Etikett: Larmtjänst

Försäkringsbolagens utredningar av bedrägerier ökade med 7 %

Förra året genomfördes 7 462 utredningar om försäkringsbedrägerier av de svenska sakförsäkringsbolagen, visar statistik från Larmtjänst och Svensk Försäkring. Detta motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med föregående år.

Försäkringsbolagens utredningar ledde till att bolagen under förra året avböjde utbetalningar till ett värde av 480 miljoner kronor. Försäkringsbedrägerier är ett brott med höga mörkertal och uppskattningen är att försäkringsbedrägerier kostar 3—6 miljarder kronor per år.

Samtidigt som antalet utredningar av försäkringsbedrägerier ökade under förra året, visar statistiken att antalet polisanmälningar från försäkringsbolagen har sjunkit. Antalet polisanmälningar sjönk förra året med 16 procent till 318 stycken. Även summan av bolagens nekade skadeersättningar sjönk något. Minskningen uppgick här till 2,4 procent.

Försök till försäkringsbedrägerier avslöjas främst inom hem-/villaförsäkring, reseförsäkring och motorförsäkring. Inom hem-/villaförsäkring  och reseförsäkring avslöjades misstänkta bedrägerier till ett värde av 159 miljoner kronor medan det inom motorskador avslöjades misstänkta bedrägerier till ett värde av 145 miljoner kronor.

Ett område av försäkringsbedrägerier som branschen arbetat aktivt med under senare tid är arrangerade trafikolyckor. Försäkringsbolagen gjorde förra året 190 fördjupade bedrägeriutredningar av trafikolyckor som misstänktes vara arrangerade. De utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen beslutade att inte betala ut ersättning för 166 trafikolyckor till ett uppskattat värde av drygt 9,5 miljoner kronor.

— En stor andel av de misstänkta bedrägerierna inträffade i västra Sverige där man också tidigare haft problem med denna typ av bedrägerier, säger Larmtjänsts VD Mats Galvenius i en kommentar.

Här hittar du hela rapporten om försäkringsbedrägerier från Larmtjänst och Svensk Försäkring.

Larmtjänst: Stölder av bildelar minskade med 45 procent 2018

Under förra året minskade stölderna av bildelar med 45 procent, visar färsk statistik från Larmtjänst. 

Totalt anmäldes stöld av bildelar vid 2 302 tillfällen förra året. Det kan jämföras med 4208 stöldtillfällen under 2017, som var ett rekordår när det gäller denna typ av stölder. Skadekostnaderna uppgick till cirka 163 miljoner kronor, vilket är en minskning med 35 procent jämfört med 2017.

Enligt Larmtjänst är bilkomponenter som strålkastare, navigationssystem och rattar/airbags är eftertraktade av de internationella stöldligorna.

Störst risk för bildelsstölder var det i Stockholm.  I Stockholms län inträffade 1334 stöldtillfällen, i Skåne län 434 stöldtillfällen och i Västra Götalands län 146 stöldtillfällen. Örebros län är det fjärde mest utsatta länet för bildelsstölder under året och där inträffade 70 stöldtillfällen, vilket är en ökning med 43 procent. Flest stölder inträffade i början av året, under kvartal ett. Under sommaren minskade stölderna i omfattning, i likhet med tidigare år.

— Under 2016 ökade stölderna med 73 procent för att sedan under 2017 öka ytterligare med 26 procent. Nu har äntligen stöldtrenden vänt och vi ser en minskning av stölderna, säger utredare Torbjörn Serrander på Larmtjänst i en kommentar.

Anledningen till minskningen kan enligt Larmtjänst bero på framgångsrika polisinsatser i Stockholm, och bilfabrikanternas och försäkringsbranschens arbete för att minska stölderna. Exempelvis är det nu i allmänhet standard med larm i bilarna.

Mest utsatta är bildelar för BMW, Volvo, Mercedes och Volkswagen. Från BMW och Mercedes stjäls främst rattar och airbags, från Volvo strålkastare och från Volkswagen navigationssystem.

