Etikett: Pensionskassa

”Fortfarande orimligt kort övergångstid för pensionskassor”

Trots förslaget om att förlänga övergångstiden är det fortfarande orimligt kort tid för understödsföreningarna för att anpassa sig till det kommande regelverket för tjänstepensionsbolag. Det skriver Tjänstepensionsförbundet i sitt remissyttrande på förslaget om ytterligare förlängd övergångstid för understödsföreningar. Förbundet vill nu ha samma övergångstid som vanliga försäkringsbolag, enligt nuvarande förslag fram till den 31 december 2022.

Enligt förslaget i promemorian ska pensionskassornas övergångstid förlängas fram till den 1 november i år. Här kan du ta del av promemorian om förlängd övergångstid för understödsföreningar.

Förbundet konstaterar i sitt remissvar att man i och för sig välkomnar att övergångsperioden förlängs så att tjänstepensionskassorna kan fortsätta att tillämpa nuvarande reglering i avvaktan på den nya tjänstepensionsregleringen. Detta eftersom medlemsföretagen annars skulle ha behövt genomgå två resurskrävande ombildningar och byten av grundläggande reglering på kort tid.

Men samtidigt poängterar förbundet att den föreslagna övergångsperioden är orimligt kort. Tiden behöver utökas ytterligare för att ge tjänstepensionskassorna rimligt tid att göra nödvändiga strategiska överväganden och förberedelser inför den nya regleringen, skriver Tjänstepensionsförbundet i sitt yttrande.

Så här formuleras det bland annat i remissvaret:

— Med tanke på de omfattande förändringarna i reglering för tjänstepensionskassornas del är det uppenbart att dessa måste ges tillräckligt med tid att göra strategiska analyser och förbereda en ansökan om ombildning till tjänstepensionsförening och denna tid måste räknas från det att alla förutsättningar är klara.

Förbundet påpekar också att det faktiskt inte handlar om någon förlängd övergångstid, utan att det snarare handlar om att regeringskansliets arbete med regleringen har blivit så försenat  att den föreslagna förlängningen av övergångsperioden bara betyder att arbetet med omvandlingen har bara förskjutits i tiden — inte att pensionskassorna får mer tid på sig för förberedelser. Uppskattningen är att den nya lagen om reglering av tjänstepensionsföretag kan vara på plats tidigast 1 juli i år, och enligt förslaget i promemorian ska pensionskassornas övergångstid alltså utsträckas till den 1 november.

— Med hänsyn till att senareläggningen av övergångsperiodens slut till november 2019 delvis sker under sommarmånaderna då det är svårt att hålla extra stämmor etc. medför senareläggningen därmed i realiteten ingen utökad tid för tjänstepensionskassorna, heter det i förbundets kritiska remissvar.

Förbundets förslag är att understödsföreningar ska få samma övergångsregler som försäkringsbolag med tjänstepensionsverksamhet som omfattas av övergångsregler till Solvens II, vilket i promemorian ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag” föreslås vara till 31 december 2022. Här kan du läsa den promemorian som presenterades i juli förra året.

Tjänstepensionsförbundet organiserar landets största pensionskassor, däribland FPK, Kåpan, PP Pension och Svenska Kyrkans Pensionskassa.

Remissyttrandet är undertecknat av Kjell Norling som är ordförande för Tjänstepensionsförbundet och VD för PP Pension.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang läsa remissyttrandet i dess helhet.

FI offentliggör krav på tjänstepensionsföretagens rapportering

Finansinspektionen publicerade på fredagen viss information om de krav som ställs på tjänstepensionsföretagens rapportering till Finansinspektionen och till den europeiska tillsynsmyndigheten Eiopa. Enligt beslut från FI ska rapporteringen ske i XBRL-format, Extensible Business Reporting Language.

När en tjänstepensionskassa ombildats till tjänstepensionsföretag, ska de rapportera in nya typer av uppgifter till Finansinspektionen. Det följer av beslut från förra året i Eiopa.

FI — och andra tillsynsmyndigheter inom EU — samlar in uppgifterna och vidarebefordrar dem till Eiopa.

Just nu arbetar FI med att ta fram nya föreskrifter för tjänstepensionsföretag om denna rapportering. När de nya föreskrifterna träder i kraft ska tjänstepensionsföretagen börja rapportera in de här uppgifterna till FI. Pensionskassor som planerar ombildning till tjänstepensionsföretag bör enligt FI redan nu förbereda sig för att kunna rapportera enligt de nya kraven från och med ombildningen.

XBRL beskrivs som en XML-baserad global informationsstandard för lagring, överföring och presentation av ekonomisk information som möjliggör effektiv överföring av ekonomisk information. Informationen i XBRL-format innebär att siffrorna i en rapport har dolda ”taggar” som beskriver informationen i detalj, så att den kan bearbetas automatiskt i olika digitala system.

Här hittar du mer information om rapporteringen.