Etikett: Karl-Fredrik Björklund

Rättegång i juni i tvisten mellan Aon och uppsagd förmedlare

Den 4 juni inleds rättegången mellan Aon Sweden och en uppsagd försäkringsförmedlare som stämt bolaget på 100 000 kronor. Det beslutade Stockholms tingsrätt i samband med förberedande förhandlingar i december.

Det var i augusti förra året som förmedlaren Claes Hedin, ansökte om stämning mot Aon Sweden. 

Bakgrunden är att han sades upp från företaget i juni förra året med motiveringen att det förelåg arbetsbrist. Claes Hedin är fortfarande anställd av Aon men är för närvarande arbetsbefriad. 

I stämningsansökan begärde han ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor. Han önskade dessutom få fastställt att han hade rätt till ett ekonomiskt skadestånd på maximalt 32 månadslöner, beroende på hur stor den totala ekonomiska skadan kan komma att bli, i enlighet med 38 och 39 §§ i lagen om anställningsskydd. 

Claes Hedin menar att det helt saknas saklig grund för uppsägningen eftersom han har samma kvalifikationer som andra anställda och dessutom längre anställningstid än de flesta anställda. Han anställdes vid Aon i november år 2000, då i rollen som marknadsdirektör. Totalt sett har han cirka 40 års yrkeserfarenhet i försäkringsbranschen. 

Enligt stämningsansökan innebär uppsägningen därmed ett brott mot turordningsreglerna.

Från Aon menar man däremot att turordningsreglerna i detta fall inte behöver följas. Detta mot bakgrund av att det genomförts en omorganisation där funktionen som Chief Broking Officer för Sverige har förts över till Nordic Chief Broking Officer i Aon i Danmark, och att Claes Hedin dessutom erbjudits och avvisat ett förslag om en annan tjänst i företaget.

Claes Hedin och hans ombud tillbakavisar tanken på att turordningsreglerna inte skulle behöva följas – bland annat mot bakgrund av att den erbjudna tjänsten till större delen innebär okvalificerade arbetsuppgifter och dessutom en mycket kraftig sänkning av förmånerna. 

– Arbetsgivaren erbjöd den anställde att stanna kvar med i huvudsak andra och synnerligen okvalificerade arbetsuppgifter och med mindre än 36 procent av tidigare förmånspaket. Det anser vi vara ett helt oskäligt erbjudande, säger advokat Karl-Fredrik Björklund som är ombud för Claes Hedin. 

– Till det kommer att Claes Hedin har känt sig illa behandlad av företaget. Den tjänst som erbjöds innebar mycket okvalificerade arbetsuppgifter. Dessutom motsvarade det förmånspaket som företaget erbjöd först endast 25 procent av det förmånspaket han har i dag.

Claes Hedin är fortfarande anställd i Aon, anställningen pågår fram till den 15 juli i år. Han är arbetsbefriad sedan den 7 augusti förra året. 

I samband med de förberedande förhandlingarna i december fördes diskussioner om en möjlig förlikning. Slutsatsen var att en förlikning inte var möjligt för närvarande.