Larmtjänst: Stölder av båtmotorer har minskat med 19 procent

Under första halvåret i år gick antalet anmälda stölder av båtmotorer ned med 19 procent, meddelade Larmtjänst under tisdagen. 

Antalet stölder av båtmotorer under första halvåret i år uppgick till 1 057, vilket kan jämföras med 1 310 anmälningar motsvarande period 2017. 

De allra flesta stölderna av båtmotorer sker i polisregion Stockholm. Under första halvåret anmäldes 415 stölder av båtmotorer anmälts vilket är en minskning med 21 procent jämfört med samma period 2017.

Endast i en polisregion i landet har antalet stölder av båtmotorer ökat jämfört med förra åreet. Det är region Bergslagen där antalet anmälda båtmotorstölder gick från 47 stycken under första halvåret 2017 till 54 anmälningar första halvåret i år.

– Ökningen i region Bergslagen beror på ligor som framför allt drabbat Värmland denna båtsäsong, säger Carina Birking, utredare på Larmtjänst, i en kommentar.

 

Larmtjänst: Så mycket ökar försäkringsbedrägerierna i Sverige

Förra året nekade de svenska försäkringsbolagen skadeersättning till ett belopp på 491 miljoner kronor efter utredningar om bedrägeri – en ökning på 4 procent. Det framgår av färsk statistik från Larmtjänst och Svensk Försäkring.  

Det tycks som om antalet försäkringsbedrägerier ökar i Sverige.

Åtminstone ökar försäkringsbolagens utredningar av misstänkta bedrägerier. 

Förra året genomförde skadeförsäkringsbolagen nästan 7 000 bedrägeriutredningar. Utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde utbetalningar till ett sammanlagt värde av 491 miljoner kronor, enligt årsstatistiken över försäkringsbedrägerier från Larmtjänst och Svensk Försäkring. 

Det verkliga antalet bedrägerier är dock högre än så, uppskattningar pekar på att försäkringsbedrägerierna kostar mellan 3 och 6 miljarder kronor årligen. 

Under året polisanmäldes totalt 436 försäkringsbedrägerier varav 379 anmälningar gjordes av försäkringsbolagen. Det motsvarar en ökning med 15 procent. 

Den vanligaste orsaken till att försäkringbolagen avböjer utbetalning av skade­ersättning är för att försäkringsfallet inte har inträffat eller inte kan styrkas. Andra vanliga orsaker är att försäkringstagaren har lämnat oriktiga uppgifter när försäkringen tecknades eller att skadan är arrangerad.

Det är främst inom motorförsäkring (45%) och hem/villa/reseförsäkringar (39%) som försäkringsbolagen avslöjar misstänkta bedrägerier. När det gäller personförsäkringar och företagsförsäkringar upptäcks relativt få bedrägerier, men beloppen är då ofta stora.  

Under 2017 genomfördes en branschgemensam kontrollaktivitet för att förhindra bedrägerier i form av anlagda bilbränder.

– Bilbränder skapar otrygghet i samhället och orsakar stora kostnader för försäkringsbranschen. Varje år anmäls 6 000-7 000 bränder i personbilar till försäkringsbolagen. Skador som kostar 150-200 miljoner kronor, säger Larmtjänsts VD Mats Galvenius.

I anslutning till kontrollaktiviteten gjordes en fördjupad bedrägeriutredning av 469 utvalda bilbränder, motsvarande 7 procent av de anmälda skadorna. Utredningarna ledde till att försäkringsbolagen beslutade att inte betala ut skadeersättning för 245 bilbränder eftersom de bedömdes vara försök till bedrägeri.

Under 2018 kommer försäkringsbolagen att göra en liknande kontrollaktivitet med fördjupade utredningar av misstänkta bedrägerier i form av arrangerade trafik­olyckor.

Här kan du ta del av hela rapporten

Färre stulna traktorer återfunna

Hittills i år har 202 maskiner och traktorer stulits i Sverige, vilket är en minskning med fem procent jämfört med samma period föregående år. Men bara 42 av dem har återfunnits, vilket är en lägre uppklarandegrad än i fjol.

