerman har haft olika syn på bolaget?

– Johan har på ett förtjänstfullt sätt har genomfört ett bra arbete med planeringen för LFAB. Men när man nu tittar framåt är man inte eniga om hur verksamheten ska drivas i framtiden.

Går det att berätta mer i detalj på vilka punkter man inte har varit eniga?

– Nej, vi går inte ut med mer detaljinformation än så.

Johan Agerman har varit ordförande i ett antal av LFAB:s dotterbolag. Där efterträds han nu av tf VD Sören Westin.

– Att Sören Westin går in omedelbart i dotterbolagsstyrelserna bidrar till att skapa lugn och att vi ska kunna upprätthålla det tempo vi behöver, säger Fanny Wallér. 

Johan Agerman lämnar Länsförsäkringar efter oenighet

Länsförsäkringar meddelar i dag Johan Agerman nu lämnar sin post med omedelbar verkan. Bakgrunden är att Johan Agerman styrelsen för Länsförsäkringar AB har olika syn på hur Länsförsäkringar AB ska drivas

Tills vidare utses Sören Westin, tidigare vice VD, till tillförordnad VD för Länsförsäkringar AB.

Sören Westin kommer även att efterträda Johan Agerman som ordförande i vissa av Länsförsäkringar AB:s dotterbolag, däribland Länsförsäkringar Bank AB. 

En rekryteringsprocess inleds omgående för att hitta en efterträdare till Johan Agerman. 

– Jag vill tacka Johan Agerman för det arbete som genomförts, säger Jan Fock, styrelseordförande i Länsförsäkringar AB, i ett pressmeddelande i dag på morgonen.

Länsförsäkringar lämnar eget yttrande om vårdförsäkringsskatt

Länsförsäkringar har valt att lämna ett eget remissyttrande på förslaget om att införa skatt på arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring. 

Länsförsäkringar betonar att man ställer sig bakom yttrandet från Svensk Försäkring, och att det egna yttrandet är att betrakta som ett komplement. 

I sitt yttrande trycker Länsförsäkringar på några aspekter av kritiken mot skatten. Bland annat lyfter man fram att stöd för hälsoarbete bör uppmuntras och inte motverkas, att vårdförsäkringarna är väl spridda mellan olika branscher och inkomstlägen och att man bör se det som något positivt att vården tillförs mer resurser. 

Remissvaret är undertecknat av LFAB:s VD Johan Agerman, LFAB:s styrelseordförande Jan Fock och Caesar Åfors som är ordförande i Länsförsäkringar Sörmland och styrelseledamot i LFAB. 

Här kan du läsa hela remissyttrandet från Länsförsäkringar. 

Sven Eggefalk ny VD för Länsförsäkringar Bank

Sven Eggefalk – i dag vd i Länsförsäkringar Östgöta – tillträder den 3 april som ny VD för Länsförsäkringar Bank AB. 

Sven Eggefalk kommer även att ingå i Länsförsäkringar ABs koncernledning.

– Jag är mycket glad att vi har rekryterat Sven Eggefalk som vd för Länsförsäkringars Bank AB. Banken är en viktig och växande affärsverksamhet inom Länsförsäkringar och Sven har en gedigen erfarenhet av både bankverksamhet och vår federation, säger Johan Agerman, styrelseordförande Länsförsäkringar Bank AB, koncernchef och VD för Länsförsäkringar AB, i en presskommentar. 

Länsförsäkringsbolagens combined ratio sjönk till 94%

Under tredje kvartalet sjönk Länsförsäkringsbolagens combined ratio till 94 procent, jämfört med 97 procent tredje kvartalet 2016, framgår det av Länsförsäkringars resultatsammanställning som presenterades under fredagen.

Skadeförsäkringspremier för egen räkning steg under kvartalet till 6 447 (6 157) miljoner kronor. 

Försäkringsrörelseresultatet i gruppens skadeförsäkringsbolag ökade under kvartalet till 499 (349) miljoner kronor. 

För årets nio första månader uppgick sakrörelsens rörelseresultat till 6 193 (3 654) miljoner kronor.  

– Länsförsäkringsgruppen fortsätter att rapportera ett mycket starkt resultat. Sakförsäkringsverksamhetens rörelseresultat ökade till 6,2 Mdkr, med en fortsatt god premietillväxt på nära 6 procent och en totalkostnadsprocent på 94. Glädjande är att även våra relativt nya produkter som ger ekonomisk trygghet för kunder i olika livssituationer – såsom Bo Kvar och barnförsäkring – har fått ett positivt mottagande på marknaden under 2017, säger LFAB:s VD Johan Agerman bland annat i sin kommentar.

Läs mer om resultatet i Länsförsäkringsgruppen här! 

Krympande premieinkomster för Länsförsäkringar Liv

Under första kvartalet 2017 ökade rörelseresultatet i Länsförsäkringar Liv drastiskt, från –1 082 Mkr under första kvartalet år 2016 till 1 025 Mkr under samma tid i år. Det framgår av Länsförsäkringsgruppens delårsöversikt jan–mars 2017.

