Etikett: Lagrådet

Lagrådet underkänner regeringens lagförslag om könskorrigering

Lagrådet har beslutat att avstyrka ett förslag om lagstiftning för könskorrigering. Svensk Försäkring har tidigare varnat för att det finns risk för att den förenklade processen som föreslås kan komma att utnyttjas för olika former av bedrägerier. 

Nu är det inte kritiken från Svensk Försäkring som har fått lagrådet att rekommendera avstyrka propositionen med namnet ”Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen”. Istället fokuserar lagrådet i sin kritik på att beredningsprocessen har varit bristfällig och att de föreslagna lagarna inte är förenliga med internationella konventioner.

Enligt lagrådet är regeringsformens beredningskrav är inte uppfyllt eftersom förslagen skickats ut på remiss med alltför kort remisstid. Dessutom var de remitterade promemoriorna otillräckliga, och det kan ifrågasättas att alla berättigade intressen var företrädda bland remissinstanserna, menar lagrådet.

Vidare pekar lagrådet på att grundläggande frågor om rättsverkan av könsbyte inte har behandlats och ifrågasätter även starkt om barn som har fyllt 15 år ska få en bestämmanderätt som tar över vårdnadshavarnas ansvar när det gäller ändring av kön. Lagrådet ifrågasätter om denna intresseavvägning är förenlig med Europakonventionen och går att förena med regleringen av barnets bästa i barnkonventionen.

Här kan du ta del av lagrådets kritik av lagförslaget. 

Lagrådet riktar kritik mot förslaget till ny CFC-lagstiftning

Lagrådet riktar kritik mot regeringens förslag till ny lagstiftning om CFC-bolag, som bland annat berör svenskägda captivebolag utomlands. 

Lagrådsremissen lades fram den 7 juni i år, och bygger på ett EU-direktiv om regler mot skatteflyktsmetoder. CFC-reglerna – där CFC står för- ”controlled foreign company” – innebär att om ett utländskt, lågbeskattat bolag ägs från Sverige ska den svenska ägaren ska beskattas löpande för bolagets inkomster. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

I den nya lagstiftningen definieras fler länder än tidigare som länder med låg beskattning. Dessutom är tanken att lagen ska ändras när det gäller beskattning av säkerhetsreserven i  skadeförsäkringsföretag utomlands, något som bland annat påverkar svenskägda captives i andra länder som försäkrar svenska risker.  

Lagrådet konstaterar i sitt yttrande bland annat att stora resurser har lagts ned på regelverket kring skadeförsäkringsföretagens säkerhetsreserver. Den föreslagna lagregleringen har blivit omfattande men innehåller ändå oklarheter, skriver lagrådet. 

Lagrådet menar också att det kan ifrågasättas om den föreslagna lagstiftningen är förenlig med EU-direktivet när det gäller Det handlar bland annat om möjligheten att beskatta inkomster som kommer från i ett fast driftställe utanför EES även när driftställets verksamhet utgör ”verklig ekonomisk verksamhet”. 

När det gäller andra delar av lagstiftningen, där den svenska lagstiftningen föreslås gå utöver EU-direktivets regelverk, skriver lagrådet att argumentationen är ”svårförståelig och motsägelsefull”. 

Enligt lagrådet finns det också skäl att tydligare än som skett i remissen, klarlägga hur den nya permanenta schablonintäkten på säkerhetsreserver förhåller sig till de fiktiva säkerhetsreserverna. 

Här kan du ta del av lagrådets hela yttrande.

Trots lagrådskritiken: Beslut i dag om prop om privata vårdförsäkringar

Lagrådet beslutade tidigare att inte tillstyrka den föreslagna lagstiftningen om privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Trots kritiken beslutade regeringen i dag att lägga fram propositionen. 

Lagförslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Det går i korthet ut på att privat sjukvårdsförsäkring endast får erbjudas inom den offentliga vården om det går att visa att människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts. 

Lagrådets kritik gick ut på att lagen inte behövs, eftersom den bara är ett förtydligande av vad som redan gäller. 

Men trots den ovanligt skarpa kritiken från lagrådet, valde regeringen i dag vid sitt sammanträde att lägga fram propositionen för riksdagen. 

Propositionen har beteckningen 2016/17:166.