Etikett: Klimatfrågan

AP1 i nytt projekt om klimatet och investeringsstrategier

Första AP-fonden har inlett ett samarbete med Ortec Finance en pilotstudie om klimatförändringarnas betydelse i samband med beslut om strategisk portföljallokering.

Satsningen görs tillsammans med OPTrust Pensioenfonds van de Metalektro och Philips Pension Fund. Ortec Finance är leverantör av tekniska lösningar som ger stöd vid investeringsbeslut.

– Bättre kunskap om hur klimatförändringarna kan påverka risker och avkastning är av stor vikt för vår långsiktiga avkastning. Att delta i denna klimatstudie kommer inte bara att fördjupa vår förståelse utan också vara en viktig del i hur vi utformar vår klimatstrategi, säger Mikael Angberg, kapitalförvaltningschef på AP1.

Projektets mål är att integrera och kvantifiera risker kopplade till klimatförändringar i de finansiella framtidsscenarier som ligger till grund för beslut om långsiktig portföljsammansättning. Pilotstudien förväntas pågå till slutet av året, och avsikten är att i början av nästa år kunna offentliggöra en sammanställning av olika klimatscenariers påverkan.

Klimatsmart! Folksam ställer sig bakom klimatuppropet TCFD

Folksam meddelade i dag att man ställer sig bakom finansvärldens internationella klimatupprop TCFD, som uttyds Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

TCFD grundades i december 2015 av det internationella organet Financial Stability Board, FSB.

Ramverket är tänkt att stödja företagens strävan efter att ge kvalitativ hållbarhetsinformation till finanssektorns intressenter och till tillsynsmyndigheterna.

TCFD har utvecklat ett ramverk på fyra områden: Governance, Strategi, Riskhantering och relevanta mätvärden. 

– Vi engagerar oss i det våra kunder bryr sig om och vill tydligt ta ställning för seriös hållbarhetsrapportering. Det är viktigt att att finansbranschen ger konsekvent, jämförbar och tillförlitlig klimatrelaterad information. Det lägger grunden till informerade beslut och bidrar till att upprätthålla finansiell stabilitet, säger Folksams vd, Jens Henriksson i en presskommentar.

 

Svensk Försäkring: Uppsala bäst i landet på klimatanpassning

Uppsala är bäst! I varje fall när det gäller klimatanpassning, enligt Svensk Försäkrings nya rankning av Sveriges kommuner. 

Efter Uppsala följer Lomma och Stockholm på en delad andraplats, i kartläggningen från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring.

Många kommuner har fortfarande inte undersökt sina klimatrelaterade risker.

– Kommunerna behöver bli bättre på att analysera hur de kan påverkas av framtida klimatförändringar och vidta åtgärder för att minska sin sårbarhet. Till exempel måste beredskapen öka för perioder av extremt torrt väder och låga grundvattennivåer som vi ser i år, säger Philip Thörn på IVL Svenska Miljöinstitutet, i en presskommentar.

Kartläggningen genomförs för tredje året i rad, och visar en positiv trend gällande kommunernas klimatanpassningsarbete. 91 procent av kommunerna svarar i år att de arbetar med klimatanpassning, vilket är en ökning med 10 procentenheter från 2016.

Samtidigt har tre av tio kommuner inte analyserat hur de kan påverkas av framtida klimatförändringar. Endast två av tio kommuner uppger att de följer upp och utvärderar sitt klimatanpassningsarbete. 139 av 202 (7 av 10) svarande kommuner når inte upp till hälften av poängen i rankningen.

– Det är glädjande att kommunerna fokuserar mer på klimatanpassning men flera utmaningar kvarstår. De klimatrelaterade skadorna är redan idag omfattande. De drabbar enskilda fastighetsägare och samhället i stort. Det återstår mycket att göra för att anpassa Sverige till ett förändrat klimat, säger Anna Rudérus på Svensk Försäkring.

Kartläggningen bygger på en enkät från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring, som besvarades av 202 kommuner. Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the Adaptation Support Tool.

Svensk Försäkring hyllar utredning om kommuners klimatanpassning

Klimatanpassningsutredningen, som presenterades under måndagen, är ett steg i rätt riktning. Det menar Svensk Försäkring i sin kommentar till betänkandet. Enligt utredningens betänkande ska alla kommuner inventera risker och upprätta en klimatanpassningsplan.

Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet skriver i en gemensam kommentar att man välkomnar förslaget om att alla kommuner ska kartlägga sina risker för översvämningar, ras, skred och erosion. Därefter ska varje kommun ta fram en plan med förslag på klimatanpassningsåtgärder för att minska sin sårbarhet.

– Detta är mycket glädjande. Vi har i våra årliga undersökningar av hur kommunerna arbetar med klimatanpassning noterat att många kommuner inte har undersökt sina klimatrelaterade risker, trots att i princip alla kommuner anger att de tror att de kommer att påverkas av klimatförändringar och extrema väderhändelser, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring, i en presskommentar.

Utredningen föreslår att Boverket får ett övergripande ansvar för klimatanpassningsfrågorna, inklusive att ta fram riktlinjer för byggande och anpassning. Det är positivt att en myndighet får det övergripande ansvaret. I Boverkets uppdrag bör det dock ingå att göra regionala anpassningar av riktlinjerna.

SPP gläds åt 10 miljarder kr på ett år till fossilfria fonder

SPP meddelar i dag att man på ett år fått in nära 10 miljarder kronor till sitt Plus-koncept med fonder som investerar i fossilfria tillgångar. 

I Plus-konceptet som lanserades för ett år sedan ingår SPP Tillväxtmarknad Plus, SPP Global Plus och SPP Sverige Plus. Fonderna är indexnära, samtidigt som de integrerar hållbarhetsaspekter och inte investerar i bolag som utvinner eller distribuerar fossila bränslen eller bolag med stora fossilreserver. Fonderna väljer även bort de bolag som har högst fossilt fotavtryck och investerar mer i bolag som har lågt fossilt fotavtryck och högt hållbarhetsbetyg. 

– Fonderna har verkligen fyllt ett gap på marknaden och vi ser ingen avmattning på efterfrågan. Det första året har varit väldigt framgångsrikt för samtliga fonder, men framförallt för SPP Global Plus, som har fortsatt att leverera riktigt bra avkastning även under 2017, säger Åsa Wallenberg, VD för SPP Fonder, i en presskommentar.

En del av fonderna dedikeras dessutom särskilt för bolag som arbetar med lösningar på framtidens klimatutmaningar, exempelvis i vindkraft, vattenkraft, solenergi och bergvärme.

Fonderna finns tillgängliga via bland annat SPP, Avanza, Nordnet och Fondmarknaden.

AP7 fick AAA – bättre miljörating än de flesta kapitalägare

Sjunde AP-fonden meddelar stolt att man har fått topp-rankingen AAA. Det innebär att man anses vara bland de 3 procent av kapitalägarna i världen som är bäst på att hantera klimatrisker.

Rankingen har utförts av den ideella organisationen Asset Owner Disclosure Project.

Sjunde AP-fonden beskriver det som att man är en aktiv ägare när det gäller att driva på förändring i de bolag man äger. Man försöker motverka klimatförändringarna genom att, rösta på bolagsstämmor för långtgående krav på hållbarhet. Under 2016 har AP7 även tillsammans med andra ägare lagt fram egna klimatmotioner till bolagsstämmor.

Två gånger per år offentliggör man vilka bolag man har valt att utesluta från sin ägarlista, tillsammans med skälen för uteslutningen. 

Sjunde AP-fonden framhåller att man även arbetar med att integrera klimatrisker genom att vara med och skapa nya normer och standarder som påverkar hela marknaden. Dessutom bidrar man till att finansiera verksamheter som bidrar till omställningen, genom att investera i miljöteknik och gröna obligationer.

 

Svensk Försäkring presenterar Årets Klimatkommun i juni

Den 8 juni kommer Svensk Försäkring tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet att presentera sin årliga undersökning av hur kommunerna arbetar med klimatanpassning. Bland annat utses Sveriges bästa kommun på klimatområdet.

Klimatrankningen av Sveriges kommuner sker i samband med ett seminarium, riktat i första hand till kommunala beslutsfattare och tjänstemän och andra personer som arbetar med klimatfrågor. 

Vid seminariet kommer bland annat meteorologen Martin Hedberg  att tala om klimatförändringar och förändrade vädermönster. Det kommer även att vara en diskussion om utredningsförslaget från Klimatanpassningsutredningen.