Premieinkomsten, däremot, sjönk ner till en så låg nivå att den inte ens täckte utbetalningar och kapitalflyttar från bolaget. Under första kvartalet 2017 var premieinkomsten 412 Mkr. Det är visserligen bara marginellt lägre än premieinkomsten under samma tid året innan, som var 420 Mkr. Men om man jämför några är tillbaka är det ett rejält ras. Under första kvartalet 2012, direkt efter det att Länsförsäkringar stängt tradlivförvaltningen för nyteckning, var premieinkomsten 1 355 Mkr.

Länsförsäkringar Fondlivs premieinkomst ökade till 2 462 Mkr, från 2 297 Mkr under första kvartalet under 2016, vilket är ungefär på samma nivå som tidigare år. Provisionsintäkterna ökade till 388 (343) Mkr. Rörelseresultatet ökade till 136 (118) Mkr.

I delårsöversikten förklaras det goda resultatet i Länsförsäkringar Liv med positiv kapitalavkastning, villkorsändringar till Nya Trad som fortsatte att stärka resultatet genom minskade försäkringstekniska avsättningar, och ett positivt operativt resultat. Det dåliga resultatet samma tid 2016 berodde delvis på de då fallande räntorna.

Johan Agerman, VD för Länsförsäkringar AB, nämner inte Länsförsäkringar Liv i sin kommentar till delårsöversikten, men säger så här om Länsförsäkringar Fondliv:

”Fondförsäkringsverksamhetens förvaltade kapital ökade till 120 Mdkr, främst genom en god värdeutveckling men även ett stabilt premieinflöde. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt fondsortiment och under kvartalet lanserades ett tiotal nya fonder från flera olika fondbolag i ett nytt utökat fondutbud.”

Resultatet för Länsförsäkringar Sak ökade med 2,5 miljarder kr Q1

Rörelseresultatet för Länsförsäkringar Sak ökade med närmare 2,5 miljarder kronor under årets första kvartal, från –277 Mkr under första kvartalet 2016 till 2 166 Mkr under samma tid i år. Det framgår av Länsförsäkringsgruppens delårsöversikt jan–mars 2017.

Premieintäkter efter avgiven återförsäkring ökade till 6 129 (5 871) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 520 (356) Mkr.

Johan Agerman, VD för Länsförsäkringar AB, kommenterar resultatet i ett pressmeddelande:

”Sakförsäkringsverksamhetens rörelseresultat … gynnades av god tillväxt, stark kapitalavkastning och en förbättrad totalkostnadsprocent på 94. Resultat och affärsvolymer fortsätter att öka stabilt även inom övriga affärsområden. Bankverksamhetens rörelseresultat uppgick till 0,4 Mdkr och inlåningen och utlåningen ökade med 9 respektive 13 procent.”

Nu blir Niclas Ward VD för Trygg-Hansa på riktigt!

Nu registreras Niclas Ward som VD för Trygg-Hansa på riktigt.

Den 16 mars meddelade Codan Forsikring till den svenska Finansinspektionen att Niclas Ward är VD för bolagets svenska filial, det vill säga Trygg-Hansa.

I går den 22 mars skickade Trygg-Hansa in motsvarande registerändring till det svenska bolagsverket.

Beslutet att Niclas Ward skulle bli VD för Trygg-Hansa fattades i augusti förra året, sedan dåvarande VD Johan Agerman lämnat bolaget för att börja som VD för Länsförsäkringar AB.

Då arbetade Niclas Ward på If som chef för affärsområde Industri.

Under mellantiden gick Trygg-Hansa/Codans koncernchef Patrick Bergander in som VD för Trygg-Hansa.

Den 22 februari påbörjade Niclas Ward sin nya anställning på Trygg-Hansa. Och nu registreras han alltså formellt som VD i filialen. 

Ledningsgruppen i Trygg-Hansa är i skrivande stund oförändrad jämfört med tidigare. Förutom Niclas Ward ingår: 

• Henric Uggla – Claims

• Mats Dahlquist – MarCom

• Susanne Holmström – Personal Lines

• Pierre Schuster – Commercial Lines

• Nina Lindhé – Operations & Process

• Mikael Kärrsten – Underwriting

• Fatima Antonsson – HR

• Niklas Eriksson – IT

• Marcus Nordstrand – Finance

• Sirpa Brathall – Governance & Control

Bilarna brinner i orten – men hur mycket är försäkringsbedrägerier?

Varför ökar de anlagda bilbränderna i Sverige? Under 2017 genomför försäkringsbranschen en gemensam kontrollaktivitet kring bilbränder för att utreda om det är vanligt att försäkringsbedrägerier är orsaken till bilbränder.

Under 2015 betalade försäkringsbranschen ut närmare 157 miljoner kronor i skadeersättning för brinnande bilar.

Nu lägger försäkringsbranschen extra resurser på dessa skador för att utreda i vilken utsträckning försäkringsbedrägerier kan vara en orsak till anlagda bilbränder.