Den senaste kvartalsstatistiken från Larmtjänst visar att antalet efterlysta maskiner och traktorer har minskat under perioden 1 januari–30 september. Hittills i år har 202 maskiner och traktorer efterlysts, vilket kan jämföras med 212 samma period förra året.

– Stölderna har sjunkit fem procent, men vi har en högre andel som aldrig återfinns. Vi ser fortfarande att det försvinner flest maskiner I Stor-Stockholm, säger utredare Peter Sundman på Larmtjänst.

Av de stulna maskinerna är 83 jordbrukstraktorer och 119 entreprenadmaskiner, varav hjullastare och grävmaskiner dominerar statistiken. Av de efterlysta maskinerna och traktorerna är 20 procent återfunna, vilket är lägre uppklarandegrad än föregående år då motsvarande siffra var 35 procent.

Under perioden har 20 satellitnavigeringssystem för jordbrukstraktorer stulits. De är en viktig del av en fungerande maskin och är mycket dyra. Ingen av dessa är anträffad.

Larmtjänst: Vanligt att bilbränder är försök till bedrägeri

En stor andel av de bilbränder som anmäls till försäkringsbolagen gäller försök till bedrägeri. Under årets tre första kvartal anmäldes 6 000 bilbränder. När 325 av dessa undersöktes närmare, visade sig hela 54 procent vara försök till försäkringsbedrägeri. Det framgår av en branschstudie som Larmtjänst presenterade i går måndag. 

Bilbränder kostar årligen försäkringsbranschen knappt 200 miljoner kronor. Den genomsnittliga försäkringsersättningen uppgår till drygt 30 000 kronor.

Under perioden januari – september 2017 fick försäkringsbolagen in omkring 6 000 anmälda bilbrandskador. Uppskattningsvis 60 procent av dessa bedömdes vara anlagda.

En fördjupad bedrägeriutredning gjordes av 325 bilbränder. Utredningarna har resulterat i att försäkringsbolagen har beslutat att inte betala ut ersättning för 177 bilbränder – motsvarande 54 procent av de utredda bilbränderna – eftersom de har bedömts vara försök till försäkringsbedrägeri.

Sammanlagt gäller dessa bränder ett värde på 10 miljoner kronor. I många fall har försäkringstagaren även polisanmälts för försök till bedrägeri.

– Kontrollaktiviteten visar att det finns ett betydande problem med försäkrings­bedrägerier som orsak bakom bilbränder. Försäkringsbranschen kommer att fortsätta att arbeta aktivt för att förhindra denna typ av bedrägerier, säger Mats Galvenius, VD på Larmtjänst, i en presskommentar.  

Larmtjänst: Stölder av bildelar ökar – och allra mest i Skåne

Stölderna av bildelar ökar. I Skåne har stölderna mer än fördubblats jämfört med föregående år, visar den senaste statistiken från Larmtjänst. 

Larmtjänst följer utvecklingen av stölder av tre bildelar – rattar/airbags, navigationsenheter och huvudstrålkastare (xenon).

Mellan januari och september skedde 2 874 stöldtillfällen av dessa typer av bildelar, visar Larmtjänsts statistik. Det kan jämföras med motsvarande period 2016 då det inträffade 2 421 stölder.

Skadekostnaderna hittills i år uppgår till 166 miljoner kronor. Det är en ökning med drygt 8 procent jämfört med samma period föregående år

– Den dramatiska ökningen av bildelsstölder under de senaste månaderna är mycket bekymmersam, säger utredare Torbjörn Serrander vid Larmtjänst, i en presskommentar.

– Att stöldligorna snabbt har byggt upp sin verksamhet igen visar att det krävs långsiktiga och uthålliga åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Stockholms län har drabbats av 1 522 stöldtillfällen under de tre första kvartalen, en ökning med drygt 12 procent jämfört med 2016. I procent räknat har ökning varit störst i Skåne där bildelsstölderna mer än fördubblades. Efter nio månader har 587 stöldtillfällen registrerats jämfört med 270 stycken föregående år.