Etikett: Kvartalsstatistik

Svensk Försäkring: Rekord för både liv- och sakpremier 2018

Under förra året var det rekordnivåer på premierna både inom livförsäkring och inom sakförsäkring. Det framgår av Svensk Försäkrings statistik som publicerades i dag på morgonen. Sakpremierna ökade med 5 procent förra året medan livpremierna steg med hela 9 procent. 

Livförsäkring — tjänstepensioner påverkade uppgången mest

Det är framförallt tjänstepensioner som påverkar uppgången av premieinbetalningarna till livförsäkring under 2018, konstaterar Svensk Försäkring i sin sammanställning av statistik för förra året.

 Det är framförallt tjänstepensionerna som driver på uppgången. Vi ser att både kollektivavtalade och individuellt avtalade tjänstepensioner ökar, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring, i en kommentar.

Förklaringen till de ökande premieinbetalningarna till tjänstepensionen är bland annat lönetillväxt, höjda nivåer på avsättningarna till tjänstepension och att fler kommer över intjänandetaket i tjänstepensionssystemet och därmed betalar den högre avgiftsnivån på 30 procent eller mer. Även omläggningen från förmånsbestämda till avgiftsbestämda tjänstepensionssystem innebär att avgiftsinbetalningarna under en övergångsperiod ökar.

Privata kapitalförsäkringar har vuxit starkt under en längre tid, och speciellt sedan början av 2016. De privata kapitalförsäkringarna – som utgör en tredjedel av de totala premieinbetalningarna till livförsäkrings­företagen – ökade med 7 procent i årstakt det fjärde kvartalet 2018.

De privata pensionsförsäkringarna fortsätter att minska. De senaste sex åren har dessa försäkringar minskat med 79 procent i inbetalda premier, på grund av den avskaffade avdragsrätten.

Den genomsnittliga totalavkastningen på livförsäkringsföretagens tillgångar uppgick till 0,4 procent under 2018, vilket är betydligt lägre jämfört med de senaste åren.

Sakförsäkring — god konjunktur bidrog till ökningen

Enligt Svensk Försäkrings är ökningen av premieinkomsterna till skadeförsäkring en fortsättning på den trend som funnits sedan 2012. Premietillväxten sedan det fjärde kvartalet 2012 uppgår till 31 procent. En orsak är den konjunkturförstärkning som skett de senaste sex åren.

— Vi ser ett tydligt samband mellan utvecklingen i BNP och premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretagen. Det är därför väntat att efterfrågan på försäkringar har stigit under den högkonjunktur som varit de senaste åren, säger Martin Solberger i sin kommentar.

Trafik- och motorfordonsförsäkringar står för mer än en tredjedel av premieinkomsterna till skadeförsäkringar och ökade med 4 procent under 2018. Försäkringsområdena företag- och fastighetsförsäkringar, hem- och villahemförsäkringar samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar ökade med 6 procent vardera.

En del av ökningen av skadeförsäkringspremierna förklaras av att det skett en förändring av antalet företag i Svensk Försäkrings statistik. Den sammanlagda utvecklingen för de företag som fanns med i statistiken även under föregående år är 4 procent.

Svensk Försäkring: Livpremier ökar med 9%, sakpremier stiger 5%

De senaste fyra kvartalen har premierna till svenska livbolag ökat med 9 procent jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Under samma period har skadeförsäkringspremierna stigit med 5 procent. Det framgår av Svensk Försäkrings branschstatistik för det tredje kvartalet 2018 som presenteras i dag.

Statistiken visar att inom livförsäkring är det framförallt tjänstepensioner — både kollektivavtalade och individuellt avtalade pensionslösningar — som driver uppgången. Några av förklaringarna till ökningen är lönetillväxt, höjda nivåer på avsättningarna till tjänstepension samt att fler kommer över intjänandetaket i tjänstepensionssystemet och därmed betalar den högre avgiftsnivån på 30 procent eller mer.

Premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretagen har ökat med 5 procent jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Premierna har därmed gått från knappt 80 miljarder kronor till knappt 84 miljarder kronor. Premieinkomsterna inom skadeförsäkring har vuxit stadigt de senaste fem åren. Sedan det tredje kvartalet 2012 har premievolymen stigit med drygt 30 procent, motsvarande knappt 20 miljarder kronor.

Här hittar du branschstatistiken från Svensk Försäkring. 

Livförsäkringspremierna har ökat med 7 procent på ett år

Under den senaste tolvmånadersperioden växte premierna inom livförsäkring med 7 procent, jämfört med motsvarande period för ett år sedan. Det framgår av Svensk Försäkrings kvartalsstatistik som presenterades i dag. Samtidigt ökade skadeförsäkringspremierna med 3 procent. 

Summerar man premieinbetalningarna inom liv och sak ligger ökningen av premievolymen sammanlagt på 6 procent. 

– Det är en fortsatt stark ökningstakt, även om takten inte är lika hög som de senaste kvartalen, heter det i rapporten från Svensk Försäkring.

Inom livförsäkring låg ökningen av privata kapitalförsäkringar på hela 16 procent under perioden. 

– Den kraftiga ökningen av kapitalförsäkringar indikerar att människor söker nya sätt att på ett tryggt sätt spara till sin pension, säger Svensk Försäkrings chefsekonom Anna Pettersson Westerberg i en kommentar.

– Att människor tar ansvar och sparar långsiktigt är positivt. Risken finns dock att de grupper som tidigare sparade i privata pensionsförsäkringar, exempelvis kvinnor med lägre inkomster, inte sparar på egen hand efter att avdragsrätten slopades. Det vore olyckligt om samma grupper saknar eller har en lägre tjänstepension. Det kan medföra stora skillnader i pension i framtiden.

Inom skadeförsäkring ökade sjuk- och olycksfallsförsäkringarna med 6 procent under den senaste tolvmånadersperioden, medan trafik- och motorförsäkring ökade med 3 procent. 

– Att premieinkomsterna ökar beror till stor del på den goda ekonomiska utvecklingen i Sverige under de senaste åren. Till exempel ökar efterfrågan på företagsförsäkringar när företagen expanderar och efterfrågan på hemförsäkringar stiger när hushållens disponibla inkomster ökar. Förhållandet mellan premieinkomsterna till skadeförsäkringar och BNP är tydligt, säger Anna Pettersson Westerberg.

Här kan du ta del av hela kvartalsstatistiken från Svensk Försäkring. 

Svensk Försäkrings statistik: Tjänstepensioner upp 7 % 2017

Tjänstepensionspremierna ökade med 7 procent 2017 jämfört med 2016. Det framgår av Svensk Försäkrings kvartalsstatistik i dag på morgonen. Där framgår också att premievolymen för trafik- och motorförsäkring ökade med 4 procent. 

Premieinkomsterna i försäkringsbranschen har totalt sett ökat med 12 procent jämfört med motsvarande period för ett år sedan. Enligt Svensk Försäkring är det ungefär samma ökningstakt som under de senaste kvartalen. Premieinkomsterna ökade med 13 procent för livförsäkringar och 7 procent för skadeförsäkringar.

– Den ökade efterfrågan är inte förvånande med tanke på den starka svenska ekonomin och ökade disponibla inkomster för hushållen, säger Anna Pettersson Westerberg, chefsekonom på Svensk Försäkring, i en kommentar.

Störst ökning inom livförsäkring stod privat kapitalförsäkring för. Där var ökningen 21 procent. Ökningarna var stora också i tjänstepensionsförsäkringen och i kapitalförsäkringen för tjänstepension, som båda ökade med 7 procent. Totalt uppgick premieinbetalningarna för livförsäkringsbolagen till 211 miljarder kronor under 2017. För 2017 blev totalavkastningen på tillgångar som förvaltas av svenska livförsäkringsföretag 6,3 procent vilket är i linje med den genomsnittliga årliga totalavkastningen de senaste tio åren; 6,2 procent.

