Etikett: Miljö- och vattendomstolen

Trygg-Hansa vann mot Sollefteå i miljontvist om vattenskada

Trygg-Hansa har vunnit en domstolstvist mot Sollefteå kommun om vattenskador på en fastighet som bolaget försäkrat. Kommunen ska nu betala sammanlagt 1,5 miljoner kronor till försäkringsbolaget. 

Fastigheten som drabbades av vattenskadan är enplansvilla i Sollefteå. Huset är anslutet till kommunens va-anläggning.

Familjen som bor i huset flyttade in 2014. Sedan dess har man vid inte mindre än tre tillfällen drabbats av översvämning i källaren. Vid alla tre tillfällen strömmade avloppsvatten upp genom golvbrunnar och genom toaletten i byggnadens källare och orsakade stora skador. Efter en vattenskada som inträffade år 2016 byggde kommunen om va-anläggningen, och därefter har inga fler översvämningar inträffat.

För ett av de tre tillfällena har kommunen gett ersättning, men för de andra två översvämningarna har kommunen inte velat betala ut några pengar. Sollefteå kommun har argumenterat för att översvämningsskadorna inte har berott på något åsidosättande från kommunen sida.

Trygg-Hansa, som försäkrar huset, gick därför till domstol med sina regresskrav. Trygg-Hansa menade bland annat i sin argumentation att kommunens va-anläggning inte uppfyllde skäliga krav på säkerhet.

Tvisten avgjordes vid Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. I domen säger domstolen bland annat att det är klart mera sannolikt att det är återströmning från den allmänna spillvattenledningen som orsakat översvämningarna än att orsaken är någon annan. Kommunen, som huvudman för den allmänna va-anläggningen, är därmed skyldig att ersätta Trygg-Hansa för översvämningsskadorna, konstaterar domstolen. Mark- och miljödomstolen anser också — till skillnad från kommunen — att Trygg-Hansa styrkt skadornas omfattning och storlek fullt ut och att kommunen därför ska betala skadestånd till Trygg-Hansa i enlighet med vad som yrkats.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av hela domen i målet.