Etikett: Oljefonden

Storebrand vill förbjuda Oljefonden att äga aktier i olja och gas

En expertutredning har kommit fram till att den norska Oljefonden inte bör sälja sina innehav i olje- och gasaktier. Storebrand – Norges största privata kapitalförvaltare – markerar att däremot man inte ställer upp på expertkommitténs slutsatser utan vill att fonden så snart som möjligt avyttrar sina innehav i företag i olje- och gasindustrin. 

Utredningen menade bland annat i sitt betänkande att fondens exponering i dag mot olje- och gasindustrin inte är särskilt hög och att det därför för närvarande inte finns någon anledning att göra några förändring. 

– Vi menar att kommittén som Finansdepartementet har tillsatt för att utvärdera den norska Riksbankens investeringar i olja och gas i allt för liten utsträckning tar hänsyn till den höga exponeringen som Norge har mot olje- och gassektorn totalt sett. Norge är mycklet högt exponerad mot denna sektor. Vi har lagt för många ägg i samma korg, säger i en kommentar Jan Erik Saugestad, chefg på koncernnivån för Storebrands kapitalförvaltning. 

– Olje- och gasindustrin har varit med om att skapa det välstånd vi har, något vi ska vara tacksamma för. Nu måste vi bygga vidare på det, och hindra att vi blir sittande med ett omfattande ägande i något som kan bli mycket riskabla investeringar. Det första viktiga steget för att reducera vår samlade risk är att regeringen och Stortinget ger Oljefonden möjligheter att följa rådet från Norges bank; att olje- och gasaktier plockas ut ur fondens referensindex.