– Bränderna skapar otrygghet i samhället. Försäkringsbranschen vill ta sitt ansvar och utreda om försäkringsbedrägerier är en vanlig orsak till bilbränder. Vi kommer därför att titta extra på denna typ av skador, säger Mats Galvenius, vd för Larmtjänst, i en presskommentar.

Årligen betalar de svenska skadeförsäkringsbolagen ut omkring 50 miljarder kronor i skadeersättning. En grov uppskattning är att försäkringsbedrägerier utgör mellan 5 till 10 procent av dessa utbetalningar. Under 2016 genomförde försäkringsbranschen 7417 bedrägeriutredningar vilket är en ökning jämfört med 2015 då 6967 bedrägeriutredningar genomfördes. Bedrägeriutredningarna ledde till att försäkringsbolagen avböjde skadeutbetalningar till ett värde av 471 miljoner kronor. Totalt gjordes 391 polisanmälningar av misstänkta försäkringsbedrägerier.

Niclas Ward ny VD på Trygg-Hansa – tillträder i dag!

Trygg-Hansas meddelade i dag att Niclas Ward i dag tillträder som ny VD. Han kommer närmast från If där han var chef för affärsområdet Industri.

–Det är en stor ära att få leda Trygg-Hansa. Jag känner en ödmjukhet och engagemang över att leda denna fina organisation med sitt starka varumärke. Jag vill bidra till att vi tillsammans ska ta hand om våra kunder på allra bästa sätt och att vi kan få Trygg-Hansa att växa och utvecklas, säger han i en presskommentar.

Niclas Ward har 15 år i försäkringsbranschen. Han har varit med om flera omvälvande förändringar på marknaden, och bedömer att förändringstakten kommer att fortsätta.

– Branschen som helhet är just nu inne i en väldigt spännande fas, vi ser stora förändringar och möjligheter inom risklandskapet, den tekniska utvecklingen med snabbare distributionsvägar och kundernas ökande krav på enklare, snabbare och smidigare processer. Allt detta sammantaget skapar nya utmaningar och möjligheter för oss.

Från If har Niclas Ward erfarenhet av både produkt och pris samt sälj och marknad, för såväl privat- som företagsförsäkring.

Patrick Bergander, som varit tillförordnad VD under hösten efter Johan Agerman, fortsätter som nordisk VD för Trygg-Hansa och Codan A/S.

– Niclas har ett otroligt driv och ett stort engagemang, både privat och professionellt. Därtill har han en gedigen branscherfarenhet. Jag är övertygad om att han kommer att tillföra enormt mycket till såväl företagskulturen som vår affär och jag är väldigt glad att idag välkomna honom till Trygg-Hansa, säger Patrick Bergander i sin presskommentar.

Resultatet för Länsförsäkringar Sak störtdök Q4 förra året

Rörelseresultatet för Länsförsäkringar Sak sjönk drastiskt under fjärde kvartalet förra året. Fjärde kvartalet 2016 var rörelseresultatet 84 miljoner kronor, att jämföra med 417 miljoner kronor motsvarande period 2015. Det framgår det av bokslutskommunikén från moderbolaget Länsförsäkringar AB i dag.  

Under helåret 2016 sjönk rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen till 644 (908) miljoner kronor. Totalkostnadsprocenten steg under året till 92 (85) procent. Skadeprocenten ökade till 71 (64). 

Nu tycks det dock som om försämringen till stor del har att göra med tillfälliga positiva effekter under 2015.

Av bokslutskommunikén framgår att det under föregående år realiserades ett betydande avvecklingsresultat i samband med en genomgång av reserver, efter beslut om att överföra en stor del av affären olycksfall och sjukförsäkring vuxen till länsförsäkringsbolagen. Bortsett från detta var rörelseresultatet 2016 i nivå med fjolårets, heter det i kommunikén. 

Andra negativa faktorer för 2016 som nämns i bokslutskommunikén är: högre skadekostnader i mottagen internationell återförsäkringsaffär från framförallt en högre frekvens av medelstora skador, förstärkning av reserver för tidigare års skador, högre skadekostnader i ansvarsaffären och reservförstärkning i skadelivränterörelsen i samband med byte av räntekurva för diskontering. Resultatet för sjukvårdsaffären utvecklades däremot positivt under året. 

Det här är några andra punkter ur LFAB:s bokslutskommuniké:

• Koncernens rörelseresultat ökade till 2 286 (2 155) miljoner kronor.

• Premieintäkterna i sakrörelsen ökade till 5 342 (5 074) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet i bankkoncernen ökade till 1 467 (1 175) Mkr.

Johan Agerman, VD för Länsförsäkringar AB, kommenterar resultatet bland annat så här i ett pressmeddelande i dag: 

”Som nytillträdd vd för Länsförsäkringar AB ser jag fram emot att vara med och vidareutveckla Länsförsäkringar. Vi gör det från en styrkeposition – med starka resultat och god tillväxt i ryggen. Med nöjda kunder och ett starkt varumärke.”

Klicka här för att ta del av hela bokslutskommunikén!