Etikett: MiFIR

Så vill FI kunna stoppa marknadsföringen av vissa försäkringar

Hur ska det gå till när Finansinspektionen får rätt att ingripa mot vissa försäkringsprodukter? Regeringen har nyligen skickat ut på remiss ett förslag på hur FI ska bemyndigas att genomföra propduktingripanden.

Ett nytt EU-regelverk ger Finansinspektionen möjlighet att genomföra vad som kallas ”produktingripande”  det vill säga att FI förbjuder marknadsföring, distribution eller försäljning av ett visst finansiellt instrument. 

Regelverket återfinns i något som kallas Mifir-förordningen när det gäller värdepappersinstitut och handelsplatser för finansiella instrument, och i Priips-förordningen när det gäller paketerade försäkringsprodukter med investeringsinnehåll. 

Finansinspektionen har ställt samman en promemoria med förslag till ändrade lagar, för att FI ska bemyndigas att kunna genomföra denna typ av produktingripande. Promemorian har nu skickats iut på remiss av regeringen. 

Bland annat föreslår Finansinspektionen att det införs en ny lagparagraf som upplyser om att Finansinspektionen har rätt att förbjuda eller begränsa finansiella verksamhet eller praxis vid försäkrings- eller återförsäkringsföretag och marknadsföring, försäljning eller distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter eller försäkringsbaserade investeringsprodukter med vissa specifika egenskaper. Detta kan bli aktuellt bland annat när en investeringsprodukt ger upphov till allvarliga problem för investerarskyddet.

Regelverket är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2019.

Här kan du läsa promemorian om FI:s makt att göra produktingripanden.

Skippa egna produkter om du vill ge oberoende finansiella råd!

Ett värdepappersinstitut som säger att man har oberoende rådgivning får inte lämna råd om egna finansiella produkter. Det är en av punkterna i regeringens lagrådsremiss om MIFID II och MiFIR, som beslutades i går. 

I går torsdag regeringen beslut om en lagrådsremiss om ändrade regler för värdepappershandel. 

Lagrådsremissen är en anpassning till EU-direk­tivet om marknader för finansiella instrument, MiFID II, och EU-förordningen om marknader för finansiella instrument, MiFIR.

Enligt finansmarknads- och konsument­minister Per Bolund leder den nya lagstiftningen till större trygghet och tydlighet för kunderna, sam­tidigt som Finansinspektionen får bättre förutsättningar för en effektiv och kraftfull tillsyn.

Bland förslagen finns krav på tillståndsplikt för drift av OTF-plattformar och vissa datarapporteringstjänster, krav på kontrollsystem för att hantera risker med så kallad robothandel samt skärpta regler för rådgivning om investeringar. 

Sverige ställer också upp strängare krav än i MiFID II för investeringsrådgivning på oberoende grund. Det innebär att ett värdepappersinstitut som har informerat kunden om att det tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund inte får lämna råd om egna finansiella produkter.

– Det är av stor vikt att vi har en väl fungerande marknad för finansiell rådgivning i Sverige. Kunder ska kunna få hjälp att fatta bra investe­rings- och sparbeslut utifrån sina egna behov. Förslaget kommer att minska risken för intressekonflikter och dolda avgifter för kunderna, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund som kommentar i ett pressmeddelande.

De delar av den nya lagstiftningen som gäller MiFID II, MiFIR och marknads­missbruksdirektivet, föreslås träda i kraft den 3 januari 2018. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Regeringen markerar också i pressmeddelandet att man planerar att i vår lägga förslag till ny lag om försäkringsdistribution.

Här kan du läsa hela lagrådsremissen.