Premieinkomsterna till skadeförsäkringsbolagen har ökat med 4 procent (3 miljarder kronor) jämfört med föregående år. Ökningen var störst inom trafik- och motorfordonsförsäkringar med 4 procent. Hem- och villaförsäkringar ökade med 1 procent. Företag- och fastighetsförsäkringar minskade med 4 procent och sjuk- och olycksfallsförsäkringar ökade med 4 procent. De totala premieinkomsterna uppgick till 80 miljarder kronor under 2017.

Här kan du ta del av hela kvartalsstatistiken från Svensk Försäkring. 

 

 

343 miljarder kr – ny rekordnivå för svenska försäkringspremier!

Aldrig förr har så många betalat in så mycket pengar i försäkringspremier i Sverige! Tredje kvartalet slog den svenska försäkringsbranschen nytt rekord i premieinkomst – volymerna har den senaste tolvmånadersperioden ökat med 13 procent jämfört med ett år tidigare. 

Under den senaste tolvmånadersperioden – fjärde kvartal 2016 till tredje kvartalet i år – uppgick premieinkomsten till 343 miljarder kronor. Av detta stod livförsäkring för 76 procent och skadeförsäkring för 24 procent.

Den samlade premieinkomsterna för livförsäkring har ökat med 14 procent och för skadeförsäkring med 9 procent. Inom livförsäkring är det försäkringsgrenen privat kapitalförsäkring som har ökat mest – ökningen uppgår till 25 procent. Privat kapitalförsäkring står totalt för 33 procent av de inbetalade premierna. Totalt uppgick premieinkomsterna inom livförsäkring till 259 miljarder kronor, varav 31 miljarder kronor utgörs av inflyttat kapital och fribrevsuppräkningar. Förutom detta låg premieinkomsten med andra ord på 228 miljarder kronor, varav konkurrensutsatta försäkringar stod för 209 miljarder kronor.

På fem år har de inbetalda livpremierna stigit med 64 miljarder kronor eller hela 44 procent! Störst marknadsandelar bland livförsäkringsföretagen har i dag Folksam och Skandia, följda av Alecta, AMF Pension och SEB. De fem största bolagen omfattar 54 procent av de totalt inbetalda premier inom konkurrensutsatt livförsäkring. 

Premieinkomsterna inom skadeförsäkring har de senaste fem åren stigit med 16 miljarder kronor eller 25 procent. Störst marknadsandelar bland skadebolagen har inte oväntat Länsförsäkringar, If, Folksam och Trygg-Hansa, följda av Moderna och Dina. De fem största bolagen stod sammanlagt för 83 procent av den totala premieinkomsten inom skadeförsäkring under det senaste året. 

Här hittar du mer information från Svensk Försäkring om kvartalsstatistiken. 

Politisk osäkerhet sänker de svenska livpremierna!

Politisk osäkerhet – med Brexit och presidentvalet i USA – har bidragit till att livförsäkringspremierna har sjunkit med 9 procent det senaste året. Samtidigt har premierna för svensk skadeförsäkring med hela 6 procent, visar Svensk Försäkrings kvartalsstatstik. 

Ökningen av skadeförsäkringspremier drivs till stora delar av att premierna för motorförsäkring har ökat. Största procentuell ökning har det varit inom sjuk- och olycksfallsförsäkring, som ökade med 9 procent till 9,6 miljarder kronor.

När det gäller livförsäkring är det framförallt nyteckningspremierna som har minskat. De årliga premierna har sjunkit med 1 miljard kronor och engångspremierna med 12 miljarder kronor.

Enligt Svensk Försäkring kan en anledning till att premierna till kapitalförsäkring gått ned, vara att hela året har präglats av turbulenta börstider till följd av en stor politisk osäkerhet. Svensk Försäkring pekar bland annat på utvecklingen med Brexit och presidentvalet i USA.

”Osäkerheten gör det svårare att bedöma korrekta priser på risktillgångar och investerare söker sig då till säkrare placeringar än fonder, aktier och värdepapper”, skriver Svensk Försäkring i en kommentar.

Klicka här för att läsa hela kvartalsstatistiken.