Etikett: Lantmännen

PRI Ideell Förening beslutade om sänkt diskonteringsränta

PRI meddelar att styrelsen i PRI ideell förening har fattat beslut om att sänka diskonteringsräntan med 1 procentenhet till 3 procent. Beslutet gäller från den 1 januari nästa år. 

Det innebär att arbetsgivare som utfäst ålderspension enligt ITP 2, och som tryggat åtagandet i egen regi genom avsättning i balansräkningen eller genom överföring av medel till pensionsstiftelse, nu tvingas tillämpa den lägre diskonteringsräntan från den 1 januari nästa år.

Bakgrunden till beslutet är att företagens avkastning på totalt kapital under en längre period har haft en sjunkande utveckling. Föreningen menar nu att den nya nivån på diskonteringsräntan är väl avvägd för att säkerställa en för företagen långsiktigt hållbar och förutsägbar utveckling av PRI-skulden.

Parallellt med beslutet om den sänkta diskonteringsräntan har föreningen beslutat om justeringar av livslängdsantagandena och beräkningen av konsolideringsreserven.

PRI ideell förening är en förening som finns till för att — fristående från PRI Pensionsgaranti — fastställa de parametrar som används vid beräkning av pensionsskuld för ITP 2 i egen regi. Stiftare av föreningen är Svenskt Näringsliv, Unionen och Ledarna och utöver stiftarna är Svensk Handel medlem.

Styrelsen består av representanter för medlemmarna och de företag som tillämpar ITP 2 i egen regi. PRI Pensionsgaranti är inte delaktiga i föreningen och har inget inflytande på föreningens beslut. Ledamöter i styrelsen är för närvarande ordförande Michael Runnakko, oberoende, för Ledarna Marika Brynne och Thomas Eriksson, för Lantmännen Eva Fröberg, för Svenskt Näringsliv Hans Gidhagen, för Industriarbetsgivarna Per Hidesten, för Holmen Anders Jernhall och för Unionen Hans Norin och Martin Wästfelt.

Dirual Försäkring – Lantmännen startar nytt captive i Sverige

Lantmännen har startat ett nytt captivebolag i Sverige. Avsikten är att bolaget ska ta över vissa risker som i dag ligger i Lantmännens schweiziska captive Dirual AG. 

Ett antal aktörer har under de senaste åren valt att avveckla captives i Sverige, bland annat till följd av Solvens 2-reglernas nya högre krav på kapitaltäckning. Bland de aktörer som har försvunnit från försäkringsmarknaden finns Svevia Försäkring, SJ Försäkring, SABO Försäkring, Fjällförsäkringar och Södra Skogsägarnas Försäkring.

Men en stor koncern går mot strömmen och väljer i stället att starta ett nytt Sverigedomicilerat captive, nämligen Lantmännen.

Dirual Försäkrings AB registrerades den 15 juni. Enligt verksamhetsbeskrivningen ska man driva direkt skadeförsäkring av Lantmännens egna risker i Sverige och Danmark, samt återförsäkring av de egna riskerna globalt. Aktiekapitalet är på 50 miljoner kronor. 

VD är Lantmännens Risk Manager Martha Strojwas. Ordförande i bolagets styrelse är Olof Wogén, Corporate Risk Director vid Lantmännen. I styrelsen sitter i övrigt Thomas Börjesson, Göran Almberg och Lars Larsson.

Lantmännen är en internationell miljardkoncern – men samtidigt något av en doldis i det svenska näringslivet. Verksamheten är fokuserad på livsmedel, energi och lantbruksnära produkter. Knappt hälften av försäljningen ligger i Sverige. Andra stora marknader är Tyskland och övriga Norden. År 2017 hade Lantmännen en omsättning på 39,6 miljarder kronor, en ökning jämfört med 37,2 miljarder kronor föregående år. Rörelseresultatet uppgick förra året till 1 677 (1 606) miljoner kronor. Lantmännen fungerar som en ekonomisk förening ägd av cirka 25 000 lantbrukare i Sverige. I koncernen ingår en rad kända varumärken som Start, Kungsörnen, AXA, Aspen och Finn Crisp.