Etikett: Karlskrona

Gjensidige förlorade i tvist om brand vid kadetternas examensfest

Gjensidige har förlorat en tvist vid Solna tingsrätt i ett fall som gäller en brand i samband med en examensfest för kadetterna vid Sjökrigsskolan i Karlskrona. Vid festen antändes nödbloss och ett ”eldsvärd” inomhus. Domstolen menar dock att det inte går att klarlägga att den person som antände nödblosset orsakat branden. 

Bakgrunden är att det ordnades en fest i Karlskrona natten mellan den 11 och 12 december 2018 i en lägenhet som fungerade som festlokal för kadetterna vid Sjöstridsskolan. Festen ordnades i samband med examen från Sjöstridsskolan, och mellan 15 och 20 personer var på plats i lokalen.

Under festen inträffade en brand när några av festdeltagarna antänt ett nödbloss och satt eld på ett ”eldsvärd”, det vills säga en träpinne inlindad i tygremsor som dränkts i tändvätska. Elden spred sig från en hörnsoffa och ledde till att lägenheten blev helt utbränd. Ytterligare lägenheter i huset blev svårt rökskadade. I efterspelet till branden fick flera av festdeltagare strafföreläggande för allmänfarlig vårdslöshet.

Fastigheten var försäkrad hos Gjensidige som betalade ut ersättning på 1,7 miljoner kronor för skadorna till byggnadens ägare AB Karlskronahem. Gjensidige menade att branden orsakats av den person som antände nödblosset och valde att rikta krav mot honom med hänvisning till att han varit grovt vårdslös.

Festdeltagaren som tänt eld på nödblosset tillbakavisade att han agerat grovt vårdslöst och hänvisade bland annat till att branden istället kunde ha orsakats av att den festdeltagare som svingade eldsvärdet.

Eftersom parterna inte gick att komma överens om skadeståndsansvaret gick tvisten till domstol, där festdeltagaren företräddes av sitt försäkringsbolag Moderna.

— Antändandet av nödblosset skedde i ett rum fullt av i olika grad berusade människor och där det även fanns möbler i tyg och trä. Vidare var det mörkt och rökigt i vardagsrummet. Risken för mycket allvarliga personskador vid en brand var överhängande. Det fanns även en stor risk för brandspridning vid branden. Trots detta valde NN att antända nödblosset inne i lägenheten, heter det i Gjensidiges argumentation för att hanteringen av nödblosset orsakade branden och också kunde definieras som grov vårdslöshet.

Nu har dom fallit vid Solna tingsrätt. Domstolen kommer fram till att det inte är möjligt att säga om det var nödblosset eller eldsvärdet som orsakade branden och att Gjensidige därför inte visat att den person som antände nödblosset också orsakade branden.

Så här formuleras det i domen:

— Vid en samlad bedömning utifrån det förebringade materialet finner tingsrätten att sannolikheten för att branden startat till följd av varma restprodukter från nödblosset inte är större än att den startat till följd av fallande brinnande tygflagor från eldsvärdet. Det är således inte klart mer sannolikt att NN1 orsakat branden än att den startat till följd av en annan orsak, nämligen genom NN2:s agerande med eldsvärdet. Gjensidige har alltså inte nått upp till det beviskrav som är en förutsättning för bifall till talan. Käromålet ska därför ogillas.

Gjensidige ska nu stå för rättegångskostnaderna på 300 000 kronor.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av domen.