Etikett: Matek

Efter rättstvisterna: LF-loggan ska registreras som varumärke

Vi har tidigare skrivit om rättstvisterna kring varumärkesintrång när det gäller Länsförsäkringars välkända logotype, det vill säga den röd-blå stiliserade LF-symbolen. Nu har Länsförsäkringar gått in med en ansökan om registrering av logotypen som varumärke. 

Ansökan om varumärkesregistrering för LF-loggan kom till Patent- och registreringsverket den 5 februari.

Länsförsäkringar har tvistat om varumärkesintrång med det estniska företaget Matek som producerar typhus av timmer bland annat för den svenska marknaden. Matek har gjort en internationell registrering av ett varumärke, med en figur som är snarlik Länsförsäkringars LF-logotype.

Efter invändningar från Länsförsäkringar beslutade Patent- och registreringsverket förra året att den internationella registreringen för Mateks varumärke inte ska gälla i Sverige.

Länsförsäkringar förlorade får några år sedan en tvist mot samma företag i Högsta domstolen. Länsförsäkringar hävdade då att Matek begått varumärkesintrång genom att använda sin logotype i Sverige. PRV:s beslut från december förra året skilde sig från HD-domen genom att det rörde frågan om det är möjligt att genomföra en varumärkesregistrering i Sverige, medan tvisten i HD handlade om eventuellt varumärkesintrång, det vill säga om hur varumärket används i praktiken.

Länsförsäkringar vann hos PRV i tvist om LF-logotypen

Kan en estnisk husfirma registrera en varumärkessymbol i Sverige som är snarlik den kända LF-logotypen? Nej, tycker Patent- och registreringsverket som har beslutat till Länsförsäkringars fördel i ett ärende där ett estniskt husföretags logotype påminner om LF-loggan. 

Det estniska företaget Matek producerar typhus av timmer, och riktar sig bland annat till den svenska marknaden. Matek har gjort en internationell registrering av sitt varumärke, inklusive en figur som är lik Länsförsäkringars LF-logotype.

Länsforsäkringar AB begärde att registreringen skulle upphävas eftersom logotypen kunde vara förväxlingsbar med Länsförsäkringars varumärke. Länsförsäkringar framförde också i sin invändning att LF-varumärket är väl ansett och att användningen av Mateks märke skulle dra otillbörlig fordel av — eller vara till skada för — varukännetecknets särskiljningsformåga eller anseende.

— Genom Länsförsäkringsgruppens mycket långvariga, omfattande och intensiva användning av figuren, har denna rönt osedvanlig stor exponering och anses vara väl ansedd i Sverige, menade Länsförsäkringar i sin argumentation.

Matek däremot menade att varumärket inte uppvisade sådana likheter med LF:s logotype att varumärkena var förväxlingsbara, eller att det skulle riskera att vilseleda konsumenten.

Patent- och registreringsverket går i sitt beslut på Länsförsäkringars linje. PRV beslutar därför att den internationella registreringen för Mateks varumärke inte ska gälla i Sverige.

— Vid en sammantagen visuell bedömning anser PRV att märkena har starka visuella likheter då de dominerande elementen påminner kraftigt om varandra, särskilt med beaktande av att konsumenter sällan har möjlighet att jämföra dem bredvid varandra utan måste förlita sig på en bleknande minnesbild, heter det i PRV:s beslut.

Av intresse i sammanhanget är att Högsta domstolen för några år sedan slog fast att Matek inte har begått något varumärkesintrång genom att använda sin logotype i Sverige (dom T3403/14). PRV konstaterar i sitt beslut att HD:s dom avser en delvis annan situation än PRV:s ställningstagande, eftersom frågan om eventuellt varumärkesintrång handlar om hur varumärket används i praktiken medan PRV:s beslut gäller om det är möjligt att genomföra en varumärkesregistrering i Sverige.

Matek har nu två månader på sig att överklaga beslutet i PRV.