Etikett: New Nordic Advisors

Danska Qudos likvideras efter inspektion från tillsynsmyndigheten

Det danska försäkringsbolaget Qudos Insurance A/S har försatts i likvidation. Beslutet om likvidation fattades av bolaget den 27 november. Likvidationen beslutades sedan tillsynsmyndigheten Finanstilsynet i Danmark genomfört en inspektion av bolaget. 

Qudos har sålt skadeförsäkring via agenter och försäkringsförmedlare. Förra året hade bolaget en premieintäkt på drygt 1 miljard DKK.

Vid en inspektion i oktober i år konstaterade Finanstilsynet att bolagets tillgångar och förpliktelser hade värderats på ett felaktigt sätt, och att man därför inte längre uppfyllde kravet på erforderligt solvenskapital. Bolaget upphörde därefter att teckna ny affär. Enligt tillsynsmyndighetens bedömning hade bolaget avsatt drygt 700 miljoner DKK för lite till sin skadereserv.

— Finanstilsynet gör värderingen att det är en betydande risk för att bolaget inte kommer att vara i stånd att uppfylla alla sina förpliktelser, skrev Finanstilsynet bland annat i sin rapport.

Här kan du läsa Finanstilsynets rapport om bolagets solvenssituation.